Zápisnica – December 2011 (13.12.2011)

Zápis 09/12/2011
zo zasadnutia občianskej rady Podlavice- Skubín 13.decembra 2011

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny. Za poslancov PhDr.Ľubka Laššáková

Predsedajúci: Ing. Kreutz, úvodom privítal hosti: spoluobčanov z mestskej časti Uľanka. Poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na zorganizovaní akcie stretnutie s jubilantmi, osobitne Elenke Šupolovej.

Program rokovania:
1.      Priprava práce OR na rok 2012 v náväznosti na zmenu spôsobu financovania. Odporúča robiť radšej menej ,ale orientovať sa na kvalitu.
·         Laššáková: úvodom konštatovala, že nás žiaľ pri plánovaní musia zaujímajú peniaze, lebo bez nich to nepôjde. Dostali sme pre VO ďalších 15 tis €, takže sme na tom ako sme boli v roku 2011. Pripraviť menovite investičné akcie podľa priorít. Má byť vyčlenené 20 tis na veľké akcie. Absolutne akútny je chodník od Priehrady k Podlavickému roľníckemu družstvu. Na zasadnutí komisie pre mestské časti sa zúčastňuje Ing.Kreutz. Financovať sa bude cez OZ, ktoré my už máme. Predpokladá sa, že prvý štvrťrok sa bude financovať ešte v pôvodnej forme.
·         Kreutz. Naše OZ zahrňuje celý volebný obvod (VOč.2), tak aj plán by sa mal pripravovať pre celý VO. V príprave by sme mali ostať verní tradičným akciám, ktoré sa už osvedčili.
·         Uhliar: doteraz sa tradične organizovala zabíjačka a fašiangy. Odporúča, aby sa tieto akcie naďalej riešili v januári a februári.
·         Laššáková: odporúča vydávať občasník aspoň 2 x v roku. Navrhuje program pre rok 2012 podľa jednotlivých mesiacov.
·         Lehoťan: požaduje príspevky do spravodaja  pripravovať a odovzdávať priebežne, aby bol dostatok materiálu a nefinišovalo sa pred jeho vydaním.
·         Počas rokovania OR bol prijatý návrh plánu práce OR pre budúci rok 2012

Január: Tri krále
Február: Zabíjačka, fašiangy, krnačky
Apríl : spravodaj
Máj: deň matiek, bežia celé Podlavice Skubín
Jún : Hurá na prázdniny
Jul: Annabál
August : športový deň – Uhliar , oslavy SNP
September: cibuľačka v Rompli
Október: stretnutie s jubilantmi, spravodaj.
November: Mikuláš – roznášanie darčekov pre sociálne slabšie zabezpečené deti

·                Mgr. Pápay  navrhol zabezpečiť športovo spoločenské podujatie , Behajú celé Podlavice a Skubín, ktoré by sa mali stať tradíciou. Termín v máji
·                Šupolová :  v januári grnačkové preteky v organizačnom zabezpečení Janka Tomáša. Dostali sme ďakovný list smerovaný OR od vďačnej občianky dôchodkyne. Potreba na investičné akcie. (- prístup k pošte,- Podlavická cesta 42,44,50 výmole, )
·                Fugger : je ochotný odovzdať skúsenosti z Tajovského behu. Pripomienky, že nákladné autá chodia bez problémov po moste pri Skubínskom mlyne napriek zákazu. Nový chodník od fakulty do Podlavíc, ale nie je zabezpečené odpratávanie snehu a preto je cez zimu neschodný. Kto prebral nekvalitne urobené práce. Odporúča vybudovať chodník do Tajova s objasnením jeho významu. Znovu žiada od zodpovedných úradníkov mesta, aby mu odpovedali na jeho pripomienky ohľadom požiadaviek úprav na konci Mlynskej ulice.

 Rôzne:
·         Uhliar – vysvetlil sťažnosť občana na rušenie udením. Vyjadrenie zástupcu MsP, nie je to priestupok. Sťažnosť na osadenie zábran. Výtlky po prekovávkach na Pestovateľskej.
·         Zást.MsP – Pod Dúbravou v strede cesty chýba poklop. Upozornenie , Vzz nezakazuje používanie petard.
·         Kánová – požiadavka na dokončenie chodníka, zábradlia a osvetlenia na ceste Pod Dúbravou. Požiadavka na vyčistenie vodojemu. Na hornej ceste do Kyncelovej od Kubišov po Kohútovcov upraviť cestu. Sťažený prístup s kočíkmi k detskej lekárke na Povstaleckej. Požiadavka na úpravu a zabezpečenie.
·         Tribulová : Ako je doriešené parkovanie a úprava chodníkov od Marketu po Kelt? Požaduje spoluprácu s OR na usporiadanie karnevalu.
·         Zástupcovia Uľanky:  uznanie za prácu a informácie na webovej stránke. Oboznámili prítomných s činnosťou a problémami v OR v ich mestskej časti.
·         Laššákova: na za zaistenie akcií v KD sa bude vyberať záloha 25 €, čo OR schválila. Bude potrebné venovať väčšiu pozornosť plánu obsadenosti KD.

Zapísal: Ing. Ľubomír Lehoťan

STIAHNÚŤ ZÁPISNICU V PDF

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *