Zápisnica – Marec 2018 (13.3.2018)

Prítomní:            podľa prezenčnej listiny
Neprítomní:      Jozef Baláž (ospravedlnený)

Zasadnutie otvoril a viedol predseda OR Ing. Jozef Tomáš. Na úvod privítal prítomných hostí a členov OR a poprial ženám všetko dobré k MDŽ.

Program:

  1. Úvod
  2. Komunitné centrum v kultúrnom dome
  3. Diskusia


Bod č.2:
Na úvod diskusie vyzval predseda OR k pokojnej a rozvážnej diskusii bez osobných útokov a skákania do rečí. Najprv vysvetlil problematiku komunitného centra o zriadenie ktorého sa OR snaží už od septembra 2015. OR sa aj v minulosti vyjadrila, že priestory nad kultúrnym domom, ktoré majú v prenájme služby masérky a krajčírstva nie sú pre potreby zriadenia komunitného centra vyhovujúce. Spodný priestor nie je ideálny, ale mohol by byť ako krajné riešenie akceptovateľný.
Ďalší priestor, ktorý je k dispozícii je budova bývalej školy v Skubíne.

Pani Čižmárová na úvod svojho vyjadrenia zdôraznila hlavne smerom k p. Odalošovi, že ona nikdy nebola za zriadenie KC v kultúrnom dome čo nikdy na sociálnej sieti nespomenul a spomenul len jej hlasovanie za vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj tzv. Skautského domu o ktorý OR niekoľko krát vyslovila svoj záujem ako najideálnejšieho priestoru na zriadenie všestranne využiteľného komunitného centra, čo považuje za tendenčný osobný útok. Pripomenula že bola za zriadenie KC v škole kde je momentálne výpočtové stredisko, ktoré by sa mohlo presťahovať na inú školu. S týmto návrhom však nebol stotožnený ani primátor ani prednosta MÚ.

Poďakovala sa p. Papšovi za vypísanie petície za zachovanie služieb, na základe ktorej mohla ďalej rokovať s mestom. Následne bol od mesta ponúknutý priestor v Skubíne s výmerom cca 80 m2, kde končí nájom a bude voľný. Záujem o tento priestor je údajne obrovský a treba sa do piatku rozhodnúť, či ho chceme. Priestor je vybavený sociálnym zariadením, kuchynkou, skladíkom, nevýhodou je kúrenie na pevné palivo v piecke. Prednosta však prisľúbil že kúrenie a prístup aj pre kočíky by boli spravené v lete.

Rekonštrukcia kúrenia v KD je naplánovanú do konca marca s tým, že môže nastať sklz kvôli nespolupráci p. Simanovej pri prerábke.

Pán Tomáš poznamenal, že si treba dať pozor v prípade že by OR vyslovila záujem o vybudovanie KC v Skubíne, aby bola zmluva postavená výhodne pre obyvateľov a náklady na zriadenie (keďže Podlavice nemajú zriadené žiadne KC) a celú prevádzku nového KC hradilo mesto.

Tiež poznamenal, že by bolo dobré ak by obhliadku s poslankyňou a prednostom išiel pozrieť aj niekto z OR, nakoľko občania poznajú najlepšie problematiku a vedia posúdiť či bude priestor vyhovovať.

Predseda OR upozornil na to, že ak si zoberieme priestor v Skubíne, či bude skutočne využívaný a či to neobmedzí využívanie KD, ktorý by potom mesto mohlo predať ako nevyužívaný majetok.

Pani Žabková poznamenala, že koordinátor je v KC veľmi potrebný a práve on drží chod a aktivity v KC pri živote. Tiež uviedla, že sa stretla s bývalou nájomníčkou priestorov v Skubíne, ktorá jej spomínala, že tie priestory sú v hroznom stave, že tam pravdepodobne niekde uniká voda kvôli čomu tom je veľká spotreba vody, nie je tam plyn a je tam strašná zima aj v lete.

K petícii sa vyjadrila aj p. Žabková v zastúpení Materského centra, ktorej status na sociálnej sieti spustil toto nedorozumenie.

Pri stretnutí s p. primátorom sa jej pýtal ako funguje MC, na ktorú odpovedala, že vlastne nefunguje, lebo nemá priestory na realizáciu svojich aktivít. Následne na to prišla ďalšia otázka či im budú vadiť schody. Nakoľko p. Žabková pozná ako sú zriadené iné KC kde sú podobné a horšie schody povedala že im vadiť nebudú. Na to zareagoval p. primátor, že v KD sú priestory kde sú síce nájomcovia, ale im boli ponúknuté náhradné priestory, čím sa debata skončila. Pani Žabková ďalej neskúmala kto je v nájme v týchto priestoroch a predpokladala že to má mesto odkomunikované pred tým ako ponúkne takéto riešenie.

Následne na sociálnej sieti zdieľala príspevok akcie KC Fončorda, kde seniori učili deti párať perie a aj iné zaujímavé podujatia na podporu komunity a vzťahov v komunite s textom ako sa teší na podobné akcie aj v našom novom KC v kultúrnom dome.

Na záver sa ospravedlnila za vzniknuté nedorozumenie a ubezpečila, že nemá záujem sa niekam tlačiť na úkor niekoho iného.

Pani Vaneková zareagovala, že ju strašne zamrzelo, že sa po Podlaviciach začalo šíriť to ako sa mamičky tešia, že budú mať krásne prerobené priestory aj so sprchou. 10. januára bola predvolaná k prednostovi MÚ p. Adamcovi, ktorý jej povedal že si potrebuje po dvoch rokoch „vytiahnúť tŕň z päty“ a potrebuje ich z tade vyhodiť. Ako náhradu ponúkol priestory na Robotníckej ulici  s možnosťou závozu sociálnym taxíkom, ale len do 16 hod. čo je nevyhovujúce, nakoľko väčšinu zákaziek má práve po 16 hod. a do prerobenia priestorov k kultúrnom dome investovala celoživotné úspory, čo jej mesto odmietlo preplatiť.

Pani Šupolová reagovala, že toto je dôsledok toho, že poslankyne nerobia pravidelné verejné stretnutia s občanmi.

Pán Papšo ako autor petície vysvetlil, že petíciu spustil keď dostal informáciu o arogantnom správaní prednostu MÚ. Podlavice považuje vďaka skvelej občianskej vybavenosti za „mesto v meste“ kde má všetko človek blízko a po ruke a cieľom petície bolo zachovanie služieb v kultúrnom dome a zaviazanie poslankýň k hľadaniu iného priestoru na KC, lebo budovanie komunity považuje taktiež za dôležité.

Tiež poznamenal, že by dlho neváhal ak nám ponúkajú priestor v Skubíne, lebo v minulosti mesto poza chrbát predalo Podlavičanom časť kultúrneho domu a aj tzv. Skautský dom.

Pani Laššáková poznamenala, že Skautský dom sme mohli odkúpiť za 90 000€ čo by boli náklady na základnú úpravu aby sa mohol ďalej užívať. Tieto peniaze náš VO nemá.
Tiež tvrdila, že školu v Skubíne nikto nechce lebo je tam komplikovaný prístup pre dôchodcov a mamičky s kočíkmi.
KD pri dobrej organizácii môže plne zastať úlohu KC aj bez vypovedania zmlúv služieb v KD.

Pán Papšlo poznamenal, že mu je ľúto, že máme dve poslankyne ešte donedávna z jedného poslaneckého klubu a majú úplne odlišné informácie.

Ďalším ponúknutým riešením je priestor pod javiskom.

Pán Uhliar informoval že rekonštrukcia kúrenia stojí kvôli čakajúcim radiátorom. Ďalším problémom je to, že aj po dokončení rekonštrukcie sa kúriť nebude, lebo mesto neuzavrelo zmluvu na dodávku plynu.
Tiež odporučil zobrať ponúknutý priestor v Skubíne, lebo oň prídeme.

Pán Uhliar sa ospravedlnil p. Balážovi za vyjadrenie z predchádzajúcej OR že by mal byť vyhodený. Pán Baláž napísal po tomto návrhu rozsiahli mail členom OR v ktorom zmapoval všetky svoje predložené požiadavky a návrhy a žiadny z podnetov nebol ešte vyriešený.

Predseda OR pripomenul, že vyjadrenie OR či chce alebo nechce priestor Skubínskej školy, by malo byť prijaté za jasných podmienok, čo všetko to bude obnášať a kto bude financovať chod zriadeného KC a tieto informácie momentálne OR nemá.

Občianska rada žiada mesto o zriadenie komunitného centra v Skubínskej škole za podmienky, že ho bude financovať v plnej miere mesto.
Jednohlasne odsúhlasené.

Bod č.3:
Predseda OR požiadal o informáciu, aký štrk má byť vyvezený na Skubínsky cintorín, aby sa opravil vchod.

  • p. Uhliar odpovedal že tam môže ísť drvený betón 8-16 alebo 16-22 a udupať ho

Pani Zamiešalová upozornila na chátranie a zatekanie do Podlavickej zvonice.

Pani Šupolová opätovne požiadala o opravu jamy a dokončenie chodníka na Podlavickej ceste smerom k družstvu.

Pani Dóšová informovala že na základe požiadavky z poslednej OR boli na konci Mlynskej urobené 3 obhliadky, žiaľ neúspešne a spomínanú problematickú mládež tam nepristihli. Poprosila že ak by sa takéto konanie v budúcnosti opakovalo, aby to občania hneď hlásili polícii.

Ivan Beňo upozornil na padajúci štrk na cestu pri opornom múre na Mlynskej ulici.

Pán Uhliar sa informoval, či vyhradené parkoviská pre invalidov pred Jednotou sú aj na nočné státie.

  • p. Dóšová odpovedala, že takéto značenie platí stále bez obmedzenia času a tak tam môže parkovať takto označené vozidlo aj cez noc.

Pán Fugger poznamenal, že aj napriek tomu, že sa občan dostaví na OR, predloží svoj návrh v presvedčení že sa bude riešiť, sa jeho požiadavkou nikto nezoberá a na meste ani nevedia že čo je obsahom našich zápisníc.
Tiež poznamenal, že investičné akcie nie sú preberané odborne zdatnými osobami.

Spracoval:          Marek Odaloš
Schválil:              Ing. Jozef Tomáš

STIAHNÚŤ ZÁPISNICU V PDF

Audio záznam zo stretnutia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *