Kandidáti na poslancov MsZ 2018

Zaregistrovaní kandidáti na posty poslancov MsZ v Banskej Bystrici vo volebnom obvode č. 4
(Jakub, Kostiviarska, Podlavice, Skubín, Uľanka)
Volia sa 2 poslanci.

1. Jozef Baláž, MUDr., 39 r., lekár, Sloboda a solidarita , Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Progresívne Slovensko


Narodil som sa v Banskej Bystrici, v Podlaviciach žijem tridsať rokov.
Uplynulé štyri roky som bol aktívnym členom občianskej rady Podlavice – Skubín.

Mesto má pružne reagovať na požiadavky obyvateľov ohľadne drobných opráv (poškodená cesta, nefunkčné osvetlenie, rizikové stromy a pod). Je zvláštne, ak opravu jamy na ceste musí niekoľko mesiacov riešiť občianska rada alebo poslanci. Navrhnem, aby na mestskom úrade vzniklo jedno kontaktné telefónne číslo namiesto terajších pätnástich, na ktorom bude všetky podnety od občanov preberať kompetentný zamestnanec MsÚ, tento dá vec riešiť príslušnému odboru v rámci úradu alebo mimo neho (VÚC, Štátne lesy, vodárne,…) a v pevne určenom termíne dá občanovi vedieť, ako sa s jeho podnetom naložilo a kedy môže očakávať vyriešenie.

Na opravy chodníkov, ihrísk a verejných priestorov sa v našej mestskej časti každoročne použije niekoľko desiatok tisíc euro. Doteraz neexistovali jasné kritériá rozhodovania o tom, čo je prioritou -takéto pravidlá chcem spolu s občianskymi radami vypracovať. Navrhnem stanoviť rámcový plán investícií nie len na jeden rok, ale na celé štvorročné obdobie; tento sa predstaví na verejnom stretnutí s obyvateľmi. Požadoval som a budem žiadať, aby občania mali možnosť pripomienkovať detaily prác ešte pred realizáciou a aby sa nekompromisne uplatňovali reklamácie nedostatkov.

V rámci mesta pokladám za dôležité témy verejnú dopravu a školstvo. Kvalitné vzdelanie najmladšej generácie je pre ich budúcnosť kľúčovou investíciou, na ktorej sa nemá šetriť. Hlavným riešením kolabujúcej dopravy je kvalitnejšia mestská hromadná doprava, ktorá môže postupne odľahčiť preplnené cesty aj parkoviská.


2. Peter Čajka, PhDr., 31 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát

V Podlaviciach bývam od ich vzniku, čo je už viac ako 30 rokov. Navštevoval som tu MŠ Na Lúčkach, presne tak ako teraz moja malá dcérka. Celý môj život je spätý s týmto sídliskom.

Od malička sa venujem športu, najmä futbalu. Začínal som vo Futbalovom klube Jupie Podlavice a v súčasnosti pôsobím ako futbalový rozhodca v slovenských najvyšších súťažiach. “Viem sa rozhodnúť na ihrisku, ako aj v živote.”

Už 9-ty rok pracujem na Prezídiu Policajného zboru v Bratislave. Bezpečnosť a ochrana verejného poriadku je prvoradá, preto chcem svoje skúsenosti z tejto oblasti v rámci celého Slovenska pretransformovať aj do Banskej Bystrice.

K mojim ďalším prioritám patrí výstavba nových parkovacích plôch, čistota verejných priestranstiev a údržba zelene, systematická obnova ciest a chodníkov, budovanie detských ihrísk a aktivít pre mladých.
“Keď to ide v iných častiach mesta, musí to ísť aj u nás.”

Na mojom FB profile následne detailnejšie predstavím body z môjho programu.
V prípade akýchkoľvek otázok alebo požiadaviek ma neváhajte kontaktovať na mail peter.cajka12@gmail.com.

Verím, že mi dáte svoj hlas a budete voliť č. 2
“Aby sme neboli len okrajová časť Banskej Bystrice, ale rovnocenná súčasť mesta.”


3. Abdulbesi Čako, 56 r., podnikateľ, Strana moderného Slovenska (sms)

Kandidát do dnešného dňa neposlal svoj profil.

 

 

 

 

 


4. Katarína Čižmárová, Doc.RNDr.,CSc., 62 r., občianská aktivistka, nezávislá kandidátka

Veľmi si vážim dôveru kandidáta na primátora Jána Noska, ktorý si ma vybral do svojho tímu a svojou kandidatúrou som sa rozhodla podporiť jeho volebný program. Naša spolupráca v uplynulom volebnom období bola úspešná a podporovala som jeho významné projekty pre rozvoj Banskej Bystrice. Dominantná oblasť mojej činnosti v mestskom zastupiteľstve bola v kultúrnej oblasti. Som hrdá, že sa nám podarilo začať s projektom záchrany Medeného hámra. Pracovala som v dvoch komisiách MsZ.
Stručne vyberám, čo sa podarilo zrealizovať vo VO č.2:
Rekonštrukcie a opravy chodníkov a ciest, rekonštrukcia kúrenia a oprava strechy v kultúrnom dome, oprava oplotenia cintorína v Podlaviciach a čiastočne oprava komunikácie k cintorínu v Jakube, oprava mosta v Uľanke-Kolónii, komplexné zateplenie materskej školy a rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ v Podlaviciach, vybudovanie a zlegalizovanie parkoviska na Povstaleckej ul., odvodnenie svahu v Jakube a zvýšenie bezpečnosti chodcov v Novom svete, a i.

Čo plánujem (pre obmedzený priestor stručne):
Pokračovať v opravách komunikácií a chodníkov v celom VO, vybudovať detské ihrisko v bývalom areály Služieb škole v Uľanke, pripraviť podmienky na vybudovanie protihlukovej steny Jakub-Nový svet, dobudovanie kanalizácie v Uľanke a Kostiviarskej, pokračovať v aktivitách bezpečnosti pre chodcov v Novom svete a Kostiviarskej, pokračovať v rekonštrukcii priestorov v kultúrnom dome a vytvoriť priestorové podmienky pre vznik komunitného centra v Podlaviciach, revitalizovať vnútroblok Gaštanová-Limbová, oprava regulácie Tajovského potoka a lávky, doriešenie intenzity tranzitu dopravy vo vnútri Podlavíc, naďalej riešiť statickú dopravu a podmienky života v rómskej osade v Podlaviciach.

Ďakujem za Vaše hlasy!


5. Dušan Dobrota, 62 r., živnostník, Spolu-občianska demokracia

Kandidát do dnešného dňa neposlal svoj profil.

 

 

 

 

 


6. Janka Kmeťová, JUDr., 48 r., advokátka, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana

PRÍMESTSKÉ ČASTI SI ZASLÚŽIA POZORNOSŤ A JA CHCEM BYŤ SILNÝM HLASOM V ZASTUPITEĽSTVE

Ponúkam Vám profesionalitu, kompetentnosť a hlavne priamy prístup k mojej osobe pri riešení problémov, podnetov a nápadov a to prostredníctvom priameho kontaktu na mňa.

Môj volebný program: budem sa snažiť zamerať na problémy, ktoré môžem v prípade, ak sa stanem, poslankyňou za Váš obvod aj splniť. Nebudem Vám sľubovať veci, ktoré ani nie sú v kompetencii mestského zastupiteľstva ako napríklad, vybudovanie cesty a obchvatu Podlavíc, aby sa odľahčila prímestská časť, pretože toto nie je v kompetencii mestského zastupiteľstva, ale VUC a Národnej diaľničnej spoločnosti.

Zasadím sa o to, aby sa v prímestských častiach opravili chodníky, cesty, treba dobudovať a opraviť cintoríny, budem sa snažiť, aby vylepšovala doprava, tak aby vyhovovala čo najširšiemu počtu obyvateľov prímestských častí. Zamerať by som sa chcela aj na vylepšenie zimnej údržby tak, aby nedochádzalo ku konfliktom medzi Mestom a VUC, pretože na to doplácajú len občania. Budem sa snažiť, aby bolo v Podlaviciach vybudované komunitné centrum, malá sála kultúrneho domu aby patrila mestu, viac kultúrnych a spoločenských akcií.

Vo voľbách za primátora podporujem Jána Noska a ako kandidátka na poslankyňu som sa stala členkou jeho tímu. Som o tom presvedčená, že to má význam pre občanov tohto volebného obvodu hlavne kvôli rozbehnutým projektom v ktorých je potrebné pokračovať

Kontakt: akkmetova@gmail.com
tel.: 0905 817 203


7. Marek Odaloš, 30 r., manažér predaja, Banskobystrická alternatíva, nezávislý kandidát

Marek Odaloš sa posledné roky aktívne zapájal do diania vo svojej mestskej časti. Od januára roku 2015 bol členom Občianskej rady Podlavice-Skubín, z ktorej nevynechal ani jedno zasadnutie, pomáhal s organizáciou miestnych podujatí a snažil sa prinášať obyvateľom mestskej časti vždy aktuálne informácie o pripravovaných zámeroch a problémoch. Pričinil sa o obnovu a modernizáciu webstránky občianskej rady, ktorá sa stala modernejším a prehľadnejším portálom pre občanov, spracovával Spravodaj občianskej rady, ktorý obyvatelia dostávali 2x do roka do svojich schránok. Svojimi fotoreportážami prispieval k propagácii a popularizácii kultúrno spoločenských akcií v Podlaviciach a Skubíne.

Ako poslanec sa chcem venovať hlavne dorovnaniu rozdielov v starostlivosti o okrajové mestské časti. Náš volebný obvod tvorí 5 okrajových mestských častí, ktoré sú podľa môjho názoru dlhodobo zanedbávané a nevenuje sa im dostatočná pozornosť. Chcem presadzovať transparentné a hlavne efektívne nakladanie s financiami, zapojenie občanov do rozhodovania a určovania priorít investičných akcií s následnou kontrolou kvality vykonaných prác. Za dôležité považujem tiež vytvorenie priestoru na stretávanie aktívnym záujmovým zoskupeniam, ktorých je v našom obvode dostatok a častokrát nevedia realizovať svoje komunitné činnosti práve kvôli chýbajúcim priestorom. V neposlednom rade je potrebné zabezpečiť bezpečnosť chodcov budovaním chýbajúcich chodníkov a pravidelnou údržbou tých existujúcich a hľadanie riešenia celomestského problému s parkovaním tak, aby sme neprichádzali o zeleň v našom okolí.

web: www.marekodalos.eu
e-mail: odalos@bbalternativa.sk
tel.: 0908 572 919
FB: www.facebook.com/marek.odalos.bb


8. Miroslav Potančok, 44 r., podnikateľ, Kotleba – ľudová strana naše Slovensko

Ako rodák, mám Banskú Bystricu hlboko vrezanú v srdci. Tu som sa pred 44. rokmi narodil, vyrastal, oženil, tu mi manželka porodila syna. Tu žijem a pracujem. Každý deň vdychujem atmosféru podfarbenú dlhou a pestrou minulosťou nášho mesta. Vediem malú súkromnú firmu, podnikám v oblasti informačných technológií.
Mojimi prioritami v prípade zvolenia sú:
1. Dôkladná kontrola nakladania s verejnými financiami. Ich účelovosť, výška a výsledný efekt použitia.
2. Oblasť bývania – výstavba sociálnych a nájomných bytov, prioritne pre mladé rodiny, obyvateľov s nižšími príjmami a zdravotne hendikepovaných.
3. Doprava a parkovanie. Riešenie katastrofálneho stavu s počtom parkovacích miest pre objem motorových vozidiel, ktoré do mesta denne prichádzajú, alebo sú vlastnené samotnými Banskobystričanmi. Hľadanie riešenia dopravnej situácie, ktorej negatívne dopady zažívam spolu s vami, dennodenne v kolónach vedúcich v dopravnej špičke či už do, ale aj z Podlavíc.
Kandidatúru a následný výkon funkcie, považujem za službu mojej osoby mestu a jeho obyvateľom. Vážnosť tohto poslania a môj záujem pracovať pre ľudí, potvrdzujem verejným prísľubom, že funkciu poslanca mestského zastupiteľstva, by som vykonával bezplatne, bez nároku na odmenu a to bezpodmienečne. Neodmietam spoluprácu s nikým, či už na báze osobných vzťahov, ale aj bez ohľadu na rozličné politické názory, pokiaľ spolupráca, alebo podpora akéhokoľvek verejnoprospešného návrhu bude znamenať prínos. Mesto a jeho obyvatelia sú pre mňa na prvom mieste.


9. Jozef Tomáš, Ing., 58 r., Výsluhový dôchodca, nezávislý kandidát

Som rodený Podlavičan, ktorý tu prežil takmer celý život a pamätám si kde bol v Laskomeri umiestnený skokanský mostík, kde sa konali súťaže v motokrose, kde bola skautská stanová základňa a ako občania Podlavíc a Skubína slávili rôzne sviatky.

Moje vízie pre nasledujúce volebné obdobie sú nasledujúce:

Po roku 2020 začne platiť smernica EÚ „ Regionálny rozvoj a súdržnosť“ v rámci ktorej je aj Európska mestská iniciatíva. Preto budem presadzovať definovať smer rozvoja mesta, nastaviť novú stratégiu MsÚ a jeho manažmentu a posilniť kompetencie Výborov mestských častí a Občianskych rád.

V súčasnosti občania nemajú možnosť pripomienkovať projekty alebo sa zúčastniť pri ich tvorbe. Budem presadzovať aby sa občania mohli zúčastniť pri tvorbe týchto projektov.

Budem podporovať výstavbu polopodzemných kontajnerových stanovíšť na zber komunálneho odpadu a separovaný zber.

Ako predseda OR Podlavice Skubín som zistil aké sú priority občanov Podlavíc a Skubína v oblasti životného komfortu a nadviazal som aj spoluprácu so zástupcami časti Uľanka, Jakub a Kostiviarska a v riešení ich problémov sa zaväzujem pokračovať.

Problémov v našom volebnom obvode je veľa a sľubujem, že sa ich budem snažiť riešiť podľa potrieb občanov.

Zaväzujem sa riešiť všetky problémy ( parkovanie, čistota verejných priestorov, bezpečnosť občanov, stav miestnych komunikácií a chodníkov) s občanmi a so zástupcami všetkých občianskych združení v našom VO č.4.

Zviditeľniť zvyky starých rodičov v spolupráci s DC Dúbrava a Materským centrom Podlavice.

Teším sa na spoluprácu so všetkými obyvateľmi VO č.4 a na Vaše otázky rád zodpoviem na tel. čísle +421905386180 alebo osobne.