Zápisnica – Október 2017 (10.10.2017)

Prítomní:            podľa prezenčnej listiny
Neprítomní:      Anna Kánová, Anna Necpalová

Zasadnutie otvoril a viedol predseda OR Ing. Jozef Tomáš. Na úvod privítal prítomných hostí a členov OR.

Program:

 1. Úvod
 2. Vyhodnotenie akcie „Cibulačka“ v mesiaci september
 3. Zabezpečenie akcie „Jubilanti“ v mesiaci november
 4. OZ Podlavice – Skubín
 5. Diskusia

BOD č.2:
V mesiaci september sa uskutočnila akcia „Cibulačka“ ktorú organizovala OR a v rámci ktorej bola aj  akcia Materského centra v Podlaviciach „Detská diskotéka“. Akcie boli vyhodnotené ako úspešné.

BOD č.3:
V mesiaci november plánujeme akciu „Jubilanti“ ktorá sa uskutoční dňa 10.11.2017 o 16,00 hodine v Kultúrnom dome v Podlaviciach.

BOD č.4:
Predseda OZ Podlavice – Skubín zvolal Zhromaždenie  členov združenia na deň 18.10.2017 o 17,00 hodine v priestoroch Kultúrneho domu v Podlaviciach za účelom zmeny stanov OZ, prijatia nových členov, voľby orgánov OZ a schválenia Rámcového plánu akcií na rok 2018.

 BOD č.5

 1. Materské centrum zastúpené pani Fíglovou žiadalo KD na deň 11.11.2017 pre ich akciu – po 10.11.2017 by sa už nemalo v KD kúriť kvôli úspore elektrickej energie a pretože je už chladné obdobie a po akcii jubilanti už bude KD vychladnutý som navrhol akciu MC zrušiť.
 2. Predseda OR informoval členov OR o predbežnom pláne investičných akcií vo VO č.2 na rok 2018:
  1. Oprava povrchu chodníkov na Limbovej a Lipovej ulici a dokončenie chodníka na Gaštanovej ulici,
  2. S MsÚ a organizáciou ZARES nájsť finančné prostriedky na revitalizáciu outdoorového ihriska vo vnútrobloku ulíc Limbová – Gaštanová,
  3. Rekonštrukcia alebo úplné nahradenie zábradlia popri vodnom toku Tajovka v spodnej časti Mlynskej ulice,
  4. Na budúcom zasadnutí OR doplní zoznam ulíc na opravu ďalších chodníkov aj v iných častiach mestskej časti Podlavice a Skubín.
 3. OR žiada poslankyne o zabezpečenie informácií o investičných akciách ktoré sa budú realizovať v našej mestskej časti, kto preberá hotové zákazky.
 4. Občania sa sťažovali na údržbu komunikácii v Podlaviciach a v Skubíne.
 5. Poslankyňa Čižmárová informovala OR o požiadavkách, ktoré boli vznesené na MsÚ.
 6. Občania žiadajú vyčistenie kanalizačných šácht.
 7. Pán MUDr. Baláž žiadal o preloženie plotu za chodník pri MŠ na Lúčkach, úpravu grafikonu autobusov z Podlavíc na Fončordu.  Ďalej žiada o zmenu rokovacieho poriadku zasadnutí OR.

Spracoval:          Ing. Jozef Tomáš

STIAHNÚŤ ZÁPISNICU V PDF

Audiozáznam zo zasadnutia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *