Zápisnica – Jún 2011 (14.06.2011)

Zápis  04/6/2011
zo zasadnutia občianskej rady Podlavice- Skubín 14.júna 2011

Zasadnutie otvoril a viedol predseda OR  Ing. Kreutz.  Poďakoval  za organizovanie MDD, osobitne klubu dôchodcom.  Prítomná poslankyňa  Ľubica  Laššáková. Počas rokovania prišli na zasadnutie  zástupcovia MsP  v Banskej Bystrici páni Uhrík a Majling.

Program zasadnutia :

 1. Informácia o stanovišti mestskej polície
 2.  Informačné tabule
 3.  stánky na predaj mlieka
 4. Kosenie plôch cintorínov

 1. Informoval: Mgr. Pápay.  Zvýraznil nutnosť a význam zdarenej akcie.  kde si už od priestorov v základnej škole  prevzal  kľúče náčelník MsP. 2 x do týždňa budú v týchto priestoroch stránkové dni pre občanov. Mgr.Pápay má ďalšie návrhy na spoluprácu s MsP. Činnosť sa začne tento týždeň. Objasnil spoluprácu materského centra so školou., ktorého činnosť zabezpečuje pani Sepéšiová. Doplnila p. Laššáková,  že MsP má presne stanovený program na činnosť v Podlaviciach. Tabuľu označenia zabezpečil pán Marian Žabka.
 2. Stav informačných tabúľ. Podľa prísľubu je už osadená aj nová tabula pred Základnou školou. Za aktualizáciu tabúľ je zodpovedná skupina pána Beňu.
 3. Bolo zvolané rokovanie MsÚ. Informoval podpredseda OR Dano Uhliar.  Štátny stavebný dohľad zvolal stretnutie ohľadne nepovolenej stavby. Na základe predložených písomných dokladov MsÚ v Banskej Bystrici, ŠSD  nemal  pravdu. Bolo zistené, že PD Badín uplatnilo požiadavku o umiestnenie mliečneho automatu, ale niekde to na meste skončilo a MsÚ to považoval ako stavbu nepovolenú. Na základe toho, že PD Badín informovalo, že umiestnený automat je nerentabilný a rozhodli sa ho umiestniť v Radvani, bolo konanie pozastavené a vyhlásené za bezpredmetné. Údajne bol daný podnet od člena bývalej Občianskej rady. Na základe ukončenia konania sa ďalej  po podnete nepátralo.
 4. ZAREs začal s kosbou, ale nedokončil. Odporúča  sa podpredsedovi p. Uhliarovi ďalšie rokovanie s Ing. Krčom. Pán Žabka požaduje, aby rozkopávky po teplovode boli upravované do pôvodného stavu a pri tejto príležitosti bol upravený terén zozbieraním kameňov, aby bolo umožnené bezporuchové kosenie plôch medzi objektami sídliska.
 5. Informácia Ing.Kreutza z rokovania v supermarkete na základe pripomienok a sťažností občanov na kvalitu a čerstvosť ovocia a zeleniny, ako aj dlhé čakacie doby pri pokladniach. Rokovalo sa vedúcou prevádzky. Prítomní na zasadnutí konštatovali, že v súčasnosti sa situácia zlepšila
 6. Rôzne:
 • Pani Sepešiová k  činnosti materského centra. Možnosť stravovania pre seniorov a pre mamičky na materskej dovolenke.  Informácie na webové stránky. Odporúča pre zvýšenie bezpečnosti pri novom moste vyznačiť prechod pre chodcov. Sťažnosť občanov na hlučnosť v nočných hodinách na ihrisku
 • Laššáková – kosenie: ak by sa našiel občan pre kosenie v Podlaviciach, ZAREs môže financovať na základe dohody. Požiadavka na oplotenie ihrísk, aby sa zabránilo znečisťovaniu segmentami. –Parkovanie  pripravuje sa na rokovanie zastúpiteľstva. -K financovaniu pre obvod je k dispozícii 11875 €   z toho je minutých 2219 €. Každý volebný obvod dostal v tomto roku 20000 €. Predložiť návrh na financovanie drobných požiadaviek. Z prostriedkov treba nutne vybudovať 2 prístrešky na smetné koše. Na Limbovej a Gašt .  V Podlaviciach je ich 14.
 • Žabka – K MsP : ako dohliadať na dodržiavanie pravidiel pri odstraňovaní segmentov po psíkoch. Všeobecné záväzné nariadenie existuje. Pripomienky na označenie parkovacích miest s jasnými pravidlami.
 • Necpalová –   pri dažďoch zatápanie do pozemkov zo štátnej cesty. Výtlky na autobusových zastávkach.
 • Kánová – občania požadujú  odstránenie terasy a vyčistenie vnútra válova.
 • Uhliar – občania požadujú označenie chodníka pre peších v parkovacej ploche medzi ul. Lúčičky a ul. Limbová, nakoľko máme spoluobčanov na vozíčku a na konci chodníka na ul. Limbová stále a hlavne v podvečerných hodinách sú zaparkované autá zo strany Limbovei ulice a bránia schádzať z chodníka vozíčkami.
 • Zástupca MsP – k porušovaniu parkovania, a či sa môže tolerovať porušovanie v prospech občanov. Stanovisko OR – predpisy treba dodržiavať.
 • 25.júna 2011 bude na ihrisku v Podlaviciach športový deň občanov Podlavíc a Skubína za účasti podpredsedu NR SR Róberta Fica. Čas a program bude včas zverejnený. Zodpovedný: Uhliar
 • Ďalšie stretnutie 9.8.2011 o 17,3O hod.

Zapísal : Ing. Lehoťan

STIAHNÚŤ ZÁPISNICU V PDF

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *