Zápisnica – Október 2016 (11.10.2016)

Prítomní:           podľa prezenčnej listiny
Neprítomní:      Anna Necpálová, Ján Beňo

Pozvanie na zasadnutie prijal aj viceprimátor Mgr. Jakub Gajdošík a poslankyňa Doc. RNDr. Katarína Čižmárová CSc. Poslankyňa PhDr. Ľubica Laššáková sa z dôvodu dlhodobej PN ospravedlnila za neprítomnosť.

Zasadnutie otvoril a viedol predseda OR Ing. Jozef Tomáš. Na úvod privítal prítomných hostí a členov OR.

Program:

 1. Úvod
 2. Zmeny v dopravnom značení v Podlaviciach a ich dopad na obyvateľov
 3. Komunitné centrum – možnosti realizácie, odpredaj vytipovanej budovy

Continue reading

Zápisnica – September 2016 (13.09.2016)

Prítomní:           podľa prezenčnej listiny
Neprítomní:      Elena Šupolová (ospravedlnená), Anna Necpálová (ospravedlnená), Daniel Bedi (ospravedlnený), MUDr. Jozef Baláž

Zasadnutie otvoril a viedol predseda OR Ing. Jozef Tomáš. Na úvod privítal prítomných hostí a členov OR.

Program:

 1. Úvod
 2. Informácie o riešení problémov – p. Čižmárová
 3. Kultúrno spoločenské akcie
 4. Diskusia

Continue reading

Zápisnica – Jún 2016 (14.06.2016)

Prítomní:           podľa prezenčnej listiny
Neprítomní:      Danko Uhliar (ospravedlnený), Anna Necpálová (ospravedlnená), MUDr. Jozef Baláž (ospravedlnený)

Zasadnutie otvoril a viedol predseda OR Ing. Jozef Tomáš. Na úvod privítal prítomných hostí a členov OR.

Program:

 1. Úvod
 2. Zhodnotenie akcii v mesiaci máj
 3. Akcie na prázdninové obdobie
 4. Ostatné
 5. Diskusia

Continue reading

Kult. spol. činnosť 2016


Január

Tri krále – stretnutie z významnými osobnosťami protifašistického odboja – beseda
Krnačkové preteky – pri nepriaznivom počasí presun do ďalšieho obdobia

 Fašiangy 6.2.2016Karneval 2016


Február

Fašiangová zabíjačka – porážka a spracovanie prasaťa spojená s predajom zabíjačkových výrobkov
Fašiangová zábava – zábava v KD Podlavice s pochovávaním basy a bohatou tombolou

Marec

Materské centrum – tvorivé dielne

Apríl

Vydanie ďalšieho čísla SPRAVODAJA OR a jeho roznesenie do domácností Podlavíc a Skubína

Máj

Deň matiek
Bežia celé Podlavice – športovno súťažiaca akcia ZŠ Podlavice v spolupráci s OR a KD

Jún

MDD – hry a športové súťaže pre deti v prírodnom prostredí Malej Kynclovej

Júl

Anna bál
 Anna bál 2016 22.7.2016

August

Oslavy SNP

September

Cibuľačka – 10. ročník tradičnej cibuľačky – spoločenske podujatie, kde nesmie chýbať cibuľa

Október

Vydanie ďaľsieho čísla SPRAVODAJa OR

November

Stretnutie s jubilantami Podlavíc a Skubína

December

Návšteva Mikuláša a stretnutie s deťmi Koncoročné stretnutie člev OR s poslancami a prizvanými priateľmi ORmikulas_letak

INVESTÍCIE A OPRAVY 2016

Plán investičných akcií vo VO č.2 na rok 2016

Počet obyvateľov: 5719
Finančná čiastka/obyvateľ: 1,50 €
Celková čiastka na VO č.2: 8 578,50 €

Rámcový plán kultúrno spoločenských akcií financovaných z dotácie na rok 2016

Financie 2016

Rámcový plán akcií na rozvoj územia mestskej časti na rok 2016

Názov akcie: Plot na cintoríne v Podlaviciach
Mesiac realizácie: Máj
Plánovaný výdavok: 1 478,50 €

Rozdelenie financií 30 000,00 EUR / volebný obvod

1. Dokončenie oporného múru Mlynská ulica 10 000,00 €
2. Riešenie havarijných stavov: chodníky, kanalizácia, atď. 20 000,00 €

Ulica Pod Dúbravou

 • Kanalizačná šachta: opraviť šachtu vytvárajúcu prekážku dopravnej prevádzke.
 • Rozpadajúci sa rezervoár na vodu: je potrebné vyčistiť vnútrajšok rezervoáru a opraviť  rozpadajúce sa časti objektu.
 • verejné osvetlenie chýba  ako sa ide do Kohútov, že je tam veľká tma od válova vľavo, tam je len pred Rázgov a ďalej nič a sú tam ešte aj druhé domy,

Podlavická cesta

 • Cintorín Podlavice
 • Vyschnutý strom v priestore cintorína pri cestnej komunikácii. Je predpoklad vyvrátenia stromu na komunikáciu a následné ohrozenie občanov a majetku občanov.
 • Nalomený strom s potenciálnou možnosťou spadnutia – ohrozenie návštevníkov cintorína a hrobov.
 • Preriedenie vysokého porastu v priestore cintorína. Tento porast znečisťuje hrobové miesta.
 • Spílenie stromu na Podlavickej ceste č.23, časť koruny tohto stromu už tento rok poškodila parkujúce automobily. Je vysoký predpoklad ohrozenia obyvateľov panelového domu č.23 a poškodenia ich majetku. Okrem toho ohrozuje aj elektrickú NN sieť.
 • Rómska kolónia na Podlavickej ceste, nevyhovujúce hygienické podmienky, v čase dažďov vyplavovanie splaškov a následné odtekanie po cestnej komunikácii.
 • Cestná komunikácia od kolónie k poľnohospodárskemu družstvu: chodník pre chodcov končí pri ceste do kolónie. Je potrebné vybudovať pokračovanie tohto chodníka až po PD pretože občania Podlavíc bývajúci v rodinných domoch nemajú bezpečný prístup k svojím domom. Je to spôsobené vysokou dopravnou prevádzkou na tejto cestnej komunikácii.
 • Vytvoriť dopravné  značenie  „Prechod pre chodcov“ na Podlavickej ceste smerom na ulicu Lúčičky

Mlynská ulica (otočka autobusu)

 • Opraviť prepadnutú časť vozovky na miestnej komunikácii.
 • Vyčistiť zapchaný priepust vody na miestnej kominikácii (Skubínska cesta č.43)

Povstalecká cesta

 • na moste a okolo mosta čo sú odtokové kanály na odpadovú vodu /priepusty vody/ zarastajú trávou a sú aj špinavé, môže tak dôjsť k upchaniu a voda bude stáť na ceste pred Fujkom-mäsiarňou.

Všeobecné

 • Požiadať SAD  o postavenie prístrešku na zástavkách MHD na konečnej v Skubíne (Skubín – otočka) a pod nemocnicou (Tajovského – pod nemocnicou)