Poslanci za náš VO č. 4

DOC. RNDR. KATARÍNA ČIŽMÁROVÁ, CSC.

Narodila sa v Banskej Bystrici, je absolventka Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Pôsobí ako vysokoškolská pedagogička na PF UMB. Do spoločenského diania sa zapájala dlhodobo prostredníctvom občianskych obradov, ako neposlankyňa bola viacročnou členkou komisie pre kultúru, informatiku, mestskú kroniku a ZPOZ a od roku 1999 sa aktívne zapájala do diania v mestskej časti Podlavice – Skubín, kde ako spoluzakladateľka občianskej iniciatívy pomáhala zveľaďovať túto mestskú časť, v ktorej žije so svojou rodinou. Vychovala dve deti, ktoré sú už dospelé. Je predsedníčkou v komisii pre kultúru, informatiku, mestskú kroniku a ZPOZ a pôsobí aj v komisii pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku. V poslednom volebnom období vykonávala funkciu zástupkyne primátora, mala kompetencie riešiť kultúrnu politiku, prácu s mládežou a seniormi, koordinovala práce všetkých komisií MsZ a bola členkou dozornej rady DPMBB.

K jej úspechom posledného obdobia patrí podpora tvorby kultúry v meste prostredníctvom rôznych podujatí –Banskobystrický Montmartre, Ars poetika, Slovomfest. Iniciovala spracovanie konceptu stratégie kultúry, založenie minigalérie na MsÚ. Založila a koordinovala činnosť Rady študentov a oživila mestský amfiteáter. Podporovala estetizáciu prostredia v meste – kvetinová výzdoba a okrášlenie kruhových objazdov. Je podpredsedníčkou ústrednej rady o. z. Človek človeku – ZPOZ v SR.

Jej priority budúceho volebného obdobia sú – zveľaďovanie cestnej infraštruktúry, riešenie statickej dopravy v Podlaviciach, opravy chodníkov, pokračovanie podpory kultúry v meste, estetizácia prostredia, propagácia čistoty v meste a podpora mládežníckych aktivít, ako aj spolupráca s dennými centrami pre seniorov.

Kontakt:
Tel: 0904 511 842
E-mail:kat.cizmarova@gmail.com

MUDR. JOZEF BALÁŽ

Lekár – gastroenterológ, člen transplantačného tímu Fakultnej nemocnice F. D. Roosevelta. Otec troch školákov a dvoch „drobcov“.. Narodil sa v Banskej Bystrici, vyrastal na Fončorde a neskôr v Podlaviciach, kde so svojou rodinou žije doposiaľ. Od roku 1990 člen dobrovoľníckej organizácie pre deti a mládež – Slovenského skautingu, aktívny od lokálnej práce s deťmi až po členstvo v celoslovenskom predsedníctve V rokoch 2014-2018 člen Občianskej rady Podlavice – Skubín. V komunálnych voľbách v novembri 2018 kandidoval ako člen Kresťanskodemokratického hnutia za koalíciu pravicových strán.

Kontakt:
Tel: 0905 838 606
E-mail: balaz@bystrica.sk
FB:  www.facebook.com/BalazJozefPodlavice