Poslankyne za náš VO č. 2

image

PHDR. ĽUBICA LAŠŠÁKOVÁ

Je absolventkou Katedry rozhlasovej a televíznej žurnalistiky Filozofickej fakulty UK Bratislava. Od roku 1987 pracovala ako odborná redaktorka a moderátorka Slovenského rozhlasu, štúdia Banská Bystrica. V súčasnosti je prednostkou Okresného úradu v sídle kraja v Banskej Bystrici. Od roku 2006 je aktívna v komunálnej politike. Dve volebné obdobia je poslankyňou mestského zastupiteľstva, druhé volebné obdobie je poslankyňou VÚC. V meste pracuje v komisii pre kultúru, komisii pre mestské časti, komisii pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku, je predsedníčkou komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a medzinárodných vzťahov. Vo voľnom čase sa venuje turistike a literatúre, aj sama je činná ako autorka bulletinov a publikácií s tematikou spoločenského života a kultúry.

Kontakt:
Tel: 0903 246 824
E-mail: lassakova.lubica@gmail.com

 

 

image

DOC. RNDR. KATARÍNA ČIŽMÁROVÁ, CSC.

Narodila sa v Banskej Bystrici, je absolventka Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Pôsobí ako vysokoškolská pedagogička na PF UMB. Do spoločenského diania sa zapájala dlhodobo prostredníctvom občianskych obradov, ako neposlankyňa bola viacročnou členkou komisie pre kultúru, informatiku, mestskú kroniku a ZPOZ a od roku 1999 sa aktívne zapájala do diania v mestskej časti Podlavice – Skubín, kde ako spoluzakladateľka občianskej iniciatívy pomáhala zveľaďovať túto mestskú časť, v ktorej žije so svojou rodinou. Vychovala dve deti, ktoré sú už dospelé. Je predsedníčkou v komisii pre kultúru, informatiku, mestskú kroniku a ZPOZ a pôsobí aj v komisii pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku. V poslednom volebnom období vykonávala funkciu zástupkyne primátora, mala kompetencie riešiť kultúrnu politiku, prácu s mládežou a seniormi, koordinovala práce všetkých komisií MsZ a bola členkou dozornej rady DPMBB.

K jej úspechom posledného obdobia patrí podpora tvorby kultúry v meste prostredníctvom rôznych podujatí –Banskobystrický Montmartre, Ars poetika, Slovomfest. Iniciovala spracovanie konceptu stratégie kultúry, založenie minigalérie na MsÚ. Založila a koordinovala činnosť Rady študentov a oživila mestský amfiteáter. Podporovala estetizáciu prostredia v meste – kvetinová výzdoba a okrášlenie kruhových objazdov. Je podpredsedníčkou ústrednej rady o. z. Človek človeku – ZPOZ v SR.

Jej priority budúceho volebného obdobia sú – zveľaďovanie cestnej infraštruktúry, riešenie statickej dopravy v Podlaviciach, opravy chodníkov, pokračovanie podpory kultúry v meste, estetizácia prostredia, propagácia čistoty v meste a podpora mládežníckych aktivít, ako aj spolupráca s dennými centrami pre seniorov.

Kontakt:
Tel: 0904 511 842
E-mail: kat.cizmarova@gmail.com