Stanovy OZ

S T A N O V Y
občianskeho združenia Podlavice – Skubín

Čl. I

Základné ustanovenia

 1. Názov občianskeho združenia je Podlavice – Skubín, o. z. (Oficiálna skratka názvu je PS, o. z.)
 2. Sídlom združenia je Jaseňová 1, 974 09 Banská Bystrica

Čl. II

Ciel‘ a činnosť

Cieľom činnosti združenia je podpora spoločenských, kultúrnych, osvetových, športových, vzdelávacích, rozvojových, voľno časových aktivít a podujatí, zameraných na realizáciu občianskeho rozmeru obyvateľov Banskej Bystrice.

Čl. III

Členstvo

 1. Členom združenia môžu byť fyzické osoby staršie ako 15 rokov, ktoré sú plne spôsobilé na právne úkony a sú bezúhonné. Členom združenia môžu byť aj právnické osoby, ktoré spĺňajú podmienky ako fyzické osoby a súhlasia so stanovami a cieľom združenia.
 2. O prijatí za člena združenia rozhoduje zhromaždenie členov združenia.
 3. Členstvo vzniká dňom prijatia za. člena.
 4. Členstvo zaniká:
  1. vystúpením — členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia predsedníctvu združenia,
  2. vylúčením členstvo zaniká dňom rozhodnutia zhromaždenia členov združenia o vylúčení člena združenia,
  3. úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby,
  4. zánikom združenia.

Čl. IV

Práva a povinnosti členov

 1. Člen má právo najmä:
  1. podieľať sa na činnosti združenia,
  2. voliť a od 18 rokov byť volený do orgánov združenia,
  3. obracať‘ sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať o ich stanovisko,
  4. byt‘ informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia,
  5. zúčastňovať sa na zasadnutí orgánov združenia, podávať‘ návrhy na zmeny vnútorných poriadkov združenia.
 2. Povinnosti člena sú najmä:
  1. dodržiavať stanovy združenia, plniť uznesenia orgánov združenia,
  2. aktívne sa podieľať na činnosti orgánov združenia a združenia ako takého,
  3. platiť členské príspevky vo výške 5 € vždy najneskôr do konca januára príslušného kalendárneho roka.

Čl. V

Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:

 1. zhromaždenie členov združenia,
 2. predsedníctvo združenia,
 3. štatutárny orgán,
 4. revízna komisia združenia.

Čl. VI

Zhromaždenie členov združenia

 1. Zhromaždenie členov združenia je najvyšším orgánom združenia a je utvorené zo všetkých členov združenia.
 2. Valné zhromaždenie najmä:
  1. schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky,
  2. volí a odvoláva členov predsedníctva a predsedu združenia,
  3. volí a odvoláva č1enov revíznej komisie,
  4. schvaľuje plán činnosti a výročnú správu,
  5. schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,
  6. rozhoduje o zrušení združenia,
  7. rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia,
 3. Zasadnutie zhromaždenia členov združenia zvoláva predsedníctvo podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka. Predsedníctvo zvolá zhromaždenie, ak o to písomne požiada najmenej 1/3 členov združenia. Zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Zhromaždenie členov združenia rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

čl. VII
Predsedníctvo

 1. Predsedníctvo je výkonným orgánom združenia, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný zhromaždeniu členov združenia. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami zhromaždenia členov združenia.
 2. Predsedníctvo má najmenej 3 členov, ktorých funkčné obdobie je 5 rokov. Predsedníctvo sa schádza najmenej 1 krát mesačne. Jeho rokovania zvoláva a riadi predseda. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak sú prítomní všetci jeho členovia. Predsedníctvo rozhoduje nadpolovičnou väčšinou svojich členov.
 3. Predsedníctvo najmä:
  1. riadi a zabezpečuje činnosť združenia,
  2. zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia,
  3. vypracúva plán o činnosti a správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia,
  4. rozhoduje o zrušení združenia, ak sa zhromaždenie členov združenia nezíde do troch mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia,
  5. ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia.
 4. Predsedníctvo môže na zabezpečenie svojej činnosti:
  1. zriaďovať sekretariát, kanceláriu a pod.,
  2. ustanoviť tajomníka združenia.

Čl. VIII
Štatutárny orgán

Štatutárnym orgánom združenia je predseda združenia a jeden z podpredsedov združenia, zvolený predsedníctvom združenia, ktorí zastupujú združenie navonok.

Č1. IX
Revízna komisia

 1. Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá zhromaždeniu členov združenia.
 2. Členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v predsedníctve združenia.
 3. Revízna komisia má najmenej 3 (troch) členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu. Schádza sa najmenej 1 krát ročne. Jej rokovania zvoláva a riadi jej predseda. Revízna komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Rozhodnutia prijme nadpolovičnou väčšinou všetkých jej členov.
 4. Revízna komisia najmä:
  1. kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje predsedníctvo na nedostatky a navrhuje mu riešenia na ich odstránenie,
  2. kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku.

Čl. X
Hospodárenie združenia

 1. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.
 2. Zdrojmi majetku sú:
  1. členské príspevky,
  2. dotácie štátnej správy,
  3. dary sponzorov,
  4. výnosy majetku,
  5. príjmy z činností pri naplňovaní cieľa združenia.
 3. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá predsedníctvo.

Čl. XI
Zánik združenia

 1. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením, zlúčením s iným združením alebo právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení.
 2. Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie. Majetkové vysporiadanie vykoná likvidátor určený predsedníctvom združenia. Likvidátorom môže byť len fyzická osoba, plne zodpovedná na právne úkony, staršia ako 18 rokov, ktorá je zároveň členom združenia.

Čl. X11
Záverečné ustanovenia

 1. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia zhromaždením členov združenia.
 2. Podrobnosti o organizácii združenia ustanovuje vnútorný poriadok združenia.
 3. Združenie vzniká dňom registrácie Ministerstvom vnútra SR.
 4. Členovia prípravného výboru sa dňom registrácie združenia stávajú automaticky členmi združenia.
 5. Členovia prípravného výboru sa do konania zhromaždenia členov združenia stávajú členmi prvého predsedníctva združenia. Ich funkčné obdobie sa končí dňom konania zhromaždenia členov združenia.
 6. Č1enovia prípravného výboru sú povinní zvolať zhromaždenie členov združenia do troch mesiacov odo dňa registrácie združenia.

Stanovy „Občianskeho združenia Podlavice – Skubín“  boli upravené na zhromaždení členov združenia dňa 25.10.2017.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *