Zápisnica – Marec 2011 (08.03.2011)

Zápis  01/3/2011

zo zasadnutia občianskej rady Podlavice Skubín 8.3.2011

Prítomní podľa prezenčnej listiny:
Zasadnutie otvoril a viedol predseda OR  Ing. Jozef Kreutz
Úvodom oboznámil prítomných členov s predloženou petíciou obyvateľmi Mlynská  proti uvažovanej zvážnici na konci Mlynskej popri Tomášovi. Nesúhlas obyvateľov – obavy.
Uhliar – doporučuje prizvať zainteresovaných. Termín sa oznámi.
Tomáš – žiada rekonštrukciu cesty na  konci Mlynskej na patričnú šírku s vyústením na Mlynskú 102, lebo súčasný stav je len provizórium.
Kreutz   – doporučuje prizvať zainteresovaných z MU na zistenie uvažovaných návrhov úprav. Informácie o zámere sú zatiaľ neoverené.
Golecký – Kritika zrušenie pôvodnej cesty – zvážnice. Poukázal na praktiky p.Fábika
Kánová  zástupca urbariátu, vysvetlenie o jeho činnosti.
Kreutz   informoval o zámeroch OR na ďalšie obdobie. Zisťovať problémy v našom obvode a prenášať ich na poslancov a zainteresovaných. Doporučuje vytipovať problematiku, ktorej sa budeme v strednodobom horizonte venovať. Vyzval členov na predloženie oblastí na riešenie. Spolupráca so zložkami v obci. Stanoviť si len ciele, ktoré môžeme splniť.
Golecký  čo sa bude robiť sostarým mostom na konci Mlynskej?
Uhliar – most sa už riešil v minulom období.
-Zástanca urýchleného riešenie činnosti polície v Podlaviciach podľa návrhu  riaditeľa školy Mgr. Pápaya.
Pápay   vysvetlil stav zabezpečovania činnosti polície v našej štvrti hlavne v okolí školy. Kritika súčasného stavu výtržnosti v okolí školy – rozbíjanie okien. Potreba kamerového systému. Oboznámil s ponukami kamerového systému. Má pripravenú fotodokumentáciu nepriaznivého stavu sústavného poškodzovania budovy školy. Škola sa dostáva do pozitívneho povedomia a preto je požiadavka ochrany majetku nevyhnutná. Vysvetlil pripravovaný zámer na spolupôsobenie s políciou aj v priestoroch školy. Dôraz na prevenciu. Priestory v škole pre tento zámer by bol len za symbolickú cenu. Zabezpečil už cenovú ponuku pre kamerový systém.
Pri škole už bola minulý týždeň rozbitá autobusová zastávka. Výtržnosti sú už neúnosné a treba sa s touto problematikou vážne zaoberať a riešiť ju.
Lepieš  nezáujem mladých o činnosť v našej štvrti. Treba vymyslieť program na zainteresovanosť.
V priebehu rokovania prišli aj zástupcovia mestskej polície Michaila Hartnigová a Vladimíra Slašťanová, ktorí odpovedali na otázky a pripomienky prítomných. K otázke od riaditeľa Pápaya, ako často sa monitorujú Podlavice? Žiadal vysvetlenie, aké závery boli vykonané pri zistení výtržností, ktoré sú neuspokojivé lebo  po zistí sa informácie len postupujú. Prítomní zástupcovia MP to len potvrdili s konštatovaním, že ich je málo na taký rozsah riešení.
Pápay Poukázal na parkovanie na zakázanom mieste pre školou a žiadal zástupcov o nápravu.
Antal  k problematike parkovania a zákazov zastavenia a státia.
Uhliar, Skubínsky cintorín – parkovanie na ceste. Skubínska cesta – Buková v križovatke šachta prepadnutá asi o 20 cm. Čierne skládky. Činnosť mestskej polície spočíva v tom, že sa nafotia a vykoná sa oznamovacia povinnosť.
Prechod poza krčmu – požiadavka na vydláždenie, lebo prechod je nebezpečný. Majetkoprávne vzťahy vysvetlil pán Uhliar. Pôvodne tam mal byť priestor 3.5 m, ktorý sa postupne zúžil na 1,5 m, ale aj to sú vlastnícke práva FO. Situácia je neriešiteľná. Návrh na vykúpenie tejto časti pozemku.
Na riešenie je aj prístup k pošte.
Kritika Jednoty v Podlaviciach. Predražený tovar, špina, drzé predavačky, Nekvalitná zelenina a ovocie. Na základe sťažnosti občanov vyzvať občanov, aby tam nekupovali.
Informačné tabule vo štvrti. Koľko ich je a kto ich má spravovať?
Na základe prerokovanej problematiky občianska rada prijala
Uznesenie č. 1/3/2011
1.      Občianska rada projekt pôsobiska polície v priestoroch Základnej školy JGT v Podlaviciach podporuje a žiada riaditeľa školy Mgr. Pápaya o pokračovanie v zabezpečovaní tejto náročnej ,ale potrebnej činnosti.
2.      Do najbližšej OR predseda Ing. Kreutz predloží návrh riešení vyplývajúcich z pripomienok členov OR zo zasadnutia 8.3.2011.

Najbližšie stretnutie 12.apríla o 17.30 hod

Zapísal: Ing. Ľubomír Lehoťan

STIAHNÚŤ ZÁPISNICU V PDF

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *