Zápisnica – Marec 2015 (10.03.2015)

Prítomní:      podľa prezenčnej listiny
Neprítomní:  predseda OR Ing. Jozef Tomáš (pracovná cesta)

Zasadnutie otvoril a viedol podpredseda OR pán Danko Uhliar. Na úvod privítal prítomných hostí, členov OR a poslankyne za VO č.2.

Program:

 1. Ozrejmenie ideovej štúdie Povstaleckej ulice autorom Ing. Arch. Ľubomírom Kelemanom
 2. Vystúpenie poslankýň za VO č.2
 3. Vystúpenia a otázky hostí
 4. Vyhodnotenie zabíjačky
 5. Informácie ohľadom vydania spravodaja
 6. Záver

Na úvod zasadnutia poslankyne vyjadrili nespokojnosť s tvrdeniami, že neinformujú obyvateľov o dianí vo volebnom obvode. Pani Laššáková pripomenula, že má zverejnený mail aj telefónne číslo a je ochotná odpovedať na otázky obyvateľov. K tomuto tvrdeniu sa pridala aj pani poslankyňa Čižmárová a doplnila, že sa jej nepáči, dezinformácia ľudí a vyvoláva sa zbytočná „panika“. Následne dostal slovo pán Keleman aby objasnil spomínanú ideovú štúdiu.

BOD č.1:

Pán Keleman na úvod ubezpečil prítomných, že idová štúdia nie je podkladom pre reálny projekt rekonštrukcie Povstaleckej ulice. Cieľom ideovej štúdie je ponúknuť návrh riešenia tejto ulice a zozbierať podnety od občanov.

Samotná ideová štúdia pojednáva v skratke o nasledovných úpravách:

 • Vybudovanie parkovacích miest pozdĺž pravej strany ulice (z pohľadu od hornej križovatky)
 • Úprava priestoru pred kultúrnym domom a vybudovanie na tomto mieste malé námestíčko
 • Úprava križovatiek od výjazdu z ulíc Na Lúčkach a Jaseňová
 • Premiestnenie zastávky MHD k predajni COOP Jednota
 • Vybudovanie kultúrneho priestoru (napr. malého amfiteátra) na nevyužitom pozemku za kostolom

Pán Keleman tiež ozrejmil informáciu ohľadne asanácie budovy, v ktorej sídli pohostinstvo Rumpel. V štúdii je zmienené len odporúčanie, ktoré by sprehľadnilo predmetnú križovatku. Žiadny z nákresov však s takouto možnosťou nepočíta nakoľko sa jedná o súkromný majetok.

Ideová štúdia je zverejnená na nasledovnom odkaze: http://www.uhabb.sk/UHA%20-%20PDF/Podlavice_studia/PODLAVICE-ideova-st-2014-dec.pdf

Pán Huba položil otázku, na základe čoho bola táto štúdia vypracovaná. Pán Keleman odpovedal, že na základe žiadosti poslankýň ešte v predchádzajúcom volebnom období. Pán Keleman tiež opätovne pripomenul, že táto štúdia slúži na zbieranie názorov od obyvateľov a že momentálne nie je žiadny investor na realizáciu tohto projektu.

Pán Huba tiež poznamenal, že by mala byť verejnosť o takýchto aktivitách informovaná, na čo pán Keleman vysvetlil, že takéto štúdie sú najskôr prejednávané na komisii pre územný rozvoj, následne na stavebnej komisii a až potom na OR.

Pán Bedi sa opýtal či budú prizvaní na konzultáciu aj občania, ktorých sa táto štúdia dotýka, na čo pán Keleman odpovedal, že štúdia v tejto fáze slúži len na získanie názorov a nerieši vlastnícke vzťahy.

BOD č.2:

Pani Laššáková informovala o pridelení čiastky 1 200 000€ pre údržbu a opravu chodníkov a ciest v meste. Tieto prostriedky budú rozdelené rovnakým dielom medzi volebné obvody. Pre náš VO bude pridelená čiastka 300 000 €. Tieto prostriedky sa plánujú využiť na vybudovanie parkovacích miest na Povstaleckej ulici (55 miest). Tiež bolo poznamenané, že plánovaná výstavba parkovacích miest je nezávislá od spomínanej ideovej štúdie. V rámci tejto výstavby sa počíta aj s odstránením bilboardu, ktorý sa na tomto mieste nachádza.

Pani Laššáková navrhla urobiť nacenenie akcií rámcového plánu podľa minulého roku – schválilo sa

BOD č.3:

Pani Štulajterová poznamenala, že riešiť Povstaleckú ulicu je síce dobré, ale sídlisko má možno aj iné problémy, ktoré by si zaslúžili pozornosť a že by sa mali určiť priority, ktoré z týchto problémov by sa mali riešiť ako prvé.

 • Prítomní sa zhodli, že je potrebné vypracovať zoznam problémov sídliska a na základe neho určiť priority

Spomenutá bola aj rozpracovaná cyklotrasa, ktorá bude unikátna tým, že bude vo vnútri mesta.

Pán Ján Tomáš upozornil na poškodenú komunikáciu na konci Mlynskej ulice a tiež na nebezpečné staré stromy, ktoré ohrozujú domy na Mlynskej ulici č. 117 až 121a.

Pán Letovanec požiadal o odstránenie kameňa za telocvičňou na Limbovej ulici a tiež poznamenal, že prenájmom parkovacích miest sa zhoršuje situácia s parkovaním na sídlisku.

Pán Baláž sa opýtal, či dlhodobo stojace autá môže riešiť mestská polícia.

 • Zástupkyňa mestskej polície odpovedala, že mestská polícia nemá k dispozícii odťahovú službu a ani priestor, kde by odtiahnuté autá skladovala. Pokiaľ má auto ŠPZ, TK a EK, polícia nemôže nič robiť. Úlohou polície je nahlásiť autá, ktoré nemajú platnú TK a EK príslušným úradom, ktoré následne majiteľov takýchto áut pokutujú.

Padla tiež otázka, kto bude vykonávať práce na spomínanej výstavbe parkovacích miest na Povstaleckej ulici.

 • Pani Laššáková odpovedala, že určite bude musieť byť vyhlásené výberové konanie na túto zákazku

Pani Nemčeková sa opýtala, či majú Podlavice venčovisko pre psov.

 • Pani Laššáková odpovedala, že venčovisko malo byť za kruhovými garážami, ale nakoľko vybudovanie takéhoto venčoviska by stálo 6000€ a len samotný projekt približne 600€ sa kvôli nízkemu rozpočtu takáto investícia nerealizovala.

Pani Nemčeková sa tiež opýtala, prečo sa telovýchovné ihrisko financovalo z rozpočtu obvodu, keď v Radvani a aj na Fončorde ich zabezpečil realizátor.

 • Pani Laššáková odpovedala, že takúto informáciu nemá a zistí ako to bolo v prípade Radvane a Fončordy

Pán Huba upozornil na havarijné stavy chodníkov, hlavne keď naprší je chodník celý zaplavený a jediná možnosť je ho len obísť po tráve. Tiež upozornil aby sa pri rekonštrukcii dbalo aj na odvodnenie chodníkov.

Obyvatelia Skubína upozornili na nevyhovujúci stav chodníka na Bukovej ulici pri škôlke ako aj na prepadávajúcu sa cestu na Skubínskej ceste.

Pán Mazúr opätovne upozornil na zle umiestnené verejné osvetlenie na Povstaleckej ulici, ktoré miesto vchodu osvetľuje kontajnery.

Tiež bolo upozornené na parkovanie na chodníkoch pred školou.

Po tejto pripomienke sa opýtal podpredseda OR pán Uhliar, či má niekto z občanov ešte nejaké otázky a nakoľko sa nikto neprihlásil, poďakoval sa za účasť a požiadal verejnosť aby opustila miestnosť a že zasadnutie bude pokračovať už len v kruhu členov občianskej rady.

BOD č.4:

Návrhy na investície zo zisku zo zabíjačky:

 • 50€ rezerva na kvety v prípade úmrtia člena SZPB – schválené
 • Návrh na kúpu grilu pre ďalšie podujatia – schválené
 • Návrh na kúpu plynovej bomby pre ďalšie podujatia – schválené

BOD č.5:

Uzávierka na zasielanie článkov do spravodaja bola stanovená na 31.3.2015 na mailovú adresu občianskej rady or.podlaviceskubin@gmail.com.

Spravodaj bude spracovávať Marek Odaloš. Predpokladaný termín vydania spravodaja bude po Veľkej noci.

V rámci diskusie o obsahu a termínoch vydania spravodaja predložil pán Baláž návrh, aby sa do spravodaja umiestnila aj informácia o web stránke OR a možnostiach ako môžu ľudia posielať svoje podnety občianskej rade. Tiež navrhol možnosť, či by sa web OR nemohol premiestniť na klasický platený hosting s jednoduchšou doménou. Tento návrh nebol z počiatku podporený v diskusii s odvolaním na chýbajúce prostriedky na realizáciu, ale po diskusii do ktorej sa zapojil aj pán Odaloš ako aktuálny správca stránky a aj pani Čižmárová, dospela OR k záveru, že sa preveria možnosti a ich finančná náročnosť. Pani Čižmárová zistí možnosti podpory zo strany mesta a na najbližšom zasadnutí sa predložia konkrétne návrhy na posúdenie.

Spracoval: Marek Odaloš

STIAHNÚŤ ZÁPISNICU V PDF

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *