Zápisnica – September 2018 (11.9.2018)

Prítomní:      podľa prezenčnej listiny
Neprítomní:  Anna Kánová (ospravedlnená), Janka Žabková (ospravedlnená)

Zasadnutie otvoril a viedol predseda OR Ing. Jozef Tomáš. Na úvod privítal prítomných hostí a členov OR.

Program:

 • Úvod
 • Príprava akcie „Cibulačka“ – 14.9.2018
 • Príprava akcie „Jubilanti“ – 26.10.2018
 • Informácie od predsedu OR zo zasadnutia komisie pre rozvoj mestských častí
 • Informácie od predsedu VMČ a predsedu OR o úprave Rámcového plánu akcií na rok 2018
 • Predbežný program zasadnutia OR Podlavice – Skubín dňa 9.10.2018
 • Rôzne
 • Záver

 1. V priebehu prázdnin OR Podlavice – Skubín nezasadala a nebola uskutočnená žiadna akcia.
 1. Cibulačka sa bude konať v spolupráci s DC Dúbrava v piatok 14.9.2018. Úlohy boli rozdelené medzi členov OR a DC Dúbrava.
 1. Jubilanti sa budú konať 26.10.2018 v KD Podlavice, počet jubilantov je 126, pozvánky vytlačí pán Ján Beňo a distribúciu zabezpečí pani Elena Šupolová. Priebeh zabezpečenia akcie sa dohodne na zasadnutí OR dňa 9.10.2018.
 2. Predseda OR informoval členov OR o rokovaní komisie pre rozvoj mestských častí, kde sa prejednával návrh riešenia komunitného života. Kde komisia pre RMČ odporúča primátorovi mesta Banská Bystrici vyčleniť v rozpočte Mesta Banská Bystrica finančné prostriedky na financovanie nákladov na prevádzku komunitných domov na stretávanie sa občianskych rád a výborov v mestských častiach a vypracovať pravidlá prevádzky komunitných domov.
 1. Predseda VMČ č.2 a predseda OR Podlavice – Skubín informoval členov OR o úprave Rámcového plánu akcií na rok 2018. Z dôvodu neuskutočnenia akcií „Trojkráľové stretnutie“, „Oslavy oslobodenia Podlavíc a Skubína“ a „Osláv SNP“ sa finančné zdroje vo výške 1500,00 € presunuli na „Oslavy SNP a návšteva pamätníkov SNP“, ktoré sa uskutočnia v jesenných mesiacoch.
 1. Program októbrového zasadnutia OR by mal byť nasledujúci:
 • Úvod
 • Vyhodnotenie akcie „Cibulačka“
 • Zabezpečenie akcie „Jubilanti“
 • Príprava Rámcového plánu akcií financovaných z dotácie na rok 2019
 • Rôzne
 • Záver
 1. Poslanci za náš VO č.2 nás informovali o stave plánovaných investičných akcií v našom volebnom obvode. Vyjadrili rozhorčenie s jednaním vedúcej oddelenia údržby MK a IS, ktorá nie schopná od leta dodať nacenenie a rozpočet akcií opravy chodníkov na sídlisku Podlavice a komunikácie Buková v Skubíne. Pán Uhliar informoval, že KD Podlavice nie je pripravený na zimnú prevádzku.
 1. Nasledujúce zasadnutie OR je plánované dňa 9.10.2018

Spracoval: Jozef Tomáš

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *