Zápisnica – Október 2016 (11.10.2016)

Prítomní:           podľa prezenčnej listiny
Neprítomní:      Anna Necpálová, Ján Beňo

Pozvanie na zasadnutie prijal aj viceprimátor Mgr. Jakub Gajdošík a poslankyňa Doc. RNDr. Katarína Čižmárová CSc. Poslankyňa PhDr. Ľubica Laššáková sa z dôvodu dlhodobej PN ospravedlnila za neprítomnosť.

Zasadnutie otvoril a viedol predseda OR Ing. Jozef Tomáš. Na úvod privítal prítomných hostí a členov OR.

Program:

 1. Úvod
 2. Zmeny v dopravnom značení v Podlaviciach a ich dopad na obyvateľov
 3. Komunitné centrum – možnosti realizácie, odpredaj vytipovanej budovy


Počas doby kým prišiel na zasadnutie p. Gajdošík, opísal predseda OR prítomným občanom činnosť OR aj snahu podieľať sa na vykonávaných investičných akciách v našej mestskej časti.

Pani Ďurčániová poznamenala, že pri rekonštrukcii chodníkov, sa opäť zabudlo na Lipovú ulicu aj napriek tomu, že to je frekventovaná ulica, kade chodia deti do školy, mamičky s kočíkmi…

Tiež bol pripomenutý dezolátny stav chodníka na Limbovej ulici, na ktorý sa obyvatelia sťažovali už minulý rok v decembri, keď bolo koncoročné zasadnutie OR v KD a do dnes ostal chodník nepovšimnutý.

Bod č.2:
Pán Gajdošík na úvod vysvetlil, ako funguje proces zmeny dopravného značenia a ako to bolo v tomto konkrétnom prípade.
Projekt dopravného značenia, ktorý pripravuje odbor dopravného značenia na MÚ nakreslí na základe podnetov svoj návrh, ktorý posiela okresnému dopravnému inšpekorátu ktorý ho spripomienkuje a doplní si tam svoje stanovisko. Keď mesto dostane projekt naspäť, zabezpečí osadenie dopravného značenia.
Aktuálny projekt je viac ako 2 roky starý a kreslil sa ešte za minulého vedenia mesta kedy bol aj schválený. Realizovaný nebol z dôvodu nedostatku finančných zdrojov, ktoré mesto vtedy malo.
Nakoľko tento rok boli v rozpočte vyčlenené prostriedky na realizáciu podobných projektov, vrátilo sa aj k tomuto už schválenému a zrealizoval sa podľa toho, čo už bolo schválené.
Zjednosmernenie Gaštanovej ulice vzniklo kvôli legalizácii pozdĺžneho státia na tejto ulici, nakoľko na vozovke neostáva voľná šírka 6 m ktorá je stanovená vo vyhláške.
Zákaz státia oproti autobusovej zastávke bol osadený kvôli možnosti plynulej premávky aj počas rannej dopravnej špičky, kde sa na tomto mieste pri škole stretáva viacero autobusových spojov a zvýšený počet áut, ktorým bol týmto spôsobom zabezpečený manipulačný priestor.
Mesto na podnet občanov zapracovalo do nového projektu odstránenie týchto značiek a čaká na odsúhlasenie dopravného inšpektorátu.
Na Lipovej ulici bolo osadené dopravné značenie zákaz státia taktiež kvôli vyhláške, že cesta určená na obojsmernú premávku, musí mať minimálne 6 m šírku, čo pri parkovaní áut nebolo dodržané.
Jediné navrhované riešenie je zjednosmernenie tejto ulice. Na zvážení obyvateľov je dobudovanie ďalších kolmých parkovacích miest na zeleni na tejto ulici.

 • prítomný obyvatelia sa zhodli, že chcú aby mesto vybudovalo parkovacie miesta na zeleni na Lipovej ulici

Tiež bol predložený návrh, že by sa zachovala obojsmerná premávka a cesta by sa rozšírila smerom do zelene. Toto riešenie mesto overilo a p. Gajdošík konštatoval, že toto riešenie nie je technicky možné nakoľko na realizáciu by bolo potrebných 8,5 m šírky vozovky a reálne je možné využiť len 7,4 m, čiže 1,1 m chýba aby bolo možné realizovať takéto riešenie.

Pán Tomáš sa spýtal, či mesto pred realizáciou podobných projektov aj rozmýšľa, kde budú parkovať ľudia, ktorým sa obmedzí realizáciou takýchto projektov parkovanie? Plánuje mesto dobudovať napr. záchytné parkoviská, alebo navrhnúť iné riešenia?

 • p. Čižmárová odpovedala že áno, mesto rozmýšľa aj nad týmto, ale občania nechcú, čo vyvolalo ruch v miestnosti
 • ďalej doplnila, že mesto naprojektovalo vedľa terajšej súkromnej škôlky parkovací dom a občania s tým nesúhlasili
 • p. Gajdošík odpovedal, že v minulosti tu bol zámer postaviť parkovací dom, ktorý chcela realizovať súkromná firma Mijas. Neskôr svoj zámer zmenili na fitness centrum na hornom poschodí a na spodnom parkovanie pre klientov. Momentálne stojí stavba bez pohybu. Po nástupe aktuálneho vedenia mesta boli rokovania s p. Klesňakom obnovené. Úmysel mesta bol zrušiť v lokalite okolo parkovacieho domu platené parkovacie miesta, ktoré by sa presťahovali do parkovacieho domu, čím by sa uvoľnilo bezplatné státie na ulici. Žiaľ po vzájomnej dohode p. Klesňak zomrel a mesto začína odznova rokovať s aktuálnymi konateľmi spoločnosti o obnove projektu parkovacieho domu.

Tiež bol návrh vybudovania parkoviska pred zdravotným strediskom, kde by cez deň bolo vyčlenené parkovanie pre návštevníkov strediska a večer pre občanov. V minulosti sa nad tým mesto uvažovalo až kým sa nezistilo že by parkovanie nebolo zadarmo, na základe čoho sa od tohto ustúpilo a mesto vo vlastnej réžii zrekonštruuje túto časť od Rumpľa po Jednotu.

 • p. Baláž poznamenal, že podľa nákresu je na tomto mieste deklarovaných približne 50 parkovacích miest, aktuálne tam však parkuje o cca 20 áut viac, ako chce toto mesto riešiť? Tiež sa spýtal, či sa nemali prioritne riešiť dôležitejšie veci, ako je napr. obnova prechodov pre chodcov pri pošte a pod nemocnicou, ako zjednosmerňovanie ulíc, ktoré boli dlhé roky bezproblémové, alebo bez kolíznych situácií
 • p. Gajdošík odpovedal, že vykonané zmeny sú minimálne rovnako dôležité ako vyššie spomenuté a vykonaním týchto zmien sa s Podlavicami nekončí, ale budú sa realizovať aj ďalšie projekty na zlepšenie dopravnej situácie

Pani Čtvrtníčková sa spýtala prečo sa nemôže zo zanedbaného ihriska pri škole spraviť parkovisko, nakoľko sa oň nikto nestará a je nevyužité.

 • p. Čižmárová odpovedala, že je pripravený nový projekt na rekonštrukciu tohto ihriska, ktorý by sa mal realizovať v budúcom roku.

Pán Adamiak sa spýtal, prečo nie je možné na sídlisku zaviezť rezidenčné státie, ako je tomu v meste, čo by vyhnalo zo sídliska firemná autá a dodávky, ktoré zaberajú priestor.

 • p. Gardošík reagoval, že mesto plánuje vytvoriť zóny (sídliská) kde bude zákaz parkovania dodávkam (vozidlám dlhším ako 5 m)

Pán Gajdošík tiež spomenul, že Podlavice bude prvá mestská časť, ktorá bude mať v dohľadnej dobe vybudovanú cyklotrasu do mesta.

Pani Kyselová podotkla, že do teraz roky nikomu nevadilo, ako sa parkovalo, len sa tu zrazu objavili obmedzujúce dopravné značenia. Keď že bol podaný podnet na dopravný inšpektorát, chcela by vedieť, kedy sa rozhodne o odstránení, resp. zmene dopravného značenia ako to bolo na zasadnutí prezentované?

Tiež navrhla, že pri zavedení zmeny, možno stačilo osadiť dodatkovú tabuľu že od 16:00 do 7:00 hod. je možné na vyznačenom mieste parkovať.

 • p. Gajdošík reagoval, že zákon a vyhlášku o šírke vozovky nie je možné časovo obmedziť a zákon platí rovnako či už cez deň, alebo v noci. Tiež doplnil, že mesto robí všetko pre to, aby bola navrhnutá zmena odsúhlasená čím skôr.

Pani Žabková sa spýtala, ako bude riešený prejazd cyklotrasy cez frekventovanú cestu pri THK.

 • p. Gajdošík odpovedal, že v tomto úseku bude zriadený cykloprechod

Pán Tomáš pripomenul požiadavku OR, ktorá sa chce aktívne zapájať do rozhodovania v našej mestskej časti, aby sa vopred vedelo predísť podobným rozhodnutiam, ako nastali pri aktuálnej zmene dopravného značenia, o čo žiadala listom aj primátora mesta. Odpoveď primátora bola že zástupca OR nie je kompetentný podieľať sa na takýchto rozhodovaniach.

 • p. Gajdošík reagoval, že projekt dopravného značenia bol vypracovaný za predchádzajúceho vedenia mesta a prisľúbil, že ak sa bude niečo ďalšie plánovať v Podlaviciach, bude to vopred odkomunikované s občanmi na OR

Pani Šupolová poznamenala, že v minulosti bola požiadavka zo strany občanov Gaštanovej ulice na zjednosmernenie a po realizácii je s tým problém. Odporučila, aby sa občania medzi sebou dohodli čo je pre nich výhodnejšie riešenie.

Pán Uhliar potvrdil tvrdenia p. Šupolovej a pripomenul, že za jeho pôsobenia v OR bolo 7x zvolané verejné zhromaždenie k problematike parkovania a nedostali ani jeden podnet. Tiež zdôraznil nutnosť zjednosmernenia ulice Pod Stráňou, ktorá je využívaná ako obchádzka zápcham na kruhovom objazde aj keď na to táto cesta vôbec nie je stavaná.

Tiež bol prednesený návrh či miesto nedávno vybudovaného venčoviska, ktoré je takmer nevyužívané, by nebolo rozumnejšie vybudovať na tejto ploche parkovacie miesta, keď že ľudia nemajú kde parkovať.

 • p. Gajdošík reagoval, že ak sa ukáže neopodstatnenosť tohto priestoru a väčšina ľudí sa zhone na tom, že tam chce radšej parkovisko, mesto sa bude tomu venovať.

Pani Čižmárová navrhla vybudovať parkovacie miesta aj na Javorovej pri súkromnej škôlke Linka, kde teraz stoja autá v jamách a v blate.

Pani Žabková navrhla osadiť betónové stĺpiky na Javorovej ulici pri ihrisku, kde parkujú autá čím ohrozujú deti ktoré sa tam hrajú.

Bod č.3:
Pani Čižmárová oznámila že vo verejnej obchodnej súťaži bola predložená ponuka na kúpu tohto objektu, ktorá bola vyššia ako stanovilo mesto. Súťažiaci splnil všetky náležitosti tak ako stanovilo mesto vo VOS. Z objektu plánuje vybudovať relaxačno oddychové centrum.
Tiež doplnila, že predchádzajúci nájomca nezrealizoval opravy podľa dohody, budova je v dezolátnom stave a mesto nemá a v najbližšej dobe ani nebude mať finančné prostriedky na jej rekonštrukciu.
Návrh primátora mesta je investovať do rekonštrukcie kultúrneho domu a zriadiť komunitné centrum v ňom.

Pán Baláž ako osoba v minulosti priamo zainteresovaná do tohto projektu reagoval nasledovne:

Uznesenie o schválení verejnej obchodnej súťaže na predaj tejto budovy bolo predložené na Mestskom zastupiteľstve ešte pred  stretnutím občianskej rady, o takomto návrhu nás nikto vopred neinformoval, a preto nebola možnosť vyjadriť sa za občiansku radu priamo na mestskom zastupiteľstve. Je pravdepodobné, že poslanci za iné volebné obvody pri schvaľovaní ponuky na predaj vôbec nevedeli o tom, že o túto budovu opakovane prejavila záujem naša občianska rada s predstavou vytvorenia komunitného centra a že v Podlaviciach mesto už nevlastní iné vhodné priestory na komunitnú činnosť. Predaj budovy je ešte možné zastaviť, ak sa na tejto občianskej rade na tom zhodneme a ak si túto snahu osvoja aj pani poslankyne za náš volebný obvod.

 

Najprv by som však chcel uviesť na pravú mieru nepravdivé informácie, ktoré sa zrejme z nevedomosti šíria ohľadne využívania budovy skautmi. Vyjadrenia, že skauti budovu dostali do dezolátneho stavu, sú totiž v lepšom prípade absolútnou neinformovanosťou o skutočnom stave vecí. Bol som jedným zo zástupcov banskobystrických skautov v roku 2003, kedy sa začalo jednať o dlhodobom prenájme nevyužívanej budovy. Tento objekt mal pôvodne slúžiť ako bazén, sauna a regeneračné miestnosti pre susediacu škôlku, ale od roku 1990 ostal v rozostavanom stave a práce na dokončení budovy sa predčasne ukončili. Odvtedy bola budova nevyužívaná, v istom období vandali rozbili sklobetónovú stenu pri bazéniku a zdevastovali interiér, mesto preto časť presklených stien zamurovalo betónovými tvárnicami a vchodové mreže zavarili. Okrem toho budovu pri povodni Tajovky vytopilo, rozvody kúrenia a radiátory v zime opakovane zamŕzali a boli dotrhané mrazom.

V takomto stave o budovu prejavili záujem skauti a v marci 2003 sme ju boli prvýkrát obzrieť. V priložených fotografiách (príloha č. 2) vidíte, ako vyzerala zvonku: rozbitá sklenená stena kotolne, všetky okná rozbité alebo vylomené, plechové vstupné dvere zavarené;  a zvnútra: zatekajúca strecha, zvyšky nefunkčných technológií na úpravu vody, rozlámané vnútorné dvere, nefunkčné rozvody vody a elektriky, hrdzavé popraskané radiátory, všade smeti a počarbané steny. Po dohode s mestom bola uzatvorená zmluva o prenájme budovy na 10 rokov, ktorá bola následne predĺžená na 30 rokov – takáto doba nájmu bola podmienkou, aby sa skauti mohli uchádzať o podporu z eurofondov (konkrétne Štrukturálne fondy, Operačný program Základná infraštruktúra), z ktorých bolo možné budovu opraviť do funkčného stavu. Od začiatku sa rátalo s využívaním aj pre iné združenia a miestne aktivity – internetová kaviareň, spolupráca so ZŠ, študentmi environmentálnej výchovy na UMB, atď. Riešili sa aj predpokladané prevádzkové náklady a našli sa možnosti, ako ich pokryť . Bohužiaľ, takýto projekt sa kvôli viacerým nešťastným okolnostiam ukázal ako príliš náročný pre skautské združenie fungujúce na plne dobrovoľníckej báze. V roku 2003 tragicky zahynul RNDr. Alois Vitásek, ktorý býval v Podlaviciach, a ktorý mal byť ako najskúsenejší dospelý skautský vedúci hlavným koordinátorom dostavby budovy. Druhou závažnou zmenou bolo zrušenie konkrétneho programu Štrukturálnych fondov, v ktorom sa pripravovala žiadosť o financie na prestavbu – žiadny podobný program nebol v nasledujúcich rokoch vyhlásený. Napriek tomu sa z iných zdrojov podarilo v rokoch 2004 až 2006 získať finančné granty, za ktoré sa vypracoval stavebný projekt a bolo vydané a opakovane predlžované stavebné povolenie, boli osadené plastové okná na prednej časti budovy, vybudovala sa plynová, elektrická, vodová prípojka a kanalizácia, vyvložkovali sa komíny a zhotovilo funkčné plynové kúrenie s kotlom a rozvodmi, opravila sa zatekajúca strecha. Okrem toho sa mnohé nie odborné práce realizovali bezplatnou dobrovoľníckou činnosťou – demontáž a odvoz nefunkčných technológií, búracie práce podľa stavebného projektu, odvoz stavebného odpadu (ktorý sa občas „zázračne“ objavil pri budove, z ktorej ale nepochádzal). Žiaľ, ďalšie väčšie finančné zdroje sa nepodarilo získať a prestavba stagnovala aj kvôli personálnym zmenám – všetci zapojení vedúci boli dobrovoľníci, skauting v Bystrici ani v celom kraji nemá ani jedného plateného zamestnanca. Aj keď sa nepodarilo budovu sprevádzkovať na klubovne, veľkým prínosom bola možnosť skladovať v nej vybavenie na letné tábory. Minulý rok mesto Banská Bystrica zmluvu o nájme jednostranne vypovedalo, čo skauti akceptovali a budovu odovzdali mestu.

Rozpísal som to obšírne, pretože ma mrzia klebety, ktoré jednak dehonestujú skautov a navyše vytvárajú zdanie, že na dostavbe budovy sa nič nevykonalo. Naopak. K dispozícii je stavebný projekt plne využiteľný aj na komunitné centrum a platné stavebné povolenie, podľa ktorého by bolo možné v dostavbe pokračovať; predná časť budovy s veľkou (spoločenskou) miestnosťou, sociálnymi zariadeniami a pivnicou už nevyžaduje veľké investície na dokončenie a riešiteľná je aj kolaudácia s následným dokončením zadnej časti budovy.

Ak sa po týchto informáciách občianska rada na tomto zasadnutí rozhodne, že o budovu má stále vážny záujem, predaj budovy je napriek prebiehajúcej verejnej súťaži možné zastaviť. O výsledku súťaže a teda o samotnom predaji budovy konkrétnemu záujemcovi totiž ešte musí rozhodnúť mestské zastupiteľstvo, zrejme na novembrovom zasadnutí. Navyše, v schválenom uznesení o verejnej súťaži sa uvádza, že mesto môže súťaž (teda predaj) kedykoľvek zrušiť bez udania dôvodu – ak za zrušenie predaja bude hlasovať väčšina poslancov zastupiteľstva.

Existuje veľa argumentov za ponechanie budovy vo vlastníctve mesta a za vytvorenie komunitného centra:
–          V celej mestskej časti neexistuje podobne využiteľný priestor, kde by sa mohli rozvíjať záujmové a komunitné činnosti – dnes je to materské centrum, čoskoro bude chýbať nízkoprahové centrum pre mládež, priestory využívateľné aj na stretnutia seniorov a rôznych združení v rámci mestskej časti.
–          Mesto nie je v takej finančnej situácii, aby budovu muselo predávať – v rozpočte dokonca pribudli nemalé neplánované príjmy.
–          Mesto má v našej mestskej časti inú budovu, ktorá nemá pre komunitné využitie žiadny potenciál, a namiesto dlhodobého nájmu ju mesto môže ponúknuť na predaj (a teoreticky tieto prostriedky investovať do dostavby komunitného centra).
–          Prevádzka budovy môže byť po skolaudovaní celej budovy finančne sebestačná – budovu je možné využívať ako dva skoro samostatné celky s prednou „komunitnou“ časťou a zadnou časťou, v ktorej môžu byť niektoré alebo všetky miestnosti komerčne prenajímané napr. na kancelárie, drobné služby, sklad – a z týchto príjmov pokryť náklady na energie aj za komunitnú časť .
–          Ak by sa aj napokon snaha o vytvorenie komunitného centra neuskutočnila, mesto môže budovu predať kedykoľvek v budúcnosti, pri rastúcich cenách nehnuteľností na tom nestratí.

Pán Gajdošík na vyššie uvedené reagoval, že zatiaľ sa nejedná o samotný predaj a mesto takýmto spôsobom zisťuje či sa neprihlási niekto so zaujímavým projektom. Odpredaj musí schváliť ešte najbližšie zastupiteľstvo a tam treba poskytnúť stanovisko OR.

Občianska rada Podlavice – Skubín opätovne žiada o vybudovanie komunitného centra v priestoroch bývalého „Skautského domu“ a tým pádom aj zrušiť verejnú obchodnú súťaž na odpredaj tejto budovy.

Pani Čižmárová prisľúbila, že na najbližšom MsZ vystúpi a prednesie vôľu OR.

Pán Odaloš sa spýtal, kto na meste číta zápisy, lebo naša OR vyhotovuje z každého zasadnutia zápis v ktorom sú uvedené všetky požiadavky a problémy mestskej časti. Ten je následne odoslaný na mesto a poslankyniam, ale nemáme žiadnu spätnú väzbu zo strany mesta a požiadavky ostávajú prehliadnuté.

Spracoval:          Marek Odaloš
Schválil:              Ing. Jozef Tomáš

STIAHNÚŤ ZÁPISNICU V PDF

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *