Zápisnica – Apríl 2011 (12.04.2011)

Zápis  02/4/2011
zo zasadnutia občianskej rady Podlavice Skubín 12.4.2011

Zasadnutie otvoril a viedol  predseda OR  Ing. Jozef Kreutz
Program stretnutia :
Prítomní podľa prezenčnej listiny  hostia urbárskej spoločnosti : p. Vesel, p. Kováčik a Ing.Štubňová z Limbovej ulice
1.      Plánovaná výstavba zvážnice. Zástupca urbárskej spoločnosti p. Vesel  predložená žiadosť o výstavbu lesnej cesty. Zástupca 280 členov US. Vysvetlil zámer výstavby. Ide im o to, aby mohli pozemky na ktoré bol prístup cestou, ktoré mesto predalo s pozemkami pod výstavbu mohli plnohodnotne využívať. Žiadajú podporné stanovisko k žiadosti vybudovať cestu popri domoch na konci Mlynskej za predpokladu rešpektovať požiadavky občanov na rozšírenie cesty na 6 m.  Doporučilo sa US podať žiadosť na MU, aby bolo možné zaujať stanovisko.
2.      Šupolová – odporúča postup riešenia cez územný plán mesta. Oboňa odporúča prizvať na najbližšie zasadnutie p.Meniarovú.
3.      Papaj – k mestskej polícii konštatoval, že súčasný stav na zriadenie služby nie je realizovateľný,  ale je možnosť časových  intervalov. Je už vyrobená tabuľa mestskej polície pre Podlavice. Má stretnutie s primátorom v tomto týždni ohľadne súhlasu na umiestnenie a osadenie tabule MP. Je treba ešte určiť časový harmonogram. Odpočet z mz
4.      Informačné tabule   Ing. Kreutz-  požiadavka na doplnenie o 2 tabule pri škole a Skubínskej krčme. Požiadavka na p. Oboňu . Všetky tabule ako aj ich pravidelnú aktualizáciu má na starosti redakčná rada v zložení Šupolová, Beňo, Tribulová.
5.      Procházková  návrh na objektívnosť umiestňovania. Nová tabula len pred školu. Zabezpečí Uliar a Oboňa v termíne do najbl. OR. Materiály bude zabezpečovať   redakčná rada Šupolová. BeňoTribulová – pripomienky k obsahovej náplne na tabuliach.
6.      Ing. Kreutz oboznámil, že  Občianska rada má vlastnú Webovú stránku www.orpodlavice.meu.sk , ktorú vytvoril a aktualizuje Ing. Lehoťan. Uhliar – oboznámil, že stránka sa dostáva do povedomia občanov a sú už na nej v diskusiách aj prvé príspevky, na ktoré je potrebné reagovať.
7.      Ing.Lehoťan  oboznámil prítomných, že stránka je navrhnutá ako redakčný systém s možnosťou  pripomienkovania občanov k jednotlivým obsahovým témam. Bolo by vhodné, aby na túto stránku bolo priame hypertextové prepojenie webovej stránky mesta smerujúce k Podlaviciam a Skubínu.
8.      ing.Štubňová z Limbovej ulice, požiadavka naúpravu chodníkov na tejto časti sídliska, ktoré  od výstavby neboli rekonštruované. Tie ktoré boli rekonštruované, tak nekvalitne. Zdôraznila nutnosť zainteresovaných na preberaní len kvalitne vykonaných prác.
9.      Rôzne:
·         Uhliar – vrak pri cintoríne v Skubíne. Čierna stavba pri cintoríne. Bol oslovený občiankou Podlavíc,  že bola ohrozovaná Riečanom. Žiadala o pomoc. Požiadavka na usporiadanie rómskej zábavy v KD pod hlavičkou OR. OR odporúča postúpiť túto požiadavku Občianskemu združeniu.
·         Králová –  problematika okolia cintorína v Skubíne.
·         Papay – o probléme s parkovaním pred školou. Nemohútnosť s riešením. Nečinnosť mestskej polície, zástupcovia, ktorej boli na predchádzajúcom zasadnutí. Akcia školy pri podujatiach MDD sa uskutoční 3.júna. Odporúča vytipovať konkrétne prípady nespokojnosti a uplatniť požiadavku na jednotu Krupina.
·         Kreutz– odporúča napísať na MP list na riešenie s vrakom auta na základe požiadaviek občanov. Majiteľ auta p. Dvořák.
·         Kánová – Podlavický cintorín – ZARES , Zúčastnila sa na schôdzi Jednoty, kde pripomienkovala nespokojnosť občanov s tovarom a prístupom personálu. Šachta pri Lenčešovi nebezpečie
·         Králiková zosuv na Mlynskej pri mostíku z Uličky  na Mlynskú.
·         Tribulová– problematika parkovania pri starom obchode sídliska. Detské ihrisko zdevastované, požiadavka na opravu oplotenia. Povstalecká, či sa uvažuje s úpravou, hlavne odstránenie drevených stĺpov. Parkovanie na Gaštanovej.
·          Procházková – pripomienky k cestovnému poriadku MHD. Ranné spoje. Požiadavka na stretnutie so zodpovednými zástupcami Coop jednota. Nekvalita hlavne zeleniny.
·         Šupolová – oboznámila prítomných, že sa budeme venovať aj zábave .Pozvala všetkých 7. mája na  guláš   a  1.júna na stretnutie pri príležitosti MDD. Čas a miesto konania bude včas oznámené. Požiadavka na spoluprácu zložiek pri spoločných podujatiach. Financovanie spoločenských akcií na guláš. Suroviny na guláš a ceny. Požiadavka 500 €. Objednávky zabezpečí p. Oboňa.s Lašákovou Doporučuje upratovaciu čatu s autom. Požiadavka na p. Lepieša na zaktivovanie a podchytenie mládeže na činnosť vo štvrti.

Ďalšie Stretnutie sa uskutoční  10. mája 2011 o 17,30 hod v ZŠ Podlavice

    Zapísal: Ing. Ľubomír Lehoťan

STIAHNÚŤ ZÁPISNICU V PDF

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *