Zápisnica – Apríl 2015 (14.04.2015)

Prítomní:            podľa prezenčnej listiny
Neprítomní:       –

Zasadnutie otvoril a viedol predseda OR Ing. Jozef Tomáš. Na úvod privítal prítomných hostí, členov OR a poslankyne za VO č.2.

Program:

 1. Úvod
 2. Schválenie rokovacieho poriadku
 3. Pripomienkovanie Spravodaja
 4. Informácie z Komisie mestských častí
 5. Diskusia
 6. Záver


BOD č.1:
Predseda OR privítal prítomných členov OR, poslankyne za VO č. 2 a prítomných občanov. Ďalej uviedol, že zasadnutie bude prebiehať podľa pripraveného programu.

BOD č.2:
Na základe predloženého návrhu Mareka Odaloša predseda predniesol návrh všeobecného rokovacieho poriadku, ktorý upravoval hlavne dĺžku zasadnutí, deklaruje verejnosti prístup na celé zasadnutie tak ako to je uvedené v § 8 bode 4. Štatútu Výborov a Občianskych rád v meste Banská Bystrica  a upravil pravidlá komunikácie prítomných občanov s občianskou radou.
Po prednesení bol návrh jednohlasne schválený a zasadnutie sa riadilo už podľa neho.
Schválený návrh tvorí prílohu č. 1 k tomuto zápisu.

BOD č.3:
Na zasadnutie bolo prinesených niekoľko vzorových výtlačkov rozpracovaného Spravodaja na pripomienkovanie. Žiadne konkrétne výhrady k obsahu neboli poznamenané a tak po dokončení celkového spracovania do finálnej podoby je predpoklad vydania začiatkom mája 2015.

Pán Bédi položil otázku, ako je zabezpečená distribúcia Spravodaja, lebo posledné dve čísla sa všade nedostali.

 • Pani Laššáková odpovedala, že kvôli obmedzeným finančným prostriedkom nie je možné zabezpečiť dostatočný počet výtlačkov. Distribúciu zabezpečujú naši ľudia.
 • Spravodaj bude tiež umiestnený na mestských tabuliach a aj na web stránke OR vo formáte PDF na stiahnutie

BOD č.4:
Zasadnutie komisie pre rozvoj mestských častí sa konalo dňa 13.4.2015 na MsÚ. Predseda komisie
pán Smädo informoval členov komisie o občianskych radách na území mesta Banská Bystrica.
V súčasnosti  v rámci volebných obvodov pracuje 15 OR. Ďalej bola prednesená informácia o zriadení
dočasnej komisie pre zmenu volebných obvodov. V tejto zmene nepôjde o zmenu katastrálnych
hraníc ale o mestské časti, ktoré pozostávajú z určitých urbanistických celkov, ktorých je
v súčasnosti 15. Bolo tiež požiadané aby jednotlivé OR spracovali zoznam investičných akcii podľa
priorít a z hľadiska času (dlhodobé, strednodobé a krátkodobé).

BOD č.5:
V rámci diskusie p. Čižmárová spomenula informácie ohľadom naposledy spomínanej web stránky. Nakoľko je už schválený rozpočet, pre tento rok nie je možné získať na tento projekt podporu od mesta, treba sa o ňu opätovne uchádzať v septembri. Marek Odaloš doplnil informácie, že nový web je už pripravený a momentálne sa nachádza na testovacej doméne www.orpodlavice.yardstudio.eu.
Tiež predniesol celkové náklady na prevádzku webu, ktoré činia 25 €/rok (15 €/rok za doménu www.orpodlavice.sk a 10 €/rok hosting pre stránku).
Tiež boli spomenuté hlavné výhody nového webu a to prehľadný moderný dizajn, jednoduché ovládanie a v neposlednom rade responzibilita webu, takže je ľahko prezerateľný aj na tabletoch alebo mobilných telefónoch.
Nakoľko uvedená suma nie je vysoká, členovia OR jednohlasne odsúhlasili, aby sa táto čiastka financovala z prostriedkov pridelených mestskej časti.

Pani Čižmárová tiež poskytla stanovisko k požiadavke pána Jána Tomáša z predchádzajúceho zasadnutia, kde žiadal o odstránenie nebezpečných stromov na Mlynskej ulici a to informáciou, že stav bol preverený a výrub stromov nebol povolený. Pani Laššáková následne doplnila, že o probléme sa vie a čaká sa už len na uvoľnenie plošiny, aby sa mohli ošetriť nebezpečné konáre.

Poslankyne tiež informovali o plánovanom zabezpečení Skubínskej zvonice mrežou, aby sa obmedzil prístup nepovolaným osobám.

Pani Laššáková predstavila rozpočet, ktorý bol pridelený jednotlivým VO, podľa ktorého bolo nášmu VO č. 2 pridelených 7 119 €. K tomuto rozpočtu bol predstavený aj plán kultúrno – spoločenských podujatí, na ktoré boli pridelené prostriedky rozdelené.

K predchádzajúcemu podnetu na odstránenie kameňa na Limbovej ulici poskytla p. Laššáková stanovisko, že v priebehu týždňa bude odstránený.
Tiež opätovne spomenula výstavbu 55 až 60 parkovacích miest na Povstaleckej ulici, ktoré budú financované z vládnej dotácie.

Do plánovaných investičných akcií poslankyne zaradili:

 • Krátkodobé -pokračovanie zábradlia na Pestovateľskej ulici

– oporný múr na Mlynskej
– verejné osvetlenie
– chodníky od Priehrady po družstvo

 • Dlhodobé – obchvat Podlavíc – náročný projekt, pri ktorom len samotná štúdia stojí

približne 82 000 €
–  potrebné uchádzať sa o podporu z eurofondov

Pán Baláž pripomienkoval problematický úsek na križovatke pri výjazde od Jednoty na Povstaleckú ulicu, kde častokrát stoja v križovatke autá, ktoré znemožňujú výhľad a tak znemožňujú bezpečný výjazd na Povstaleckú ulicu. Návrhom je pravidelné hliadkovanie na tomto úseku mestskou políciou a pokutovanie takto parkujúcich vodičov. Tiež bolo v tejto súvislosti spomenuté nedodržiavanie rýchlosti na tomto úseku, čo tiež zapríčiňuje zvýšenie nebezpečného vychádzania na tomto úseku. Ako Riešenie navrhol pán Baláž osadenie retardérov alebo vybudovanie vyvýšeného prechodu. Pani Štulajterová navrhla ako lacnejšie riešenie osadenie na tento úsek dopravnú značku upravujúcu rýchlosť na 30 km/h. Tiež upozornila na to, že v Skubíne za krčmou bola v priebehu minulého roku až 8x odcudzená značka označujúca jednosmerku.

Pani Kánová upozornila na opravu poklopu pri válove, ktorý sa minimálne 2 mesiace nerieši a tiež požiadala o vyčistenie a zrekonštruovanie válovov Pod Dúbravou.

Pani Šúpolová upozornila na odtrhnutú vstupnú bránu na cintorín – treba na túto skutočnosť upozorniť správcu cintorínov p. Bielika

Pán Baláž navrhol rekonštrukciu detských ihrísk a tiež upozornil na nebezpečenstvo na outdoorovom ihrisku na Limbovej ulici v podobne nebezpečne umiestnených popisných tabúľ, ktoré majú častokrát ostré hrany vo výške tváre menších detí. Nakoľko je však outdoorové ihrisko určené pre staršie deti a je zamerané na telovýchovné aktivity (crossfit a pod.), považuje OR túto požiadavku za neopodstatnenú. Na sídlisku sa nachádzajú 2 detské ihriská pre menšie deti vo vnútroblokoch.

Tiež navrhol zlúčiť plánovanú udalosť MDD, ktorú organizuje OR s tou, ktorú organizuje farnosť. K návrhu sa dohodlo, že tento rok sa zmapuje účasť na jednotlivých podujatiach a vyhodnotí sa, či by bolo možné kapacitne tieto dve podujatia zlúčiť.

Pani Laššáková predniesla informáciu k dotazu pani Nemčekovej z predchádzajúcej OR ohľadne financovania outdoorového ihriska, kde pani Nemčeková poukázala na to, že v Radvani a na Fončorde boli tieto ihriská financové mestom a v Podlaviciach sa financovali z prostriedkov VO.

Pani Laššáková túto informáciu potvrdila s vysvetlením, že mestské časti Radvaň a Fončorda si to vedeli presadiť s odôvodnením na väčšiu koncentráciu obyvateľstva, ktoré môže takéto ihrisko využívať.

Pani Nemčeková sa tiež spýtala, či v Spravodaji nemôže byť umiestnená komerčná inzercia miestnych prevádzok alebo podnikateľov, poprípade občianska inzercia, čím by sa dokázali získať financie na vydanie Spravodaja a ušetrili by sa tak financie z rozpočtu VO.

Pani Laššáková odpovedala, že to nie je možné, lebo Spravodaj nie je registrované predajné tlačivo a z tohto dôvodu nemôže poskytovať reklamný priestor. Tiež podotkla, že OZ nie je podnikateľský subjekt a nemôže vykazovať žiadnu zárobkovú činnosť.

Pán Baláž k tomuto poznamenal, že aj občianske zrduženie môže produkovať zisk ak bude použitý na účely činnosti združenia (s odvolaním na nasledovný článok: http://www.etrend.sk/podnikanie/zalozenie-obcianskeho-zdruzenia.html).

Na záver už len predseda OR Ing. Tomáš požiadal občanov, aby svoje návrhy na plánované investičné akcie poslali na mail OR  or.podlaviceskubin@gmail.com najneskôr do 19.4.2015.

Spracoval: Marek Odaloš

STIAHNÚŤ ZÁPISNICU V PDF

 


Príloha č. 1

Všeobecný poriadok zasadnutí Občianskej rady Podlavice – Skubín

 • Zasadnutie sa koná raz mesačne, vždy druhý utorok v mesiaci v priestoroch základnej školy JGT na Gaštanovej ulici
 • Začiatok zasadnutia je vždy o 17:30 h
 • Zasadnutie je verejné a môže sa ho zúčastniť ktokoľvek z občanov
 • Maximálna doba trvania zasadnutia je 1,5 hodiny, teda do 19:00 h (v krajných prípadoch môže predseda OR túto dobu predĺžiť podľa potreby)
 • Zasadnutie sa riadi nasledovným poriadkom:
 • Verejnosť má prístup na zasadnutia od začiatku jeho konania až do konca
 • Občianska rada ako prvé prerokováva zvolený programu
 • Počas prerokovávania programu sa verejnosť k obsahu nevyjadruje (za predpokladu že si to samotný obsah vyžaduje toto uznesenie neplatí), priestor dostane v časti „Diskusia“ (poprípade môže predseda udeliť po prerokovaní bodu krátky priestor na otázky)
 • Trvanie programu občianskej rady by nemalo byť dlhšie ako 45 minút
 • Po prerokovaní obsahu je vyhradený čas na otázky alebo pripomienky k prerokovaným bodom zo strany prítomných občanov
 • Na diskusiu a otázky občanov, je vyčlenený čas maximálne 45 minút
 • V prípade že sa počas tejto doby nestihnú položiť alebo zodpovedať všetky otázky občanov, môžu občania svoje pripomienky alebo otázky zaslať na mailovú adresu OR podlaviceskubin@gmail.com, tieto otázky budú následne zverejnené na webovej stránke OR a zverejnená bude aj odpoveď na ne

Vypracoval a návrh predložil: Marek Odaloš

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *