Zápisnica – December 2015 (08.12.2015)

Prítomní:           podľa prezenčnej listiny
Neprítomní:      PhDr. Ľubica Laššáková (poslankyňa)

Zasadnutie otvoril a viedol predseda OR Ing. Jozef Tomáš. Na úvod privítal prítomných hostí a členov OR.

Program:

 1. Úvod
 2. Vyhodnotenie roka z pohľadu poslankýň
 3. Diskusia a riešenie problémov obyvateľov

BOD č.1:
Predseda OR poďakoval všetkým prítomným za účasť na poslednom tohtoročnom zasadnutí OR, na ktoré boli pozvaní aj zástupcovia mesta vrátane primátora. Žiaľ musel konštatovať, že okrem p. Suchého sa na zasadnutie nikto iný z mesta nedostavil a ani vopred neavizoval svoju neúčasť.

BOD č.2:
Pani Čižmárová predstavila novú OR, ktorá pôsobí v novom zložení prvý rok. Tiež sa poďakovala občianskej rade za dobrú spoluprácu.

Pani poslankyňa predstavila plány, ktoré by chcela zrealizovať v budúcnosti ale aj projekty, ktoré sa už podarilo zrealizovať:

 • Vybudovanie Komunitného centra – potrebné prostriedky na financovanie rekonštrukcie a tiež na samotnú prevádzku
 • Obnova a rekonštrukcia
  •  komunikácií
  •  detské ihriská
  •  zdevastované časti
 • Obchvat Podlavíc (pozemok VÚC)
 • Lepšie osvetlenie a bezpečnosť na priechodoch pre chodcov
 • Dobudovanie oporného múru na Mlynskej ulici
 • Rekonštrukcia plotu na cintoríne

Medzi úspešne realizované projekty spomenula p. Čižmárová vybudovanie venčoviska pre psy.

BOD č.3:
Posledného tohtoročného zasadnutia sa zúčastnilo veľké množstvo obyvateľov z ktorých väčšinu tvorili obyvatelia ulíc Kvetinovej, Pod Stráňou a priľahlých ulíc.
Ich požiadavkou bolo vyriešiť dopravnú situáciu na ulici Pod Stráňou opätovným zavedením zákazu prejazdu cez túto ulicu.
Ulica je využívaná a nadmerne zaťažená premávkou medzi Fončordou (od THK) do Skubína a naspäť. Na takýto počet áut nie je cesta stavaná a výrazne znepríjemňuje a ohrozuje obyvateľov tu žijúcich. Obyvatelia predkladali mestu aj petíciu, žiaľ vyjadrenie do dnešného dňa nedostali. Týmto žiadajú OR a poslankyne za VO č.2 o vyriešenie ich problému a požiadavky.
Nasledovala obšírna diskusia plná argumentov a opisov vzniknutých situácií, ktoré vznikli na tomto úseku.
Pani Čižmárová prisľúbila, že sa problému bude venovať a požiadavku prednesie ako implementáciu na najbližšom zasadnutí MsZ.

Pani Šupolová pripomenula hlavné problémy rómskej osady, ktoré sú:

 • Chýbajúca prístupová cesta
 • Chýbajúci prechod a chodník
 • Chýbajúca kanalizácia a sociálne zariadenia

Pani Čižmárová reagovala, že prechody a osvetlenie sa bude riešiť

Pani Šupolová sa tiež spýtala, kto preberá/kontroluje realizované rekonštrukcie.

Obyvateľka Limbovej ulice upozornila na to, že pred vchodmi 13, 15 a 17 je chodník v havarijnom stave a žiada o zaradenie jeho rekonštrukcie do plánu opráv.
Tiež sa pýta, kto schválil venčovisko, keď ho OR neschválila.

 • Pán Suchý odpovedal že projekt sa realizoval na základe objednávky OR z roku 2013
 • Tiež poprosil aby sa venčovisko neodsudzovalo ešte pred tým, ako sa vôbec spustí do užívania
 • Pani Šupolová reagovala že OR neschválila tento projekt a ani nevystavovala naň objednávku

Ďalší z problémov ktorý občana na zasadnutí spomenuli, je znečistenie sídliska odpadom a vytváraním nelegálnych skládok a tiež absencia kontajnerov na triedený odpad.

 • Pán Suchý reagoval že ak nie sú dôkazy (napr. fotodokumentácia, ŠPZ a pod.) nie je možné vypátrať a pokutovať tvorcov nelegálnych skládok, poprípade ľudí ktorí nadmerne znečisťujú priestory pri kontajneroch
 • Tiež poznamenal, že nadrozmerný odpad sa odváža až 12x do roka aj keď to nie je v takom rozsahu povinnosťou a termíny odvozu nadrozmerného odpadu sú vždy vopred ohlásené
 • Ohľadne chýbajúcich kontajnerov na triedený odpad stačí oň požiadať mesto

Pán Baláž sa spýtal, či sa uvažuje o zamknutých zberniach odpadu a či niekto reklamoval rekonštrukciu chodníkov.

 • Pán Suchý odpovedal že do budúcna sa uvažuje nad vybudovaním stojísk a mesto má záujem riešiť aj túto oblasť
 • Pani Čižmárová odpovedala na druhú časť otázky že ona rekonštrukciu reklamovala, ale dostala odpoveď, že výsledok zodpovedá tomu ako bola naplánovaná.

Spracoval: Marek Odaloš

STIAHNÚŤ ZÁPISNICU V PDF

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *