Zápisnica – November 2015 (10.11.2015)

Prítomní:           podľa prezenčnej listiny
Neprítomní:      Daniel Bedi (ospravedlnený)

Zasadnutie otvoril a viedol predseda OR Ing. Jozef Tomáš. Na úvod privítal prítomných hostí a členov OR.

Program:

  1. Vyhodnotenie organizovaných akcií
  2. Jubilanti
  3. Investičné akcie
  4. Koncoročné stretnutie
  5. Diskusia

BOD č.1:
Za posledný mesiac sa nekonalo žiadne podujatie organizované OR.

BOD č.2:
Všetko ohľadne prípravy na Jubilantov je zabezpečené.

BOD č.3:
Občianska rada jednohlasne schválila návrh rozpočtu na rok 2016, ako aj plán kultúrno spoločenských akcií. Ostávajúce financie budú použité na rekonštrukciu oplotenia na cintoríne, ktoré je v havarijnom stave.
Podrobný schválený rozpis rozpočtu tvorí Prílohu č. 1* k tomuto zápisu.

BOD č.4:
Koncoročné zasadnutie OR sa bude konať dňa 8.12.2015 o 18:00 hod. v Kultúrnom dome v Podlaviciach. Na zasadnutie je pozvaná široká verejnosť, poslankyne za náš VO a OR touto cestou tiež pozýva primátora Jána Noska, Ing. Renátu Hláčikovú, Mgr. Petra Suchého a Ing. arch. Jána Bariča.

BOD č.5:
Pani Čižmárová vyjadrila nespokojnosť s realizáciou rekonštrukcie chodníkov v Podlaviciach. K tomu tvrdeniu sa pridali aj prítomný občania.

Na základe diskusie k spomínanej rekonštrukcii žiada OR o osadenie zatrávňovacej betónovej dlažby pozdĺž novo zrekonštruovanej Javorovej ulice, aby sa zabránilo poškodeniu nového asfaltu a jeho špineniu z blatových jám ktoré sa pozdĺž tejto cesty nachádzajú.

Pán Huba navrhol požiadať Mesto o výpis názvov všetkých ulíc volebného obvodu z digitálnej mapy  a vytvoriť databázu problémových úsekov, ktoré by OR zoradila do priorít a presadzovala ich vyriešenie. Tiež navrhol požiadať Mesto, aby boli všetky investičné akcie verejne oddiskutované s občanmi, občianskou radou a mestom za prítomnosti zodpovedných úradníkov z Mesta

Pán Huba tiež žiada OR, aby prijala uznesenie v ktorom odmietne zriaďovanie rezidenčných parkovacích miest v Podlaviciach ako formu riešenia problémov s parkovaním.

  • Pani poslankyňa Čižmárová reagovala, že je potrebné najprv zmapovať situáciu s parkovaním v Podlaviciach.
  • Pán Huba upozornil, že obdobnú analýzu urobili v Radvani a v Podlaviciach by sa mohli týmto inšpirovať.

Pán Huba tiež žiada o farebné zvýraznenie vodorovného dopravného značenia nebezpečného prechodu pre chodcov na Podlavickej ceste (pri autobusovej zastávke – pohostinstvo Rumpeľ). Tiež inštaláciu varovného signálneho osvetlenia a odporúča občianske rade aby požiadala PZ SR o vykonávanie pravidelnej policajné kontroly na tomto úseku.  Ide o frekventovaný a neprehľadný dopravný uzol hlavne pri zníženej viditeľnosti extrémne nebezpečný pre chodcov, v ktorom vodiči často krát navyše nedodržujú maximálnu povolenú rýchlosť. Takýchto nebezpečných úsekov je viacero (zmrzlina Lipová ul., vstup chodcov do vozovky Povstalecká cesta a iné.) a tak ako riešenie navrhuje zavedenie Zóny s dopravným obmedzením rýchlosti na max. 40 km/h v celých Podlaviciach.

Pán Fugger požiadal inštalovať na konci Mlynskej ulice / na otočke linky 36/ krytú zastávku s lavičkou na sedenie. Táto zastávka slúži nielen obyvateľom Mlynskej ulice ale aj ako prestupná stanica z Kordík, Králik, Riečky a Tajova. V neposlednom rade je to východzí bod pre turistov a cyklistov a nesmieme zabudnúť na záhradkárov. Ľudia teda na zastávke čakajú aj dlhšiu dobu. Vybudovanie krytej zastávky zo sedením by bolo opodstatnené.

Pani Čižmárová spomenula možnosť využitia budovy bývalej krčmy v Skubíne vedľa zvonice ako komunitného centa.
Po diskusii OR skonštatovala že objekt nebude vhodný ako KC a to z dôvodov, že sa nachádza mimo centra Podlavíc a je k nemu sťažený prístup, čo môže byť problémom pre mamičky s kočíkmi, poprípade seniorov.
Pán Baláž navrhol, aby Mesto BB zvážilo predaj tejto budovy za podmienky, že získané finančné prostriedky budú viazané na rekonštrukciu budovy sauny pri MŠ Lúčičky a vybudovanie KC. K tomuto návrhu sa pripojil aj pán Odaloš a neskôr celá OR.

Na základe vyššie uvedeného žiada Občianska rada o predaj objektu krčmy v Skubíne a získané financie použiť na vybudovanie komunitného centra v objekte bývalého skautského domu.

OR tiež žiada o vykonanie opráv vo VO č.2 podľa prílohy č. 2*, ktorá tvorí súčasť tohto zápisu.

Pani Fíglová pozvala všetkých na Vianočnú hand made burzu, ktorá sa bude konať za spolupráce OR dňa 12.12.2015 od 14:00 hod. v Kultúrnom dome v Podlaviciach.

*Prílohy č. 1 a č. 2 uvedené v zápisnici si môžete stiahnúť spolu so zápisom na linku nižšie.

Spracoval: Marek Odaloš

STIAHNÚŤ ZÁPISNICU V PDF

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *