Kandidáti na poslancov MsZ 2018

Zaregistrovaní kandidáti na posty poslancov MsZ v Banskej Bystrici vo volebnom obvode č. 4
(Jakub, Kostiviarska, Podlavice, Skubín, Uľanka)
Volia sa 2 poslanci.

1. Jozef Baláž, MUDr., 39 r., lekár, Sloboda a solidarita , Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Progresívne Slovensko


Narodil som sa v Banskej Bystrici, v Podlaviciach žijem tridsať rokov.
Uplynulé štyri roky som bol aktívnym členom občianskej rady Podlavice – Skubín.

Mesto má pružne reagovať na požiadavky obyvateľov ohľadne drobných opráv (poškodená cesta, nefunkčné osvetlenie, rizikové stromy a pod). Je zvláštne, ak opravu jamy na ceste musí niekoľko mesiacov riešiť občianska rada alebo poslanci. Navrhnem, aby na mestskom úrade vzniklo jedno kontaktné telefónne číslo namiesto terajších pätnástich, na ktorom bude všetky podnety od občanov preberať kompetentný zamestnanec MsÚ, tento dá vec riešiť príslušnému odboru v rámci úradu alebo mimo neho (VÚC, Štátne lesy, vodárne,…) a v pevne určenom termíne dá občanovi vedieť, ako sa s jeho podnetom naložilo a kedy môže očakávať vyriešenie.

Na opravy chodníkov, ihrísk a verejných priestorov sa v našej mestskej časti každoročne použije niekoľko desiatok tisíc euro. Doteraz neexistovali jasné kritériá rozhodovania o tom, čo je prioritou -takéto pravidlá chcem spolu s občianskymi radami vypracovať. Navrhnem stanoviť rámcový plán investícií nie len na jeden rok, ale na celé štvorročné obdobie; tento sa predstaví na verejnom stretnutí s obyvateľmi. Požadoval som a budem žiadať, aby občania mali možnosť pripomienkovať detaily prác ešte pred realizáciou a aby sa nekompromisne uplatňovali reklamácie nedostatkov.

V rámci mesta pokladám za dôležité témy verejnú dopravu a školstvo. Kvalitné vzdelanie najmladšej generácie je pre ich budúcnosť kľúčovou investíciou, na ktorej sa nemá šetriť. Hlavným riešením kolabujúcej dopravy je kvalitnejšia mestská hromadná doprava, ktorá môže postupne odľahčiť preplnené cesty aj parkoviská.


2. Peter Čajka, PhDr., 31 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát

V Podlaviciach bývam od ich vzniku, čo je už viac ako 30 rokov. Navštevoval som tu MŠ Na Lúčkach, presne tak ako teraz moja malá dcérka. Celý môj život je spätý s týmto sídliskom.

Od malička sa venujem športu, najmä futbalu. Začínal som vo Futbalovom klube Jupie Podlavice a v súčasnosti pôsobím ako futbalový rozhodca v slovenských najvyšších súťažiach. “Viem sa rozhodnúť na ihrisku, ako aj v živote.”

Už 9-ty rok pracujem na Prezídiu Policajného zboru v Bratislave. Bezpečnosť a ochrana verejného poriadku je prvoradá, preto chcem svoje skúsenosti z tejto oblasti v rámci celého Slovenska pretransformovať aj do Banskej Bystrice.

K mojim ďalším prioritám patrí výstavba nových parkovacích plôch, čistota verejných priestranstiev a údržba zelene, systematická obnova ciest a chodníkov, budovanie detských ihrísk a aktivít pre mladých.
“Keď to ide v iných častiach mesta, musí to ísť aj u nás.”

Na mojom FB profile následne detailnejšie predstavím body z môjho programu.
V prípade akýchkoľvek otázok alebo požiadaviek ma neváhajte kontaktovať na mail peter.cajka12@gmail.com.

Verím, že mi dáte svoj hlas a budete voliť č. 2
“Aby sme neboli len okrajová časť Banskej Bystrice, ale rovnocenná súčasť mesta.”


3. Abdulbesi Čako, 56 r., podnikateľ, Strana moderného Slovenska (sms)

Kandidát do dnešného dňa neposlal svoj profil.

 

 

 

 

 


4. Katarína Čižmárová, Doc.RNDr.,CSc., 62 r., občianská aktivistka, nezávislá kandidátka

Veľmi si vážim dôveru kandidáta na primátora Jána Noska, ktorý si ma vybral do svojho tímu a svojou kandidatúrou som sa rozhodla podporiť jeho volebný program. Naša spolupráca v uplynulom volebnom období bola úspešná a podporovala som jeho významné projekty pre rozvoj Banskej Bystrice. Dominantná oblasť mojej činnosti v mestskom zastupiteľstve bola v kultúrnej oblasti. Som hrdá, že sa nám podarilo začať s projektom záchrany Medeného hámra. Pracovala som v dvoch komisiách MsZ.
Stručne vyberám, čo sa podarilo zrealizovať vo VO č.2:
Rekonštrukcie a opravy chodníkov a ciest, rekonštrukcia kúrenia a oprava strechy v kultúrnom dome, oprava oplotenia cintorína v Podlaviciach a čiastočne oprava komunikácie k cintorínu v Jakube, oprava mosta v Uľanke-Kolónii, komplexné zateplenie materskej školy a rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ v Podlaviciach, vybudovanie a zlegalizovanie parkoviska na Povstaleckej ul., odvodnenie svahu v Jakube a zvýšenie bezpečnosti chodcov v Novom svete, a i.

Čo plánujem (pre obmedzený priestor stručne):
Pokračovať v opravách komunikácií a chodníkov v celom VO, vybudovať detské ihrisko v bývalom areály Služieb škole v Uľanke, pripraviť podmienky na vybudovanie protihlukovej steny Jakub-Nový svet, dobudovanie kanalizácie v Uľanke a Kostiviarskej, pokračovať v aktivitách bezpečnosti pre chodcov v Novom svete a Kostiviarskej, pokračovať v rekonštrukcii priestorov v kultúrnom dome a vytvoriť priestorové podmienky pre vznik komunitného centra v Podlaviciach, revitalizovať vnútroblok Gaštanová-Limbová, oprava regulácie Tajovského potoka a lávky, doriešenie intenzity tranzitu dopravy vo vnútri Podlavíc, naďalej riešiť statickú dopravu a podmienky života v rómskej osade v Podlaviciach.

Ďakujem za Vaše hlasy!


5. Dušan Dobrota, 62 r., živnostník, Spolu-občianska demokracia

Kandidát do dnešného dňa neposlal svoj profil.

 

 

 

 

 


6. Janka Kmeťová, JUDr., 48 r., advokátka, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana

PRÍMESTSKÉ ČASTI SI ZASLÚŽIA POZORNOSŤ A JA CHCEM BYŤ SILNÝM HLASOM V ZASTUPITEĽSTVE

Ponúkam Vám profesionalitu, kompetentnosť a hlavne priamy prístup k mojej osobe pri riešení problémov, podnetov a nápadov a to prostredníctvom priameho kontaktu na mňa.

Môj volebný program: budem sa snažiť zamerať na problémy, ktoré môžem v prípade, ak sa stanem, poslankyňou za Váš obvod aj splniť. Nebudem Vám sľubovať veci, ktoré ani nie sú v kompetencii mestského zastupiteľstva ako napríklad, vybudovanie cesty a obchvatu Podlavíc, aby sa odľahčila prímestská časť, pretože toto nie je v kompetencii mestského zastupiteľstva, ale VUC a Národnej diaľničnej spoločnosti.

Zasadím sa o to, aby sa v prímestských častiach opravili chodníky, cesty, treba dobudovať a opraviť cintoríny, budem sa snažiť, aby vylepšovala doprava, tak aby vyhovovala čo najširšiemu počtu obyvateľov prímestských častí. Zamerať by som sa chcela aj na vylepšenie zimnej údržby tak, aby nedochádzalo ku konfliktom medzi Mestom a VUC, pretože na to doplácajú len občania. Budem sa snažiť, aby bolo v Podlaviciach vybudované komunitné centrum, malá sála kultúrneho domu aby patrila mestu, viac kultúrnych a spoločenských akcií.

Vo voľbách za primátora podporujem Jána Noska a ako kandidátka na poslankyňu som sa stala členkou jeho tímu. Som o tom presvedčená, že to má význam pre občanov tohto volebného obvodu hlavne kvôli rozbehnutým projektom v ktorých je potrebné pokračovať

Kontakt: akkmetova@gmail.com
tel.: 0905 817 203


7. Marek Odaloš, 30 r., manažér predaja, Banskobystrická alternatíva, nezávislý kandidát

Marek Odaloš sa posledné roky aktívne zapájal do diania vo svojej mestskej časti. Od januára roku 2015 bol členom Občianskej rady Podlavice-Skubín, z ktorej nevynechal ani jedno zasadnutie, pomáhal s organizáciou miestnych podujatí a snažil sa prinášať obyvateľom mestskej časti vždy aktuálne informácie o pripravovaných zámeroch a problémoch. Pričinil sa o obnovu a modernizáciu webstránky občianskej rady, ktorá sa stala modernejším a prehľadnejším portálom pre občanov, spracovával Spravodaj občianskej rady, ktorý obyvatelia dostávali 2x do roka do svojich schránok. Svojimi fotoreportážami prispieval k propagácii a popularizácii kultúrno spoločenských akcií v Podlaviciach a Skubíne.

Ako poslanec sa chcem venovať hlavne dorovnaniu rozdielov v starostlivosti o okrajové mestské časti. Náš volebný obvod tvorí 5 okrajových mestských častí, ktoré sú podľa môjho názoru dlhodobo zanedbávané a nevenuje sa im dostatočná pozornosť. Chcem presadzovať transparentné a hlavne efektívne nakladanie s financiami, zapojenie občanov do rozhodovania a určovania priorít investičných akcií s následnou kontrolou kvality vykonaných prác. Za dôležité považujem tiež vytvorenie priestoru na stretávanie aktívnym záujmovým zoskupeniam, ktorých je v našom obvode dostatok a častokrát nevedia realizovať svoje komunitné činnosti práve kvôli chýbajúcim priestorom. V neposlednom rade je potrebné zabezpečiť bezpečnosť chodcov budovaním chýbajúcich chodníkov a pravidelnou údržbou tých existujúcich a hľadanie riešenia celomestského problému s parkovaním tak, aby sme neprichádzali o zeleň v našom okolí.

web: www.marekodalos.eu
e-mail: odalos@bbalternativa.sk
tel.: 0908 572 919
FB: www.facebook.com/marek.odalos.bb


8. Miroslav Potančok, 44 r., podnikateľ, Kotleba – ľudová strana naše Slovensko

Ako rodák, mám Banskú Bystricu hlboko vrezanú v srdci. Tu som sa pred 44. rokmi narodil, vyrastal, oženil, tu mi manželka porodila syna. Tu žijem a pracujem. Každý deň vdychujem atmosféru podfarbenú dlhou a pestrou minulosťou nášho mesta. Vediem malú súkromnú firmu, podnikám v oblasti informačných technológií.
Mojimi prioritami v prípade zvolenia sú:
1. Dôkladná kontrola nakladania s verejnými financiami. Ich účelovosť, výška a výsledný efekt použitia.
2. Oblasť bývania – výstavba sociálnych a nájomných bytov, prioritne pre mladé rodiny, obyvateľov s nižšími príjmami a zdravotne hendikepovaných.
3. Doprava a parkovanie. Riešenie katastrofálneho stavu s počtom parkovacích miest pre objem motorových vozidiel, ktoré do mesta denne prichádzajú, alebo sú vlastnené samotnými Banskobystričanmi. Hľadanie riešenia dopravnej situácie, ktorej negatívne dopady zažívam spolu s vami, dennodenne v kolónach vedúcich v dopravnej špičke či už do, ale aj z Podlavíc.
Kandidatúru a následný výkon funkcie, považujem za službu mojej osoby mestu a jeho obyvateľom. Vážnosť tohto poslania a môj záujem pracovať pre ľudí, potvrdzujem verejným prísľubom, že funkciu poslanca mestského zastupiteľstva, by som vykonával bezplatne, bez nároku na odmenu a to bezpodmienečne. Neodmietam spoluprácu s nikým, či už na báze osobných vzťahov, ale aj bez ohľadu na rozličné politické názory, pokiaľ spolupráca, alebo podpora akéhokoľvek verejnoprospešného návrhu bude znamenať prínos. Mesto a jeho obyvatelia sú pre mňa na prvom mieste.


9. Jozef Tomáš, Ing., 58 r., Výsluhový dôchodca, nezávislý kandidát

Som rodený Podlavičan, ktorý tu prežil takmer celý život a pamätám si kde bol v Laskomeri umiestnený skokanský mostík, kde sa konali súťaže v motokrose, kde bola skautská stanová základňa a ako občania Podlavíc a Skubína slávili rôzne sviatky.

Moje vízie pre nasledujúce volebné obdobie sú nasledujúce:

Po roku 2020 začne platiť smernica EÚ „ Regionálny rozvoj a súdržnosť“ v rámci ktorej je aj Európska mestská iniciatíva. Preto budem presadzovať definovať smer rozvoja mesta, nastaviť novú stratégiu MsÚ a jeho manažmentu a posilniť kompetencie Výborov mestských častí a Občianskych rád.

V súčasnosti občania nemajú možnosť pripomienkovať projekty alebo sa zúčastniť pri ich tvorbe. Budem presadzovať aby sa občania mohli zúčastniť pri tvorbe týchto projektov.

Budem podporovať výstavbu polopodzemných kontajnerových stanovíšť na zber komunálneho odpadu a separovaný zber.

Ako predseda OR Podlavice Skubín som zistil aké sú priority občanov Podlavíc a Skubína v oblasti životného komfortu a nadviazal som aj spoluprácu so zástupcami časti Uľanka, Jakub a Kostiviarska a v riešení ich problémov sa zaväzujem pokračovať.

Problémov v našom volebnom obvode je veľa a sľubujem, že sa ich budem snažiť riešiť podľa potrieb občanov.

Zaväzujem sa riešiť všetky problémy ( parkovanie, čistota verejných priestorov, bezpečnosť občanov, stav miestnych komunikácií a chodníkov) s občanmi a so zástupcami všetkých občianskych združení v našom VO č.4.

Zviditeľniť zvyky starých rodičov v spolupráci s DC Dúbrava a Materským centrom Podlavice.

Teším sa na spoluprácu so všetkými obyvateľmi VO č.4 a na Vaše otázky rád zodpoviem na tel. čísle +421905386180 alebo osobne.


Predchádzajúce ankety

Zúčastníte sa komunálnych volieb, ktoré sa budú konať 10. novembra 2018?

View Results

Loading ... Loading ...

Ste spokojní s výsledkom volieb do VÚC v Banskobystrickom kraji v roku 2017?

View Results

Loading ... Loading ...

Koho budete voliť za predsedu BBSK vo voľbách do VÚC v sobotu 4. novembra 2017?

 • Ján Lunter (nezávislý s podporou Smer-SD, Most-Híd) (37%, 17 Votes)
 • *Martin Klus - odstúpil v prospech J. Luntera (SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, ZZ) (26%, 12 Votes)
 • Marian Kotleba (ĽSNS) (20%, 9 Votes)
 • Nepôjdem voliť (7%, 3 Votes)
 • Ešte neviem (2%, 1 Votes)
 • Vojtech Kökény (SRK) (2%, 1 Votes)
 • Znenek Očovan (NAJ) (2%, 1 Votes)
 • *Stanislav Mičev - odstúpil v prospech J. Luntera (nezávislý) (2%, 1 Votes)
 • Igor Kašper (nezávislý) (2%, 1 Votes)
 • Miroslav Gálik (NAS) (0%, 0 Votes)
 • Pavel Greksa (nezávislý) (0%, 0 Votes)
 • Milan Urbáni (SMS) (0%, 0 Votes)
 • Jozef Šimko (nezávislý) (0%, 0 Votes)
 • Jozef Sásik (SĽSAH) (0%, 0 Votes)
 • Ivan Saktor (nezávislý) (0%, 0 Votes)
 • Alena Piovarčiová (NP) (0%, 0 Votes)
 • Martin Juhaniak (nezávislý) (0%, 0 Votes)
 • Michal Kantor (SZS) (0%, 0 Votes)
 • Viliam Baňák (JĽSS) (0%, 0 Votes)

Total Voters: 46

Loading ... Loading ...

Ako ste spokojný s kultúrno spoločenskými podujatiami organizovanými občianskou radou?

View Results

Loading ... Loading ...

Ohodnoťte činnosť občianskej rady v roku 2015 známkou ako v škole.

View Results

Loading ... Loading ...

Ako sa vám páči nový web OR Podlavice - Skubín?

View Results

Loading ... Loading ...

Kult. spol. činnosť 2016


Január

Tri krále – stretnutie z významnými osobnosťami protifašistického odboja – beseda
Krnačkové preteky – pri nepriaznivom počasí presun do ďalšieho obdobia

 Fašiangy 6.2.2016Karneval 2016


Február

Fašiangová zabíjačka – porážka a spracovanie prasaťa spojená s predajom zabíjačkových výrobkov
Fašiangová zábava – zábava v KD Podlavice s pochovávaním basy a bohatou tombolou

Marec

Materské centrum – tvorivé dielne

Apríl

Vydanie ďalšieho čísla SPRAVODAJA OR a jeho roznesenie do domácností Podlavíc a Skubína

Máj

Deň matiek
Bežia celé Podlavice – športovno súťažiaca akcia ZŠ Podlavice v spolupráci s OR a KD

Jún

MDD – hry a športové súťaže pre deti v prírodnom prostredí Malej Kynclovej

Júl

Anna bál
 Anna bál 2016 22.7.2016

August

Oslavy SNP

September

Cibuľačka – 10. ročník tradičnej cibuľačky – spoločenske podujatie, kde nesmie chýbať cibuľa

Október

Vydanie ďaľsieho čísla SPRAVODAJa OR

November

Stretnutie s jubilantami Podlavíc a Skubína

December

Návšteva Mikuláša a stretnutie s deťmi Koncoročné stretnutie člev OR s poslancami a prizvanými priateľmi ORmikulas_letak

INVESTÍCIE A OPRAVY 2016

Plán investičných akcií vo VO č.2 na rok 2016

Počet obyvateľov: 5719
Finančná čiastka/obyvateľ: 1,50 €
Celková čiastka na VO č.2: 8 578,50 €

Rámcový plán kultúrno spoločenských akcií financovaných z dotácie na rok 2016

Financie 2016

Rámcový plán akcií na rozvoj územia mestskej časti na rok 2016

Názov akcie: Plot na cintoríne v Podlaviciach
Mesiac realizácie: Máj
Plánovaný výdavok: 1 478,50 €

Rozdelenie financií 30 000,00 EUR / volebný obvod

1. Dokončenie oporného múru Mlynská ulica 10 000,00 €
2. Riešenie havarijných stavov: chodníky, kanalizácia, atď. 20 000,00 €

Ulica Pod Dúbravou

 • Kanalizačná šachta: opraviť šachtu vytvárajúcu prekážku dopravnej prevádzke.
 • Rozpadajúci sa rezervoár na vodu: je potrebné vyčistiť vnútrajšok rezervoáru a opraviť  rozpadajúce sa časti objektu.
 • verejné osvetlenie chýba  ako sa ide do Kohútov, že je tam veľká tma od válova vľavo, tam je len pred Rázgov a ďalej nič a sú tam ešte aj druhé domy,

Podlavická cesta

 • Cintorín Podlavice
 • Vyschnutý strom v priestore cintorína pri cestnej komunikácii. Je predpoklad vyvrátenia stromu na komunikáciu a následné ohrozenie občanov a majetku občanov.
 • Nalomený strom s potenciálnou možnosťou spadnutia – ohrozenie návštevníkov cintorína a hrobov.
 • Preriedenie vysokého porastu v priestore cintorína. Tento porast znečisťuje hrobové miesta.
 • Spílenie stromu na Podlavickej ceste č.23, časť koruny tohto stromu už tento rok poškodila parkujúce automobily. Je vysoký predpoklad ohrozenia obyvateľov panelového domu č.23 a poškodenia ich majetku. Okrem toho ohrozuje aj elektrickú NN sieť.
 • Rómska kolónia na Podlavickej ceste, nevyhovujúce hygienické podmienky, v čase dažďov vyplavovanie splaškov a následné odtekanie po cestnej komunikácii.
 • Cestná komunikácia od kolónie k poľnohospodárskemu družstvu: chodník pre chodcov končí pri ceste do kolónie. Je potrebné vybudovať pokračovanie tohto chodníka až po PD pretože občania Podlavíc bývajúci v rodinných domoch nemajú bezpečný prístup k svojím domom. Je to spôsobené vysokou dopravnou prevádzkou na tejto cestnej komunikácii.
 • Vytvoriť dopravné  značenie  „Prechod pre chodcov“ na Podlavickej ceste smerom na ulicu Lúčičky

Mlynská ulica (otočka autobusu)

 • Opraviť prepadnutú časť vozovky na miestnej komunikácii.
 • Vyčistiť zapchaný priepust vody na miestnej kominikácii (Skubínska cesta č.43)

Povstalecká cesta

 • na moste a okolo mosta čo sú odtokové kanály na odpadovú vodu /priepusty vody/ zarastajú trávou a sú aj špinavé, môže tak dôjsť k upchaniu a voda bude stáť na ceste pred Fujkom-mäsiarňou.

Všeobecné

 • Požiadať SAD  o postavenie prístrešku na zástavkách MHD na konečnej v Skubíne (Skubín – otočka) a pod nemocnicou (Tajovského – pod nemocnicou)