Zápisnica – September 2011 (13.09.2011)

Predseda OR pán Ing. Kreutz otvoril zasadnutie občianskej rady za prítomnosti pani poslankyne Čižmárovej
o oboznámil členov s témami zasadnutia:

1.      Uznesenia a pripomienky
2.      Téma občasník na rok 2011
3.      Rôzne

1. 

A) Na internetovej stránke OR Podlavice – Skubín sa objavili dve sťažnosti resp. pripomienky. „Nahnevaný občan Podlavíc“ reagoval na prístupovú cestu Úbočie-Skubín, na ktorej je nový asfalt. Občania týchto pozemkov si úpravu zaplatili z vlastných finančných zdrojov. Vyriešiť znehodnotenie pôvodnej cesty patrí do kompetencií stavebného úradu a nie OR.
B) Pripomienka k ulici na Lúčičkách – neporiadok na ceste, poliata naftou a olejom z traktora. Podnikateľ si na ulici vykonáva opravu svojich mechanizmov, nakoľko nepomohlo dobré slovo susedov je potrebné kontaktovať mestskú políciu.
Občianska rada sa uzniesla, že anonymnými podnetmi na svojej internetovej stránke sa nebude v budúcnosti zaoberať. Prípadne sťažnosti a pripomienky musia byť podpísané a ich relevancia bude následne prekonzultovaná s dotknutými občanmi.
C) Zasadnutia občianskej rady sa zúčastnila aj pani Sepešiová, ktorá predstavila akciu KOLESO VEDECKÁ HRAČKA. Akcia sa uskutoční v Dome kultúry a Občianska rada zabezpečí informovanosť na tabuliach a internetovej stránke.
D) Zasadnutia občianskej rady sa zúčastnili aj občania Mlynskej ulice, otočka. Vystúpil pán Fuger, ktorý oznámil, že cesta na ich ulici je 30 rokov neupravená. Uviedol, že na mestský mail mu nikto neodpovedá. Došlo k vyčisteniu kanalizácie, ktoré bolo neúčelné a trvalo dlho. Následne bola na cestu daná asfaltová drť, pričom došlo k zaneseniu kanalizácie, ktorá predtým bola vyčistená. Uvedené práce teda boli neúčelné. Kto podpisuje prevzatie prác vykonaných v prospech mesta? Pan Fuger uviedol, že predmetnú cestu si opravia aj sami ak mesto dá za 30 rokov alikvotnú čiastku t.j. počas obdobia ktorého sa neudržiavala resp. požiadal o písomné stanovisko mesta k danej situácii. Čo majú robiť, komu adresovať žiadosť o vytvorenie komunikácie, ako pokračovať? Predmetné požiadavky boli odovzdané pani poslankyni Čižmárovej.
E) Zasadnutia občianskej rady sa zúčastnil aj pán Štulajter, manažér futbalového klubu JUPIE PODLAVICE, ktorý načrtol víziu klubu. Uviedol, že podpora mesta nie je žiadna. Klub platí nájom za pozemky, ktoré zveľaďuje. Zaujímal sa o možnosti spolupráce s občianskou radou. Pani Čižmárová uviedla, že dotáciu môže mesto poskytnúť len na konkrétnu akciu, možnosť riešenia cestovania cez SAD-ku, na iné finančné príspevky mesto nemá peniaze. Pánovi Štulajterovi bolo navrhnuté vypracovanie finančnej analýzy ( ako by ich ovplyvnilo zníženie nájmu za štadión atď.), riešenie EÚ projektov v spolupráci s mestom, možnosť využitia telocvične základnej školy a domu kultúry.

2.

Predseda OR pán Kreutz navrhol, aby do konca roka vyšlo aspoň jedno číslo občasníka. Otvorenie rôznych problémov ( kosenie, parkovanie, mestská polícia). Témy riešenia do budúceho roku. Zároveň vyzval členov OR, aby si do budúceho zasadnutia občianskej rady pripravili témy príspevkov. Pani poslankyňa Čižmárová pripraví príspevkov k problému Poker pubu, ktorý bol prerokovaný na predchádzajúcom zasadnutí OR.

3.

A)  Plánované akcie do konca roku 2011

1)      JUBILANTI – v súčasnosti v Podlaviciach 18 ľudí nad 80 rokov (jubilantov), OR sa zaoberala vhodným darčekom pre jubilantov. Potrebné zistiť prostredníctvom poslancov, koľko peňazí je na meste ešte pre našu mestskú časť na uskutočnenie tejto akcie . Do októbra sa zistia podmienky v jedálni na ZŠ J.G.Tajovského – pán riaditeľ Pápay.
2)      Akcia v spolupráci so školou – Dedo Mráz
3)      Koniec roka resp. Štefan – návrh pre farský úrad

B) Iné

1) pán Uhliar: Ulica na Mlynskú ulicu pod lomom – potrebný oporný múr, nakoľko na cestu neustále padajú kamene !!!
2) Skubínsky cintorín – neustály problém, autá, vyteká nafta. Problém nahlásený na mestskej polícii, potrebné kontaktovať aj Mestský úrad – pani Meniarovú.
3) Skubínske družstvo – otvorená šachta.
4) Limbová-Lúčičky – nový chodník, vo večerných hodinách nepriechodný, potrebné zabezpečiť prechod celý deň napr. prostredníctvom zátarasy.
5) pani Šupolová: opraviť cestu na pošte resp. jej príchod !!!
6) problematika rómov – nedostanú od októbra zmluvy na verejnoprospešné práce. Chybná organizácia práce pod vedúcim, je potrebné zmeniť prístup a kontaktovať príslušného zamestnanca mestského úradu.
7) ZARES – kosiť dôkladne celý cintorín – v súčasnosti je to v poriadku.
8) Padajúci plot na cintoríne !!!
9) Dňa 25.09.2011 bude slávnostné otvorenie sídla Mestskej polície v Podlaviciach, pričom bude fungovať aj nový kamerový systém
10) Zrušená autobusová linka 102. Linka bola stratová, pripravuje sa nový nákup autobus na elektrický pohon. V súčasnosti sa však obnova linky neplánuje.
11) Lúčičky – tzv. „Zas…. ulička“ je potrebné kosiť aj tú, nakoľko je to mestský pozemok.
!!! – Uvedené body budú zahrnuté do rozpočtu mesta na budúci rok.

ZÁVER
Záverom pán Kreutz a pani Šupolová poďakovali všetkým zúčastneným na akcii Cibuľačka.

zapísal: Mgr. Lepieš

STIAHNÚŤ ZÁPISNICU V PDF

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *