Zápisnica – Október 2011 (11.10.2011)

Zápis 07/10/2011 zo zasadnutia občianskej rady Podlavice- Skubín 11.októbra 2011

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny

Predsedajúci: Ing. Kreutz,
úvodom privítal hosti  p. Sepešiovú za  „Materské centrum Podlavice“ ako aj zástupcov mestskej polície pôsobiacich v novozriadenom stredisku ZŠ Podlavice ( p.Dobovú, Černýňa a Baku)

Program rokovania:
1)      Kontrola plnenia uznesení
·         Ing. Kreutz- Informácia o priebehu príprav vydania Spravodajského občasníka OR. Jednotliví členovia OR spracujú a odošlú svoje príspevky pre   články občasníka do 14. 10.2011 na e-mailovú adresu Ing.Lehoťana, Ing.Kreutza. Ing.Lehoťan spracuje  grafický návrh, ktorý sa prerokuje  v redakčnej rade.
·         Sepešiová– poďakovanie za organizovanie a účasť na akcii Koleso vedecká hračka, ktorá sa uskutočnila v KD Podlavice. Oboznámila člnov OR, že je spracovaná reportáž z činnosti Materského centra. Súčasťou akcie bol aj Workschop.  Pripravuje sa akcia 9 dni po tom. Požiadavka na vykurovanie kultúrneho domu pri poriadaných akciách.
·         Šupolová– pochvalné uznanie pani Sepešiovej za úspešnú prezentáciu akcie Koleso vedecká hračka.
·         Mgr.Pápay– k činnosti a zhodnoteniu práce mestskej polície v Podlaviciach. Vyslovil poďakovanie MsP za tento úspešný projekt. Pripravuje sa nové výraznejšie označenie MsP na budove školy. Akcia bola zverejnená a úspešne spropagovaná aj v  televízii Markíza. Je potrebné v ďalšom období plne využívať a propagovať túto činnosť. Kladne zhodnotil výsledky tohto projektu.
·         Vyjadrenie zástupcu MsP p.Dobovej . Zhodnotila svoju súčinnosť s vedením školy a o svojej činnosti v Podlaviciach a Skubíne ako aj činnosť svojich kolegov. Činnosť monitorovaného systému s možnosťou prepojenia na centrum MsP. Na zasadnutie prišli ďalší pracovníci MP pre Podlavice a Skubín pán Bako a Černýň. Svoje pripomienky a námety pre kontrólnu činnosť vyjadrili ďalší členovia OR.
·         Ing.Kreutz vyslovil návrh na prieskum zlepšenia parkovania s možnosťou zjednosmernenia vytipovaných úsekov.
·         Uhliar – problémová stavba pri skubínskom cintoríne.
·         Ing.Lehoťan – upozornil  na potrebu zvýraznenia dopravného značenia v križovatke Priehrada- Mlynská
·         Šupolová – stavebné stroje na Skubínskej ceste pri zvonici prekážajú doprave v tejto oblasti.

1)       Informácia o financovaní mestských časti v roku  2012.
Informoval Ing. Kreutz.Príloha – Dokument MsÚ v BB ekonomický úsek. Požadoval na prejednanie  účasť poslancov (Laššáková, Čižmárová, Bielik) na najbližšie zasadnutie za účelom vyjadrenia sa k tejto problematike.

1)      Príprava stretnutia jubilantov na 11.11.2011 v jedálni ZŠ. Šúpolová predložila návrh pozvánok. Riaditeľ ZŠ Mgr. Pápay zabezpečí priestor jedálne a stravu. Šúpolová zabezpečí zákusky a darčeky. Návrh na pozvanie hosti ( primátor, Filipová, Čelárová, poslanci 3, ) Pozvánky sa doručia osobne za účasti podpredsedu Uhliara a Šúpolovej. Program žiakov ZŠ. Ing. Kreutz spracoval návrh na pamätný list pre jubilantov, odovzdal  ho pánovi Beňovi , ktorý zabezpečí tlač.

1)      Rôzne
·                     Tribulová – informácia o možnosť usporiadať štefanskú zábavu 26.12.2011 so súhlasom OR.
·                     Králiková – poďakovanie obyvateľom cesty na Úboči za vybudovanie cesty, čím sa zabránilo znečisťovaniu Mlynskej
·                     Kánová – pripomienka k budovanému chodníku prístupu od fakulty do Podlavíc, kde nie je podľa názoru občanov doriešené vyústenie dažďovej kanalizácie. Podala pripomienku na mesto 27.6. 2011 adresovanú primátorovi, ale do dnešného dňa nedostala odpoveď. Požaduje oprava studne Pod Dúbravou a odstránenie terasy.
·                     OR podporuje vyriešenie problému zaplavovania súkromných pozemkov iným vhodným riešením.

Zapísal: Ing. Ľubomír Lehoťan

STIAHNÚŤ ZÁPISNICU V PDF

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *