Zápisnica – August 2011 (09.08.2011)

Prítomní podľa prezenčnej listiny
Zasadnutie otvoril a viedol predseda OR  Ing, Kreutz

1.      O účasť na zasadnutí požiadali  zástupcovia zariadenia reštaurácie KELT, ktorí  podali  informáciu o problematike anonymnej sťažnosti. S pripomienkami z webovej stránky OR na Kelt oboznámil  pán Uhliar. Zástupcovia Keltu oboznámili členov OR, že prevádzkujú zariadenie 1,5 roka. Za toto obdobie neboli v zariadení vážne nedostatky.  Pani viceprimátorke bola podaná anonymna sťažnosť, na základe čoho si osobne preverovala situáciu, a nedoporučuje ďalšiu prevádzku v požadovaných otváracích a zatváracích hodinách. V súčasnom období je prevádzka od 14 do 22 hod. Zástupcovia predložili členom OR návrh otvorenia prevádzky na ďalšie obdobie, ktorá tvori prílohu tohto zápisu a ku ktorému sa členovia OR vyjadrili. Šupolová – stanovisko ak upraviť, tak pre všetky zariadenia v Podlaviciach a Skubíne.  Odporúča terasu pred Keltom uzatvoriť po 22 hod a presunúť hosti do vnútorných priestorov. Ing.Kreutz – OR neeviduje žiadnu oficiálnu sťažnosť.
2.      Uhliar: predniesol stanovisko k e-mailu p. Abrahámovej.  Šúpolová považuje pripomienku za opodstatnenú. Odporúča požiadať poslancov o riešenie a spracovanie stanoviska na úpravu .
3.      Ing. Kreutz – Uhliar : zhodnotili akciu hurá na prázdniny ako úspešnú. Treba aj naďalej spolupracovať so zložkami v našej štvrti. Úspešný bol aj Annabál.
4.      Uhliar: odporúča na nasledujúce zasadnutie prizvať zástupcov polície a odboru dopravy MÚ na konzultáciu pre zjednosmernenie vytipovaných  ulíc na Podlavickom sídlisku . Predseda a podpredseda predrokuju na MÚ v BB o ďalšom postupe.
5.      Rôzne:
Šupolová: sťažnosť na pána Bučeka ohľadne zaberania verejného priestranstva prístupu k  Skubínskemu cintorínu. Pán Uhliar oznámi skutočnosť mestskej polícii a požiada o riešenie.
V Skubíne pri mostíku je prepadnutá cesta , je potrebné stav urýchlene odstrániť a zamedziť možnému úrazu.
Splavovanie zeminy od rómskej osady na Podlavickú cestu.  Je potrebné rokovať s VUC o spôsobe riešenia a zabezpečenia.
Šúpolová   predniesla návrh pokračovať v tradícii a zabezpečení 5. ročníka cibuľačky. Požaduje spoluprácu všetkých členov OR, ale hlavne mladých. Vyzvala pána Lepieša člena OR o zvýšenie  aktivity v tejto oblasti.   5. Ročník cibuľačky organizačné pripraví Elenka Šupolová s rozdelením úloh pre členov OR a Klubu dôchodcov. Termín a miesto konania sa dohodne 16.8.2011 na mimoriadnom zasadnutí. Doporučuje zachovať tradíciu a pripraviť stretnutie s jubilantmi Podlavíc a Skubína aj v tomto roku.
Beňo Ján: Kritika na budovanie prístupového chodníka do Podlavíc. Odkanalizovanie na pozemky, čo môže spôsobiť vážne problémy.
Uhliar:  Informoval o organizačnom zabezpečení stretnutia na Kališti 13.8.2011.
Záverom predseda OR poveril vedením septembrového zasadnutia OR podpredsedu p. Uhliara.

Zapísal: Ing. Lehoťan

STIAHNÚŤ ZÁPISNICU V PDF

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *