INVESTÍCIE A OPRAVY 2016

Plán investičných akcií vo VO č.2 na rok 2016

Počet obyvateľov: 5719
Finančná čiastka/obyvateľ: 1,50 €
Celková čiastka na VO č.2: 8 578,50 €

Rámcový plán kultúrno spoločenských akcií financovaných z dotácie na rok 2016

Financie 2016

Rámcový plán akcií na rozvoj územia mestskej časti na rok 2016

Názov akcie: Plot na cintoríne v Podlaviciach
Mesiac realizácie: Máj
Plánovaný výdavok: 1 478,50 €

Rozdelenie financií 30 000,00 EUR / volebný obvod

1. Dokončenie oporného múru Mlynská ulica 10 000,00 €
2. Riešenie havarijných stavov: chodníky, kanalizácia, atď. 20 000,00 €

Ulica Pod Dúbravou

 • Kanalizačná šachta: opraviť šachtu vytvárajúcu prekážku dopravnej prevádzke.
 • Rozpadajúci sa rezervoár na vodu: je potrebné vyčistiť vnútrajšok rezervoáru a opraviť  rozpadajúce sa časti objektu.
 • verejné osvetlenie chýba  ako sa ide do Kohútov, že je tam veľká tma od válova vľavo, tam je len pred Rázgov a ďalej nič a sú tam ešte aj druhé domy,

Podlavická cesta

 • Cintorín Podlavice
 • Vyschnutý strom v priestore cintorína pri cestnej komunikácii. Je predpoklad vyvrátenia stromu na komunikáciu a následné ohrozenie občanov a majetku občanov.
 • Nalomený strom s potenciálnou možnosťou spadnutia – ohrozenie návštevníkov cintorína a hrobov.
 • Preriedenie vysokého porastu v priestore cintorína. Tento porast znečisťuje hrobové miesta.
 • Spílenie stromu na Podlavickej ceste č.23, časť koruny tohto stromu už tento rok poškodila parkujúce automobily. Je vysoký predpoklad ohrozenia obyvateľov panelového domu č.23 a poškodenia ich majetku. Okrem toho ohrozuje aj elektrickú NN sieť.
 • Rómska kolónia na Podlavickej ceste, nevyhovujúce hygienické podmienky, v čase dažďov vyplavovanie splaškov a následné odtekanie po cestnej komunikácii.
 • Cestná komunikácia od kolónie k poľnohospodárskemu družstvu: chodník pre chodcov končí pri ceste do kolónie. Je potrebné vybudovať pokračovanie tohto chodníka až po PD pretože občania Podlavíc bývajúci v rodinných domoch nemajú bezpečný prístup k svojím domom. Je to spôsobené vysokou dopravnou prevádzkou na tejto cestnej komunikácii.
 • Vytvoriť dopravné  značenie  „Prechod pre chodcov“ na Podlavickej ceste smerom na ulicu Lúčičky

Mlynská ulica (otočka autobusu)

 • Opraviť prepadnutú časť vozovky na miestnej komunikácii.
 • Vyčistiť zapchaný priepust vody na miestnej kominikácii (Skubínska cesta č.43)

Povstalecká cesta

 • na moste a okolo mosta čo sú odtokové kanály na odpadovú vodu /priepusty vody/ zarastajú trávou a sú aj špinavé, môže tak dôjsť k upchaniu a voda bude stáť na ceste pred Fujkom-mäsiarňou.

Všeobecné

 • Požiadať SAD  o postavenie prístrešku na zástavkách MHD na konečnej v Skubíne (Skubín – otočka) a pod nemocnicou (Tajovského – pod nemocnicou)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *