Zápisnica – Fabruár 2015 (10.02.2015)

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: člen OR MUDr. Baláž (choroba),  poslankyne za VO č.2

Predsedajúci Ing. Jozef Tomáš na začiatku zasadnutia občianskej rady privítal a vyzval všetkých prítomných členov OR a hostí na minútu ticha pre  uctenie si pamiatky zosnulého člena OR Podlavice – Skubín Ing. Ľubomíra Lehoťana.

Program:

  1. Predstavenie nového člena OR Podlavice – Skubín pána Mareka Odaloša, ktorý prevezme úlohy ktoré plnil zosnulý Ing. Ľubomír Lehoťan,
  2. Rozdelenie úloh na zabezpečenie zabíjačky a pochovávanie basy dňa 14.2.2015,
  3. Vystúpenia a otázky hostí.
  4. Záver

Bod č.1: Menovaného predstavil pán Daniel Uhliar.

Bod č.2: úlohy boli rozdelené podľa harmonogramu spracovaného pánom Jozefom Tomášom a Danielom Uhliarom. Harmonogram je priložený pri písomnostiach zo zasadnutia OR.

Bod č.3:

  1. Pani Andrea Štulajterová poukázala na skutočnosť, že dňa 5.2.2015 prebehlo na MsÚ rokovanie komisie MsZ pre územný rozvoj, kde Ing. arch. Ľubomír Keleman predložil ideovú štúdiu územného rozvoja „Povstalecká cesta – Podlavice“. Menovanú zaujíma, či táto štúdia bola konzultovaná s občanmi mestskej časti Podlavice – Skubín alebo s občianskou radou. Ďalej pripomenula, že sa pripravuje nový štatút pre občianske rady vo volebných obvodoch mesta Banská Bystrica,
  2. Pani Iva Nemčeková sa zaujímala o spôsob vyúčtovania príspevkov pre  „Občianske združenie  Podlavice – Skubín“ a ako sa používajú na investičné zámery v našom volebnom obvode. Ako príklad uviedla nesúlad medzi plánovanými financiami na jednotlivé akcie v roku 2014, ktoré sú na WEB stránke OR a vyúčtovaním na WEB stránke MsÚ Banská Bystrica,
  3. Obe menované ďalej pripomenuli, že občania mestskej časti Podlavice – Skubín nevedia  o termínoch zasadnutí OR. Čas konania zasadnutí OR je uvedený na WEB stránke OR (http://orpodlavice.webnode.sk/zasadnutia/),
  4. Pán Ľ. Mazúr navrhol zmenu verejného osvetlenia bočnej strane bytového domu, vchod Povstalecká 18 z dôvodu nedostatočného osvetlenia chodníka alebo prerezania stromov na tejto časti bytového domu.

Bod č.4: Záverom sa všetci prítomní dohodli, že je potrebné zvolať verejné zhromaždenie občanov tejto mestskej časti s poslancami za VO č.2, primátorom, zástupcami stavebného úradu, hlavným architektom mesta a ďalšími. Stretnutie by sa malo uskutočniť v KD Podlavice v mesiaci apríl alebo máj. Podklady na toto stretnutie sa pripravia na marcovom zasadnutí OR za prítomnosti poslankýň za náš obvod, kde vysvetlia otázky hostí z februárového zasadnutia OR.

Spracoval: Jozef Tomáš

STIAHNÚŤ ZÁPISNICU V PDF

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *