Zápisnica – December 2016 (13.12.2016)

Prítomní:           podľa prezenčnej listiny
Neprítomní:       Anna Kánová

Zasadnutie otvoril a viedol predseda OR Ing. Jozef Tomáš. Na úvod privítal prítomných hostí a členov OR.

Program:

  1. Úvod
  2. Akcie
  3. Informácie od predsedu OR
  4. Informácie od poslankýň
  5. Diskusia

Bod č.2:
Posledné akcie prebehli bez problémov. Aj na Jubilantov ale obzvlášť na Mikuláša bola veľmi dobrá spätná väzba od obyvateľov, čo OR nesmierne teší. Predseda sa poďakoval v mene OR pánovi farárovi za umožnenie zorganizovania Mikuláša v priestoroch fary.

Bod č.3:
OR dostala odpoveď na petíciu obyvateľov Pod Stráňou, ktorú si môžete prečítať TU.
Na návrh Mareka Odaloša oznámil predseda členom OR a zúčastneným hosťom, že OR zverejní a bude zverejňovať audio, alebo audiovizuálne (podľa možností OR) záznamy z verejných zasadnutí občianskej rady na svojej webovej stránke za účelom zvýšenia informovanosti a propagácie činnosti OR medzi širokou verejnosťou, ktorá sa z akýchkoľvek dôvodov nemôže zúčastniť na zasadnutiach ale zaujímajú sa o dianie v mestskej časti.
Predseda tiež informoval, že už niekoľko krát spomínaný „válov“ ktorého OR žiada vyčistenie nepatrí do majetku mesta a tak nebolo možné realizovať čistenie a rekonštrukciu. Mesto to plánuje v blízkej budúcnosti majetko-právne riešiť.
V prípade požiadavky na výrub stromov, treba tieto žiadosti podávať na vyplnenom tlačive p. Suchému.

Bod č.4:
Pani Čižmárová informovala, že rekonštrukcia Povstaleckej cesty popred garáže ešte nie je dokončená.
Ohľadne rekonštrukcie vnútroblokov, táto rekonštrukcia bola zahrnutá do rozpočtu mesta v kapitole miestne komunikácie, Podlavice – vnútrobloky, VO č. 2 a je na to vyčlenených 60 000 €.
Ďalej p. Čižmárová predniesla niektoré všeobecné body z novo schváleného rozpočtu mesta Banská Bystrica, medzi ktorými boli napr. rekonštrukcie materských škôlok, kremačných pecí alebo záujem mesta o rekonštrukciu domu kultúry.
Nakoľko je BB v budúcom roku mestom športu, p. Čižmárová získala vyčlenené finančné prostriedky na podporu športových aktivít v našom VO a ďalšie peniaze dostaneme aj na rekonštrukciu školského ihriska v Podlaviciach.

Bod č.5:
Pani z Dósová (MsP) informovala, že sa im už podarilo odstrániť jeden vrak auta, na ďalších 3 vrakoch sa pracuje a verí, že do konca roka by mali zmiznúť aj tieto 3 vraky.

Pán Uhliar požiadal MsP o preverenie státia na konci Bukovej ulice, kde sa točí autobus a sú tam odparkované autá, čo otáčanie autobusov značne komplikuje.

Pán Fugger opätovne upozornil že cez mostík na konci Mlynskej aj naďalej premávajú ťažké nákladné autá, na ktoré tento mostík nebol stavaný a ktoré ho výrazne poškodzujú. Bola by škoda, ak by bol po nedávnej rekonštrukcii znehodnotený.

Tiež sa spýtal p. Čižmárovej na stav vo veci požiadavky na vybudovanie zastávky na otočke MHD na Mlynskej ulici.

  • p. Čižmárová odpovedala, že zastávky sú nahlásené a budú sa objednávať od spoločnosti s ktorou má mesto zmluvu, zatiaľ nie sú vyrobené a ani sa nebudú nové inštalovať, ale sú objednané

Ivan Beňo poukázal na nefunkčné osvetlenie na Limbovej 29 a na zastávke na Podlavickej ceste.

Pán Uhliar sa spýtal, či sa bude riešiť aj kúrenie v kultúrnom dome.

  • p. Čižmárová odpovedala, že aj na rekonštrukciu KD boli vyčlenené finančné prostriedky a bude treba zistiť možnosti akými by sa dalo realizovať vykurovanie KD, napríklad aj preveriť možnosť napojenia sa na sieť vykurovania spoločnosti STEFE.

Marek Odaloš sa spýtal, či vieme niečo nové ohľadne navrhnutého riešenia pre komunitné centrum. Nakoľko mesto získalo predajom budovy o ktorú mala OR dlhodobo záujem práve na zriadenie KC 110 000 €, bolo by dobré, ak by ich mesto investovalo do podpory komunitného života v Podlaviciach a teda zriadenie už spomínaného alternatívneho riešenia komunitného centra v priestoroch „školníckeho bytu“.

  • p. Čižmárová odpovedala, že sa na to prednostu pýtala, ale momentálne nemá k tejto problematike žiadne vyjadrenie a riešenie

Pán Baláž poznamenal, že po zjednosmernení ulíc, by bolo dobré zaznačiť aj vodorovné dopravné značenie, čo by dopomohlo optimalizácii parkovacích miest.

  • p. Čižmárová odpovedala, že značenie bude zakreslené na jar.

Pripomienky na zmenu grafikonu MHD je potrebné nahlásiť p. Čižmárovej najneskôr do konca januára 2017 na mailovú adresu kat.cizmarova@gmail.com.

Spracoval:          Marek Odaloš
Schválil:              Ing. Jozef Tomáš

STIAHNÚŤ ZÁPISNICU V PDF

Vypočujte si aj audio záznam z tohto stretnutia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *