Zápisnica – Január 2010 (19.01.2010)

OBČIANSKA RADA MESTSKEJ ČASTI PODLAVICE – SKUBÍN
Zápis zo stretnutia OR zo dňa 19.1.2010

Podľa prezenčnej listiny prítomní: Vrábeľ, Šúpolová, Králiková, Tribulová, Uhliar, Kucbelová,

Kánová, Antal, Kráľová, Medľová.

Program:
1. Otvorenie
2. Rôzne
3. Uznesenie

Bod 1.
Zasadnutie otvoril a viedol predseda Ing. Martin Vrábeľ.

Bod 2.
– V decembri bol otvorený zrekonštruovaný Kultúrny dom v Podlaviciach. Predseda pripomenul zabudnutie pozvánok na otvorenie pre členov OR, ktorí sa o znovuotvorenie aktívne angažovali od roku 2002 a roku 2004 spolu s mestom predložili projekt rekonštrukcie na podporu z štrukturálnych fondov EU.
– Na zasadnutí mestských častí v januári Ing. Vrábeľ predloží v zápisnici uvádzaný zoznam doplnených akcií na rok 2010 a urgencií z roku 2009
– Mesto Banská Bystrica zverejnilo na svojej www stránke výzvu na zistenie záujmu o výstavbu parkovacích miest formou zaangažovanosti pre občanov, ktorí majú záujem vyriešiť si svoju dlhodobo neuspokojivú situáciu s parkovaním osobných motorových vozidiel. Do 28.2.2010 treba prejaviť záujem na meste a predložiť žiadosť.
– V roku 2010 navrhujeme zaradiť do plánu opráv chodník na Podlavickej ceste po pravej strane smerom na Tajov. OR navrhuje tento chodník predĺžiť až po tabuľu mesta resp. po dom súp. č. 92
– Predseda upozornil, že každý mesiac býva na mestskom úrade na 2. poschodí č. dverí 250 vyšetrenie zdravotného stavu občanov zdarma od 7.00 do 11.00 hod. Najbližšie bude 8.2.2010 a potom 8.3.2010.
– Cestovné poriadky na zastávkach MHD sú vandalmi znehodnotené aj vplyvom počasia nečitateľné. OR žiada obnoviť cestovné poriadky v Podlaviciach, Skubíne napr. na Mlynskej ulici. OR doporučuje tiež väčšiu a výraznejšiu tlač cestovných poriadkov, ktoré sú pre občanom nečitateľné a odporúča zmenu vykonať v celom meste.
– OR upozorňuje zároveň na rozbitú autobusovú zástavku pri mäsiarstve Fujka a žiada zodpovedných o vykonanie nápravy.
– OR súhlasí s odkladacou schránkou pre doručovateľky pošty na autobusovej zástavke Mlynská pri oznamovacej tabuli. Odporúča tiež osadenie lavičky pre cestujúcich MHD.
– Pokrytím parkovacích miest na sídlisku Podlavice novým asfaltom došlo k prekrytiu orientačných hraníc pre parkovacie miesto. OR pre zlepšenie parkovania navrhuje tieto miesta vyznačiť parkovacie miesta vodorovnými čiarami na asfalte. Vyznačením určite dôjde tiež k zlepšeniu možnosti parkovania. Pri bývalom M-markete navrhujeme položiť vedľa chodníka panely na parkovanie áut.
– Na Lipovej ulici navrhujeme opraviť koberec od cukrárne po križovatku. Cesta je značne poškodená čo má vplyv nielen na súkromné vozidla ale aj na novo zakúpené autobusy MHD.
– OR niekoľkokrát upozorňovala na tvoriace sa jazero pred vchodom na poštu Podlavice. Násypom resp. navýšením podkladu sa problém nevyrieši. Navrhujeme využiť dažďovú kanalizáciu pri Kultúrnom dome do ktorej je možné zachytiľ aj túto vodu a pri pošte urobiť vpust do kanalizácie. Vpust bude zachytávať zrážkovú vodu z ciest ktoré tvoria križovatku
– Už v roku 2009 sa hovorilo o odpadových košoch na psie sekréty , ktoré majú majitelia psov zbierať. OR navrhuje, aby mestská polícia častejšie kontrolovala a uplatnila sankcie majiteľom, ktorí si tieto povinnosti neplnia..
– Na ulici Pod Dúbravou je narušená krajnica a pri daždi steká z krajnice lístie aj zem na cestu a upcháva novozrekonštruovanú kanalizáciu v spodnej časti ulice. Navrhujeme spevniť krajnicu.
– Už v predchádzajúcom roku 2009 OR navrhovala vybudovať spojovací chodník z ul. Lučičky na ul. Limbova, žiadosť opakujeme
– Upozorňujeme na samovoľný spád kameňa na Mlynskej ulici z bývaleho lomu na cestu. Spád zužuje šírku vozovky, znižuje bezpečnosť prejazdu vozidiel aj chodcov. OR navrhuje prekonzultovať situáciu s odborníkmi na cestné komunikácie a prijať odborné stanovisko k realizácii zábran. Podľa názoru člena OR je potrebné vybudovať oporný múr cca 1 m vysoký o šírke cca 40 cm. V uvádzanom mieste je zároveň odstavený vrak auta navrhujeme ho odstrániť. Vozidlo nemá ECV.
– Miestny potok Tajovka pri ulici Na priehrade má narušenú regulácia pri moste. V prípade mimoriadnych dažďoch môže dôjsť k upchaniu a vyliatiu Tajovky. Podľa poznatkov členov OR je koryto Tajovky poškodené na mnohých miesta a odporúčame MU BB vyvolať jednania s správcom toku Lesy Slovenská Ľupča. Predseda OR informoval o jednaní so zástupcom SSĽ k výrubu stromov, ktorý narušujú pozemky v dotyku potoka. Zástupca prisľúbil výruby vo vegetačnom
kľude a podnikne legislatívne kroky k realizácii.
– OR upozornila na svojom zasadnutí s primátorom dňa na súčasný problém na cesty Na Úbočí, kde sa plánuje výstavba rodinných domov. OR upozornila hlavne na problém zrážkových vôd, ktoré zaplavujú pivnice rodinných domov na ul. Mlynská. Pri spustení realizácie siete tento problém vyvstal v ešte väčšej miere. Pri dažďoch tečie voda do záhrad a domov pod cestou. Žiadame MU BB v zastúpení Stavebný úrad o vykonanie nápravy aby nedošlo k ešte väčším škodám.
– V utorok 16.2.2010 bude v Kultúrnom dome pochovávanie basy. Spoluorganizátormi budú OR Podlavice –Skubín a Klub dôchodcov Dúbrava.
Uznesenie OR: navrhuje
– V roku 2010 opraviť chodník na Podlavickej ceste po pravej strane smerom na Tajov a predĺžiť ho až po rodinný dom č. 92
– Obnoviť cestovné poriadky na zastávkach MHD v celom meste.
– Na celom sídlisku vyznačiť vodorovnými čiarami na asfalte parkovacie miesta.
– Pri bývalom M-markete položiť vedľa chodníka panely na parkovanie áut..
– Na Lipovej ulici opraviť koberec od cukrárne po križovatku..
– Pred vchodom na poštu urobiť vpust do kanalizácie.
– Umiestniť na sídlisku odpadové koše na sekréty pre psie výkaly.Mestskou políciou častejšie kontrolovať a sankcionovať majiteľov psov, ktorí nedodržiavajú VZN mesta.
– Na ulici Pod Dúbravou spevniť krajnicu.
– Vybudovať chodník Lučičky – Limbova
– Zrealizovať s Slovenskou poštou odkladaciu schránku pre doručovateľky pošty na autobusovej zástavke Mlynská pri oznamovacej tabuli a osadenie lavičky pre cestujúcich MHD
– Na Mlynskej ulici pri lome realizovať doporučené opravy
– Na Mlynskej pod lomom odstrániť vrak auta.
– Opraviť reguláciu brehov Tajovky a uskutočniť aj výrub niektorých stromov a krovín.
– Vyriešiť problémy s Cestou Na úbočí vybudovaním zberného kanála popri ceste..

Najbližie stretnutie 9.2.2010 o 18:15 v ZŠ.
Najbližšie stretnutie OR: 9.2.2010

Zapísala: Medľová
Overil: Ing. Vrábeľ – predseda OR

STIAHNÚŤ ZÁPISNICU V PDF

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *