Zápisnica – Január 2017 (10.01.2017)

Prítomní:            podľa prezenčnej listiny
Neprítomní:      Anna Kánová

Zasadnutie otvoril a viedol predseda OR Ing. Jozef Tomáš. Na úvod privítal prítomných hostí a členov OR a poprial im všetko dobré v novom roku.

Program:

  1. Úvod
  2. Akcie
  3. Spravodaj
  4. Informácie od poslankýň
  5. Diskusia

Bod č.2:
Tri krále – akcia sa koná 14.1.2017 v KD Podlavice od 16:00 hod. Pozvanie prijalo viacero významných hostí.
Krňačkové preteky – budú sa konať 28.1.2017 v Skubíne (konečná autobusu Mlynaská ul.) od 9:00 hod. je prezentácia, štart je plánovaný na 11:00 hod.
Zabíjačka a Fašiangy – 25.2.2017, program bude rovnaký ako v posledných rokoch, podrobnosti budú dohadované priebežne

Bod č.3:
Nakoľko OR vlani nevydala žiadny Spravodaj, predseda OR navrhol, aby sa tento rok vydal Spravodaj ako sumár celého roku 2016.

Hlavné články zabezpečia:
Poslankyne – príhovor poslankýň
p. Tomáš – príhovor predsedu OR
p. Uhliar – protifašistické spomienkové akcie
p. Šupolová – klub dôchodcov
p. Bédi – fara
p. Fíglová – Materské centrum

Ostatné články môže poslať ktokoľvek a redakčná rada vyberie čo bude publikované.
Články treba poslať najneskôr do 14.2.2017 na mailovú adresu OR or.podlaviceskubin@gmail.com.

Bod č.4:
Pani Laššáková informovala o vykonaných investičných akciách v roku 2016:
Povstalecká cesta – lokálne opravy vnútroblokovej komunikácie (23 282,22 €)
Jakubská cesta – areál materskej škôlky, plocha na parkovanie áut (6 599,62 €)
Mlynská – rekonštrukcia otočky (26 860,26 €)

…a plánovaných investičných akciách na rok 2017:
Rekonštrukcia cesty Mistríková ulica (Uľanka)
Rekonštrukcia chodníkov Gaštanová, Lipová a Limbová ulica
Rekonštrukcia oplotenia cintorína v Podlaviciach (odhadovaná hodnota cca 80 000 €)
Vybudovanie chodníka pre peších na križovatke Jakub – Kostiviarska
Oprava rigolov pri kostole v Uľanke
Vybudovanie autobusovej zastávky v Uľanke
Oprava kultúrneho domu v Podlaviciach
Oprava mostíka ponad potok Bystrička (Uľanka)
Rekonštrukcia cesty Ovocná ulica a cesta na cintorín v Jakube

Pani Laššáková tiež spomenula, že sa treba rozhodnúť či sa má dať vypracovať už niekoľko krát spomínaný hydrogeologický prieskum pri osade.

Bod č.5:
Pán Tomáš informoval o spustenej petícii mestskej časti Iliaš proti vybudovaniu malej vodnej elektrárne a priniesol aj petičný hárok ak by mal niekto záujem podporiť túto aktivitu.

Pani Šupolová sa opätovne už niekoľký krát spýtala, či sa nedá dobudovať ten kúsok chodníka po osadu, nakoľko je tento úsek pre peších veľmi nebezpečný.

Zástupkyňa MsP informovala, že sa podarilo odpratať vraky áut, ostatné vozidlá bez ŠPZ monitorujú a budú riešiť.
Tiež informovala že Tajovka je zamrznutá a tento stav bol nahlásený že ho treba riešiť, aby sa nevyliala.

Pani Fíglová sa poďakovala poslankyniam za schválenie dotácie pre Materské centrum. Tiež informovala, že u nej v týchto dňoch bude hosťovať na 6 týždňov študentka z Číny, ktorá bude pôsobiť na školách a vyučovať angličtinu. Tiež plánujú zorganizovať promo hodiny výučby Čínštiny pre malé deti a ak by boli k dispozícii nejaké priestory na tento účel boli by vďační.

V tejto súvislosti sa tiež informovala, či sa spravil nejaký pokrok so zriadením komunitného centra, či už v spomínanom školníckom byte, alebo iných priestoroch.

  • Laššáková odpovedala, že o tejto aktivite p. Čižmárovej nič nevie a bude sa o informovať

Spracoval:          Marek Odaloš
Schválil:              Ing. Jozef Tomáš

STIAHNÚŤ ZÁPISNICU V PDF

Vypočujte si aj audio záznam z tohto stretnutia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *