Zápisnica – November 2016 (08.11.2016)

Prítomní:           podľa prezenčnej listiny
Neprítomní:      Anna Kánová (ospravedlnená), Danko Uhliar

Zasadnutie otvoril a viedol predseda OR Ing. Jozef Tomáš. Na úvod privítal prítomných hostí a členov OR.

Program:

 1. Úvod
 2. Predloženie petícií
 3. Spoločenské akcie
 4. Informácie od poslankýň
 5. Diskusia


Bod č.2:
Predseda OR predložil primátorovi mesta dve petície týkajúce sa dlhodobo neriešených problémov Podlavíc a Skubína a problému ulice Pod Stráňou. Znenie petícií spolu s podpismi tvoria prílohu č. 1 a č.2 tohto zápisu (potrebné stiahnúť prílohu v PDF na konci článku).

Bod č.3:
Jubilanti:
Oslava jubilantov sa uskutočnila 18.11.2016 v kultúrnom dome v Podlaviciach. OR zabezpečila všetko potrebné na toto podujatie.

Mikuláš:
Po zvážení viacerých návrhov sa OR zhodla, že Mikuláš sa bude konať podľa návrhu predsedu OR a so súhlasom p. Bédiho v altánku pred kostolom. Čas bol na základe požiadavky p. Fíglovej ako zástupkyni Materského centra Podlavice stanovený na 10.12.2016 od 10:00 hod.

Bod č.4:
Pani Čižmárová informovala, že vystúpila na MsZ ohľadne VOS (verejnej obchodnej súťaže na odpredaj tzv. „Skautského domu“). Video z tohto vystúpenia a následnej diskusie si môžete pozrieť na nasledovnom linku: https://youtu.be/ydI4rPhpOwE.

Pred zasadnutím predniesla požiadavku svojmu poslaneckému klubu (SMER-SD, SDKÚ-DS, SNS), kde však nezískala od nikoho podporu na zrušenie tejto VOS. Vyjadrenie primátora bolo, že mesto bude radšej peniaze investovať do KD ako do spomínanej budovy, kde treba investovať veľké peniaze, ktoré mesto momentálne nemá. Navrhnuté riešenie je buď zriadenie KC v kultúrnom dome, alebo v bývalom školníckom byte, ktorý je v priestoroch školy so samostatným vchodom.
Ako najrýchlejšie a momentálne najvýhodnejšie riešenie sa aktuálne javí využívanie vyššie spomínaného bytu.
Pán Odaloš sa spýtal, či je možné tento priestor aj obhliadnuť, či je vhodný na komunitnú činnosť pred tým ako sa začne riešiť realizácia KC. K požiadavke sa pripojilo aj Materské centrum.

Pani Čižmárová tiež informovala, že nahlásila na rokovanie s prednostom MÚ ohľadne rozpočtu pre náš VO okrem iného aj rekonštrukciu oplotenia na cintoríne. Všetky plánované investičné akcie budú zverejnené na stránke OR www.orpodlavice.sk.

Tiež informovala, že prechod pri osade a pod nemocnicou, je v kompetencii Okresného úradu a prechod pre chodcov je možné vybudovať len z chodníka na chodník, čo je momentálne v oboch prípadoch problém.
Do rozpočtu bol predložený návrh, aby bol vybudovaný chodník tak, aby bolo možné vytvoriť na tomto úseku prechod pre chodcov.

Bod č.5:
Pán Majer upozornil na jamu na chodníku pred panelákom na Lipovej 2. Tiež poznamenal, že na Lipovej ulici nedostal ako telesne postihnutý parkovacie miesto.

 • p. Čižmárová vysvetlila, že je potrebné si podať na mesto žiadosť

Pani Fíglová, ako zástupkyňa Materského centra Podlavice predstavila zámer rekonštrukcie bývalého ihriska v medzibloku Limbová – Gaštanová na športovo pohybový priestor pre deti so zameraním na bicykel, korčule, kolobežku, skateboard a požiadala OR o odsúhlasenie a zaradenie tejto akcie do plánu investičných akcii volebného obvodu. Oprela sa o bod 5.2.2 Akčného plán PHSR mesta B. Bystrica, ktorý hovorí o rekonštrukcii ihrísk. Dôvodom je zabezpečiť bezpečný priestor pre tieto aktivity.
OR tento zámer podporuje.

Pani Šúpolová opätovne pripomenula nevyriešenú cestu k domom na Bukovej ulici ako aj absenciu osvetlenia a tiež nevyhovujúce prístupové cesty k cintorínom aj v Skubíne aj v Podlaviciach.

Pán Baláž tiež opätovne pripomenul dlhodobo opakované požiadavky OR, ktoré sa zatiaľ nevyriešili:

 • prechod pod nemocnicou
 • prechod pri pošte
 • dosypanie štrku na ihrisku Lipová – Gaštanová

Tiež sa spýtal, kedy sa aktualizuje grafikon MHD a od kedy je možné zbierať pripomienky

 • p. Čižmárová odpovedala, že pripomienky je možné hlásiť už aj teraz a celý grafikon sa bude meniť po dokončení novej autobusovej stanice

Pán Tomáš sa informoval ohľadne chodníka pri osade, ktorý podľa viac krát uvedených informácií nie je možné vybudovať nakoľko cesta patrí VÚC, že ako je možné, že na tej istej ceste sa vybudoval chodník medzi fakultou a Podlavicami

 • p. Čižmárová odpovedala, že to bolo na základe niekoľkoročného snaženia sa o výnimku

Pán Fugger sa znova prostredníctvom OR obracia na poslancov, príslušné oddelenie MÚ a viceprimátora Jakuba Gajdošíka s požiadavkou na zastávku MHD a relaxačný bod na otočke Mlynskej ulice.
Ako občiansky aktivista za Mlynskú ulicu našu požiadavku zdôvodňujem tým, že táto zastávka by neslúžila len obyvateľom Podlavíc a Skubína, ale aj ľuďom čo prestupujú z prímestskej dopravy z a do Riečky, Kordík a Králik. Ďalej slúži aj záhradkárom a turistom. V neposlednom rade by som chcel navrhnúť,  aby tento objekt slúžil aj ako oddychové miesto na konci cyklotrasy, ako je to bežné vo svete. Bola by to dobrá synergia potrieb a cieľov viacerých skupín obyvateľov Banskej Bystrice a okolia.
Keď že už podáva takýto návrh po niekoľký raz a nemá žiadnu odozvu, chce požiadať poslancov, predsedu OR  a pána viceprimátora Gajdošíka, ako propagátora cyklotrás v našom meste o pomoc a radu ako má ďalej v presadzovaní tohoto zámeru pokračovať.
Tiež navrhol zaobstarať si väčšiu mapu Podlavíc a Skubína, pre ľahšiu orientáciu pri predkladaní návrhov a riešení niektorých problém a ich presnej lokalizácii.

Spracoval:          Marek Odaloš
Schválil:              Ing. Jozef Tomáš

STIAHNÚŤ ZÁPISNICU V PDF

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *