Zápisnica – September 2015 (08.09.2015)

Prítomní:           podľa prezenčnej listiny
Neprítomní:      Anna Kánová, Lýdia Ivaničová, Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. (poslankyňa)

Zasadnutie otvoril a viedol predseda OR Ing. Jozef Tomáš. Na úvod privítal prítomných hostí a členov OR.

Program:

 1. Vyhodnotenie organizovaných akcií
 2. Informácie z Komisie pre RMČ
 3. Cibulačka
 4. Spravodaj
 5. Diskusia

BOD č.1:
Predseda OR Ing. Tomáš sa poďakoval všetkým zúčastneným ale aj organizátorom a pomocníkom s organizáciou za posledné podujatie ktoré OR organizovala a to Annabál, ktorý prebehol bez akýchkoľvek problémov.
OR mala tiež svojich zástupcov na oslavách SNP a aj na Kaliští.

BOD č.2:
Predseda OR Ing. Jozef Tomáš informoval OR o priebehu  rokovania Komisie MsZ pre rozvoj mestských častí , ktoré sa uskutočnilo 7. septembra 2015. rokovanie prebiehalo podľa nasledujúceho programu:

 1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. … o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica.
 2. Návrh Štatútu Výborov v mestských častiach a občianskych rád.
 3. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č…., ktorým sa schvaľujú Prevádzkové poriadky pohrebísk na území mesta.
 4. Rôzne

Po spracovaní zápisu z rokovania komisie  bude tento zápis zverejnení na webe OR.

BOD č.3:
Cibulačka sa bude konať 18.9.2015 o 19:00h v KD Podlavice. Organizačne je všetko potrebné zabezpečené.
Pani Šupolová informovala aj o počte tohtoročných jubilantov, ktorých je 107 a z toho je 22 jubilantov nad 80 rokov.

BOD č.4:
Druhý tohtoročný Spravodaj bude taktiež spracovávať Marek Odaloš. Týmto žiadame o zaslanie príspevkov a fotografií do Spravodaja na mailovú adresu OR (or.podlaviceskubin@gmail.com) v čo najskoršom termíne.

BOD č.5:
Pani Žabková aj pani Fíglová sa poďakovali za možnosť usporiadať burzu detských vecí. Burzy sa zúčastnilo 25 predávajúcich a vyjadrili záujem o usporiadanie aj predvianočnej burzy.

Pán Ján Tomáš ako bývalý pretekár prišil oboznámiť OR s myšlienkou zorganizovať motocyklové preteky v Kyncľovej. Podujatie by sa malo konať v zatiaľ neurčený voľný deň v doobedňajších hodinách. Okruh by mal byť po dohode s Urbárom zriadený v štrkovni a bude vytvorený svojpomocne organizátormi podujatia.

Pán Polák a pán Jančiar prišli predstaviť stolnotenisový klub ktorý pôsobí v Podlaviciach. Klub dosahuje veľmi dobré výsledky na súťažiach a má ambíciu rásť a pracovať s mládežou. Nakoľko školské priestory ktoré momentálne používajú na tréning nie sú vyhovujúce, prišli požiadať OR o možnosť pridelenia priestoru na domáce zápasy v najbližšej sezóne a v ktorom by mohli rozvíjať svoje aktivity.

 • Pani Laššáková skonštatovala že nevidí problém s poskytnutím priestorov kultúrneho domu. Treba však dohodnúť termíny a skúsiť dať požiadavku na mesto na zakúpenie aspoň dvoch stolov.

Pani Laššáková predniesla možnosti využitia bývalého Skautského domu ako priestoru pre komunitné centrum.

Prednesené možnosti sú nasledovné:

 • Neprejaviť o tento priestor záujem
 • Požiadať mesto aby ho prenajalo OZ Podlavice – Skubín za účelom vybudovania komunitného centra

OR sa zhodla, že o priestor by sme mali prejaviť záujem a tak prijala nasledovné uznesenie:

Členovia Občianskej rady Podlavice – Skubín a zástupcovia prítomných spoločenských organizácií Materské centrum Podlavice, Sokoliari Kráľa Svätopluka, Denné centrum DÚBRAVA Podlavice-Skubín, Urbárske pozemkové spoločenstvo Podlavice a Stolnotenisový klub Podlavice žiadajú Mesto Banská Bystrica o prenájom priestorov bývalej budovy „Skautského domu“ na ulici Lúčky.

ZA:                   11
PROTI:             0
ZDRŽALO SA: 0

Pani Laššáková ďalej oboznámila s plánovanými investičnými akciami na uliciach Višňová, Lúčičky, Gaštanová a Javorová.

Pán Baláž sa spýtal, či sa riešila reklamácia zastávky na Gaštanovej ulici.

 • Pani Laššáková odpovedala, že to nikto neriešil, rekonštrukcia bude vykonaná z vládnej dotácie.

Pán Baláž navrhol aby sa do budúcna pri realizácii investičných akcií vždy zúčastňoval delegovaný zástupca OR už od fázy projektu až po preberanie finálnej práce. OR s týmto návrhom súhlasila a odhlasovala nasledovné uznesenie:

Občianska rada Podlavice – Skubín žiada Mesto Banská Bystrica o účasť delegovaného zástupcu Občianskej rady Podlavice – Skubín ku príprave, realizácii a odovzdaniu plánovaných investičných akcií.

ZA:                   11
PROTI:             0
ZDRŽALO SA: 0

Pani Dóšová (MsP) informovala že vlastníci pozemkov na ktorých sa nachádzajú stromy, ktoré by potrebovali údržbu nejavia o ich údržbu žiadny záujem.

Pán Uhliar upozornil na neudržiavané, zarastené tenisové ihrisko pri základnej škole. Spýtal sa či nie je možné toto ihrisko škole zobrať, keď že sa oň nestará.

 • Pani Laššáková odpovedala že nie je možné zobrať ihrisko škole ktorej zriaďovateľom je mesto. Navrhla upozorniť na tento problém mesto.

Pani Zamiešalová sa spýtala či sa plánuje s obchvatom Podlavíc.

 • Pani Laššáková jej odpovedala že tento projekt je už rozpracovaný dlhodobo. Budúci rok by sme mali dostať 80 000€ na vypracovanie štúdie.

Pani Zamiešalová tiež pripomenula potrebu opravy válova a upozornila na prepad cesty pred válovom.

Spracoval: Marek Odaloš

STIAHNÚŤ ZÁPISNICU V PDF

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *