Zápisnica – November 2017 (14.11.2017)

Prítomní:            podľa prezenčnej listiny
Neprítomní:      Margita Zamiešalová

Zasadnutie otvoril a viedol predseda OR Ing. Jozef Tomáš. Na úvod privítal prítomných hostí a členov OR. Tiež požiadal všetkých členov a prítomných hostí, aby sa počas zasadnutia dodržiavali zásady slušnej konverzácie a prítomní sa medzi sebou neprekrikovali a neskákali si do rečí, ako sa to mnohokrát v minulosti stalo.

Program:

 1. Úvod
 2. Akcie
 3. Diskusia


Bod č.2:
Predseda OR poďakoval všetkým, ktorý sa podieľali na príprave Jubilantov, ohlas na podujatie bol aj tento rok výborný.

Mikuláš sa bude konať 9.12.2017 pri kostole v Podlaviciach.  Pani Žabková ponúkla za MC Podlavice spoluúčasť pri organizovaní Mikuláša.

Bod č.3:
Pán Fugger poblahoželal p. Laššákovej k zvoleniu do zastupiteľstva BBSK.

Pán Sršeň informoval o plánovanej výstavbe novej bytovky na Jedľovej ulici čo by malo za následok ďalšie zahustenie dopravy pri nemocnici.

 • Pani Laššáková informovala, že sa bude postupovať rovnakým spôsobom ako v prípade ulice Pod Dúbravou

Pán Ďuriančík sa informoval ohľadne meraní, ktoré vykonalo mesto na ich ulici a či sa tento ich problém posunul niekam ďalej.

 • Pán Tomáš informoval komisiu RMČ o situácii a komisia sa zhodla na tom, že tento stav nie je únosný. Tiež navrhol aby sa p. Ďuriančík ako zástupca ulice zúčastnil najbližšieho zasadnutia komisie RMČ

Pani Žabková sa spýtala, čo je nové s komunitným centrom.

 • Pani Laššáková informovala, že po rekonštrukcii kúrenia v kultúrnom dome, sa tento priestor môže používať ako KC.
 • Pán Baláž pripomenul, že keď sa predával tzv. „Skautský dom“ viacero poslancov vystúpilo s tým, že je niekoľko možností na realizáciu KC v Podlaviciach a možno by bolo na mieste predostrieť tento problém opätovne na MsZ, nakoľko momentálne mesto tvrdí, že iný priestor ako KD nemá.

Pani Ďuriančíková sa spýtala kedy bude namaľovaný prechod pre chodcov pod nemocnicou.

 • Pani Laššáková informovala, že keď sa tam vybuduje prekrytá zastávka, bude domaľovaný aj prechod pre chodcov

Predseda OR informoval o podaní objednávky na ZAaRES na osadenie a osvetlenie Vianočného stromčeka pri kostole.

Pani Šupolová sa spýtala, či len samotné osadenie stromčeka stojí 250€, nakoľko si osvetlenie realizuje fara vo vlastnej réžii.

 • Predseda OR preverí na ZAaRESe

Tiež sa spýtala či by bolo možné na cintoríne po rekonštrukcii plotu vysadiť aj zeleň

 • Pani Laššáková odpovedala že zeleň bude vysádzať ZAaRES

Pani Šupolová navrhla spraviť Mikuláša aj pre deti z osady, nakoľko sú to tiež občania Podlavíc s čím OR samozrejme súhlasila. Tento Mikuláš bude 8.12.2017.

Pán Tomáš sa spýtal, kedy sa začne s rekonštrukciou KD.

Tiež požiadal o účasť na preberaní ukončenej rekonštrukcie oplotenia cintorína delegovanú osobu OR.

 • Pani Laššáková odporučila predniesť túto požiadavku na najbližšej komisii RMČ

Pán Tomáš informoval že na cintoríne bude vyvesený nový poriadok.

Tiež upozornil na to, že aktivačný pracovníci by mohli byť využitý efektívnejšie ako na zbieranie drobných papierikov na ulici, nakoľko v Podlaviciach je viacero dôležitejších vecí, ktoré by sa mohli takýmto spôsobom vyčistiť.

Pani Ivaničová opätovne požiadala o opravu chodníka ku škôlke na Bukovej ulici.

Pani Kánová informovala že obyvatelia ulice Pod Dúbravou nesúhlasia aby príjazdová cesta k plánovanej výstave nad cintorínom viedla cez ich ulicu. Voči tomuto podali aj písomný protest na mesto.

Spracoval:          Marek Odaloš
Schválil:              Ing. Jozef Tomáš

STIAHNÚŤ ZÁPISNICU V PDF

Audio záznam zo zasadnutia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *