Zápisnica – September 2017 (12.09.2017)

Prítomní:           podľa prezenčnej listiny
Neprítomní:      Daniel Bédi (ospravedlnený)

Zasadnutie otvoril a viedol predseda OR Ing. Jozef Tomáš. Na úvod privítal prítomných hostí a členov OR.

Program:

 1. Úvod
 2. Akcie
 3. Podnet na vyúčtovania akcií
 4. Diskusia

Bod č.2:
Cez leto sa organizovala len jedna akcia a to Anna bál, ktorá prebehla bez problémov, akcia je vyúčtovaná na MU.

Cibulačka sa bude konať 22.9.2017 od 19:00 v KD. Pred Cibulačkou sa bude konať Detská diskotéka, ktorú bude organizovať Materské centrum Podlavice. Diskotéka bude od 16:00 do 18:00 hod.

Bod č.3:
Občianskej rade bol adresovaný od p. Nemčekovej mail s podnetom na p. poslankyňu Laššákovú, kde si pýtala p. Nemčeková vysvetlenie niektorých položiek z vyúčtovaní akcií. Nakoľko vyjadrenie p. Laššákovej nebolo pre p. Nemčekovú postačujúce, požiadala p. Nemčeková o vyjadrenie OR. Celá komunikácia bola pridaná aj na stránku OR v sekcii „Vaše názory“.

Za OR sa k uvedenému vyjadril predseda Ing. Jozef Tomáš nasledovne:
OR je podľa štatútu výboru mestských častí poradným orgánom výboru mestských častí a nemá žiadne exekutívne, alebo kontrolné právomoci. Financovanie kultúrnych a spoločenských akcií sa realizuje prostredníctvom mestskej dotácie vo výške 1,50 € na obyvateľa volebného obvodu. OR
v tomto procese odovzdáva bločky predsedovi VMČ č.2. Predseda VMČ spracováva vyúčtovanie a predkladá ho na mesto. OR v tomto procese nemá žiadne možnosti zasahovať do spracovania vyúčtovania. Všetky vyúčtovania sú zverejnené na webovej stránke mesta a tiež prechádzajú kontrolou mestského úradu a tak nemala OR dôvod vyúčtovania dodatočne spätne kontrolovať.
Nakoľko však nedávno vznikla pochybnosť o správnosti vyúčtovania niektorých akcii, OR vzala na vedomie vysvetlenie predsedu VMČ o spôsobe vyúčtovávania jednotlivých akcií a pristúpila po dohode s predsedom VMČ k zvýšenej kontrole tvorby vyúčtovaní a to formou viacnásobnej kontroly a potvrdením podpisom na každom vyúčtovaní predsedom VMČ, ďalšou poslankyňou, predsedom a podpredsedom OR a organizátorom daného podujatia. Týmto opatrením garantuje OR, že všetky náklady uvedené vo vyúčtovaní po zavedení tohto kontrolného procesu, boli skutočne použité na zabezpečenie konkrétnej akcie.
Za vyúčtovania realizované pred týmto opatrením nenesie OR Podlavice – Skubín žiadnu zodpovednosť.

K vyššie uvedenému sa p. Nemčoková spýtala teda priamo p. Laššákovej, či jej môže odpovedať na položené otázky z mailovej komunikácie.

 • p. Laššáková reagovala, že jej nevie hneď na mieste odpovedať, nakoľko sa jedná o vyúčtovania z pred niekoľkých rokov a nemôže si všetko detailne pamätať. Tiež prisľúbila, že si to pozrie vo svojich záznamoch a na najbližšej OR podá vysvetlenie k sporným položkám.

Bod č.4:
STKM požiadal o pridelenie priestorov v Kultúrnom dome oficiálne priamo primátora s tým, že e počas vykurovacej sezóny by si zabezpečili vykurovanie vlastným propán-butánovým teplovzdušným ohrievačom a po rekonštrukcii kúrenia, sú ochotní prispieť na vykurovanie sumou 500€/vykurovacia sezóna z vlastného rozpočtu. Kancelária primátora sa obrátila na OR so žiadosťou o vyjadrenie k uvedenej žiadosti.

 • OR podporuje činnosť STKM a súhlasí s pridelením priestoru podľa dohodnutého rozpisu termínov za podmienky, že odborný pracovník mesta posúdi vhodnosť a bezpečnosť používaného teplovzdušného ohrievača. OR má tiež za to, že STKM by sa ako klub pôsobiaci v Podlaviciach, nemalo nijako finančne podieľať na vykurovacích nákladoch. Sú to občania Podlavíc a Kultúrny dom by mal slúžiť práve občanom Podlavíc, ktorí vyvíjajú prospešnú činnosť pre mládež ako aj ostatných obyvateľov.
 • Tiež OR žiada mesto, aby počas rekonštrukcie KD, zabezpečilo STKM vhodný priestor na ich aktivity v priestoroch školy J. G. Tajovského na Gaštanovej ulici.

Pán Toman z klubu rádioamatérov požiadal predsedu OR o vzájomnú spoluprácu rádioamatérov a OR.

 • OR súhlasí s podporou a participovaní na aktivitách rádioamatérov v Podlaviciach

Pán Mazúr oboznámil OR s petíciou, ktorú predložili obyvatelia ulice Pod Dúbravou mestu, ohľadne prejazdu nákladných áut ku skládke (bývalý lom). Text petície je prílohou tohto zápisu.

Pani Ďuriančíková sa informovala v akom štádiu je riešenie ulice Pod Stráňou. Pán Gajdošík prisľúbil rôzne merania a analýzy a do dnešného dňa nebolo nič vykonané a tiež sa spýtala, kedy bude namaľovaný prechod pre chodcov pod nemocnicou, nakoľko tam už je vyznačená aj zastávka, ale prechod stále nie. Jedná sa o nebezpečný úsek, kde autá nedodržiavajú povolenú rýchlosť a je nebezpečné prechádzať zo zastávky na zastávku.

 • Na prechod reagovala p. Čižmárová, že sa informovala na BBRSC kde jej povedali, že nebola požiadavka z DI, následne sa informovala na DI kde dostala odpoveď, že tendencia v meste je znižovať počet prechodov pre chodcov

Pán Fugger opätovne pripomenul, že cez mostík na konci Mlynskej stále chodia veľké nákladné autá aj napriek zákazovej značke autám nad 3,5t. Navrhuje pravidelné hliadkovanie na tomto úseku a pokutovanie vodičov porušujúcich toto obmedzenie, inak príde k poškodeniu mostíka.
Tiež sa opätovne spýtal v akom štádiu je vybudovanie zastávky na konci Mlynskej, ktorá by mohla slúžiť ako multifunkčný objekt, či už pre cyklistov, turistov, záhradkárov ale aj prestupujúcich z medzimestských liniek. Vybudovanie zastávky prisľúbila p. Čižmárová už pred vyše rokom, že to je schválené a zastávka sa bude realizovať, ale do dnešného dňa tam zastávka nie je.

 • p. Čižmárová reagovala, že zastávka je objednaná, ale mesto má na výstavku zastávok určitý limit, ktorý bol vyčerpaný a tak vybudovanie bude realizované až v ďalšom období, ktoré nevedela upresniť.

Pán Fugger tiež upozornil na natretie zničeného a prepadajúceho sa zábradlia na Mylnskej pri potoku. Podľa vyjadrenia p. Turčana to natierali dlhodobo nezamestnaný občania, ktorí touto formou nadobúdajú pracovné návyky. Je však nelogické, natierať zábradlie, ktoré je očividne poškodené a potrebuje komplexnú rekonštrukciu.

 • Čižmárová reagovala, že zábradlie bolo na druhý deň pozvárané a opravené
 • s týmto tvrdením p. Fugger nesúhlasil a krátko po skončení zasadnutia OR poslal nasledovnú fotografiu, ktorá ilustruje, akým spôsobom to bolo opravené:

Pán Baláž navrhol doplniť na web stránku OR všetky informácie o OZ Podlavice – Skubín.
Tiež predložil nasledovné návrhy:

 • Poprosil poslankyne, či by sa v rámci rekonštrukcie škôlky na Lúčkach nemohol preložiť plot z vonkajšej strany chodníka na vnútornú, aby bol chodník plne priechodný.
 • Ohradiť dopadové plochy na detských ihriskách, aby sa štrk neroznosil
 • Upraviť linku č. 32 aby mala ráno skorší obchod z Podlavíc (aspoň o 7:10 hod.) aby sa stihla výučba detí dochádzajúcich do školy a aby sa zmenila zastávka Nové Kalište na zastávku Okružná aby autobus stál priamo pri škole a deti nemuseli prechádzať cez 2 prechody pre chodcov
 • Či je niečo nové ohľadne komunitného centra – p. Čižmárová odpovedala že prednosta MU informoval že má pre KC priestory a v tejto veci sa koná

Pani Laššáková informovala, že rekonštrukcia plotu na cintoríne sa začne robiť koncom 38 KT a parkovisko Povstalecká má byť posledné územné konanie vydané koncom októbra.

 • p. Odaloš sa spýtal, či bude projekt prístupný na pripomienkovanie, tak ako to sľúbil p. Gajdošík, že všetky väčšie investičné akcie budú vopred odkomunikované s občanmi
 • p. Laššáková prisľúbila že určite bude

Pani Šupolová sa spýtala, prečo sa ide opravovať márnica na cintoríne, ktorá sa vôbec nevyužíva. Údajne bol za ňou pán Krahulec, ktorý vravel že sa tam idú dávať plastové okná, betónová podlaha a informoval sa akú chladničku tam dať. V tomto objekte však nie je zavedená ani elektrika, čiže chladnička by bola zbytočná.

Miesto toho navrhuje spraviť na cintoríne chodník, aby sa zlepšila dostupnosť a pohybovanie sa po priestoroch cintorína.

Spracoval:          Marek Odaloš
Schválil:              Ing. Jozef Tomáš

STIAHNÚŤ ZÁPISNICU V PDF

Audiozáznam zo zasadnutia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *