OZ Podlavice-Skubín

Ciel‘ a činnosť
Cieľom činnosti združenia je podpora spoločenských, kultúrnych, osvetových, športových, vzdelávacích, rozvojových, voľno časových aktivít a podujatí, zameraných na realizáciu občianskeho rozmeru obyvateľov Banskej Bystrice.

Predsedníctvo
Predsedníctvo je výkonným orgánom združenia, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný zhromaždeniu členov združenia. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami zhromaždenia členov združenia.

Predseda: Jozef Tomáš
Podpredsedovia: Michal Kováč a  Katarína Čižmárová

Štatutárny orgán
Štatutárnym orgánom združenia je predseda združenia a jeden z podpredsedov združenia, zvolený predsedníctvom združenia, ktorí zastupujú združenie navonok.

Jozef Tomáš a Michal Kováč

Revízna komisia
Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá zhromaždeniu členov združenia.

Predseda: Ivica Nemčeková
Členovia: Danko Uhliar a Marek Odaloš