Zápisnica – Máj 2015 (12.05.2015)

Prítomní:            podľa prezenčnej listiny
Neprítomní:       MUDr. Jozef Baláž (pracovná cesta), Anna Kánová (ospravedlnená)
                            PhDr. Ľubica Laššáková (poslankyňa, ospravedlnená)

Zasadnutie otvoril a viedol predseda OR Ing. Jozef Tomáš. Na úvod privítal prítomných hostí, členov OR a poslankyňu za VO č.2.

Program:

  1. Investičné akcie
  2. Kultúrno-spoločenské podujatia máj-jún
  3. Informácie z Komisie mestských častí
  4. Diskusia
  5. Záver

BOD č.1:
Plán investičných akcií pripraví OR v priebehu mesiaca máj. Ing. Tomáš tiež spomenul že pán Gajdošík predloží zoznam plánovaných akcií pre mesto a v prípade že sa medzi nimi budú nachádzať aj také, ktoré sa nás týkajú, budeme si môcť určiť poradie priorít daných investičných akcií.

Pani Čižmárová oznámila plánovanú rekonštrukciu chodníkov na Javorovej ulici, kde už bol aj v minulosti nahlásený nevyhovujúci stav.
Tiež predniesla nové informácie ohľadne plánovanej rekonštrukcie Povstaleckej ulice, konkrétne budovania už spomínaných parkovacích miest. Na realizáciu tohto projektu bude v dohľadnej dobe vypísané výberové konanie na zhotoviteľa stavby. Plánovaný začiatok rekonštrukcie je koniec augusta – začiatok septembra.
Marek Odaloš sa v tejto súvislosti spýtal pani Čižmárovej, či bude k tejto rekonštrukcii zverejnený aj projekt. Tá odpovedala, že sa bude vychádzať z projektu ideovej štúdie Povstaleckej ulice. Pán Odaloš ďalej upozornil, že pani Laššáková viac krát prezentovala vybudovanie 55 až 60 parkovacích mies, ale v ideovej štúdii je nakreslených len 31 parkovacích miest. Pani Čižmárová opätovne odpovedala, že sa bude vychádzať z projektu ideovej štúdie Povstaleckej ulice.
 

BOD č.2:
Na mesiace máj a jún OR plánuje zorganizovať nasledovné podujatia:

MDD – termín bol určený na 30.5.2015, ohľadne organizácie tohto podujatia sa OR zíde ešte raz na upresnenie detailov a rozdelenie úloh. Dňa 29.5.2015 sa uskutoční kultúrne podujatie v KD Podlavice s názvom Deň rodiny  “Deti bavia rodičov”. Vystúpia deti z materských škôl v Skubíne a Podlaviciach a mládežnícky tanečný súbor Tanyasan company.

Pani Čižmárová by chcela aj touto cestou vyzvať spoluobčanov a mladé rodiny s deťmi k spolu organizácii podujatia MDD. Ak by mal niekto chuť a ochotou pomôcť, obráťte sa na našu OR mailom na or.podlaviceskubin@gmail.com a v prípade potreby Vás budeme určite kontaktovať.

Bežia celé Podlavice – začiatok júna, presný dátum bude upresnený

BOD č.3:
Komisia mestských častí na svojom poslednom zasadnutí schválila plánované rozpočty pre jednotlivé VO (pre náš VO to je suma 7 119 €).

BOD č.4:
Predseda OR Ing. Tomáš predniesol prosbu od dievčenského tanečného súboru, ktorý by chcel zorganizovať svoje vystúpenie aj v Podlaviciach. OR sa zhodla, že takéto vystúpenie môže byť zaradené do programu ako súčasť niektorého organizovaného podujatia.
Pán Uhliar predniesol požiadavku Urbáru na zabezpečenie ozvučenia KD počas dvoch plánovaných zasadnutí – OR súhlasila

OR zadala Spravodaj do tlače v náklade 1400 ks.

Pani Čižmárová ako členka sociálnej komisie pripomenula potrebu otvorenia plánu výstavy nízko nákladových domov (napr. kontajnerové byty) na riešenie problematiky rómskej osady.
Tiež oznámila že bude snahou poslankýň zriadiť v Podlaviciach komunitné centrum. V tejto súvislosti pripadajú do úvahy súčasné priestory skautov, ktorým má končiť zmluva a poslankyne budú presadzovať aby tieto priestory boli použité pre potreby komunitného centra.
S týmto bude spojená aj potreba na vyčlenenie financií z rozpočtu pre komunitné centrum.

Pán Valent sa spýtal pani Čižmárovej, či sa budú rekonštruovať aj iné chodníky ako na Povstaleckej a Jovorovej. Tá mu odpovedala, že momentálne sa uvažuje len s touto etapou, ako náhle bude zrealizovaná, môže sa začať pracovať aj na ostatných uliciach.

Pán Valent sa tiež spýtal, či sa plánuje niečo robiť s rozostavaným garážovým domom.
Pani Čižmárová mu odpovedala, že parkovací dom je projekt súkromnej stavebnej spoločnosti a mesto na jeho dokončenie nemá žiadny dosah. Mesto môže staviteľa pokutovať len ak nedodrží termín ukončenia stavby, ktorý je uvedený v projektovej dokumentácii. Ten však môže staviteľ opätovne predlžovať. Medzi časom sa zmenil aj účel stavby z pôvodného parkovacieho dumu na fitness centrum.

Pán Uhliar predniesol podnet pána Haringa, ktorý upozornil na zlé označenie Mlynskej ulice, kde bola opätovne zobojsmernená premávka. Pán Haring sa pýtal, kto bol posudzovať tento úsek cesty pred tým, ako k tejto zmene došlo, či bola meraná intenzita premávky, kde sa dá vidieť projekt na základe ktorého bola vykonaná zmena a na koho podnet bola vykonaná.
Po vysvetlení že táto cesta bola vždy obojsmerná a názory občanov sú rôzne či už v prospech alebo proti jednosmerke, pán Haring konštatoval, že by aj s obojsmernou premávkou súhlasili, ale treba zabezpečiť bezpečnosť na tomto úseku, či už inštaláciou retardérov, rozšírením vozovky a rekonštrukciou zábradlia pri potoku Tajovka. Tiež požaduje prehľadné označenie organizácie dopravy v tomto úseku dopravnými značkami.

Na základe tohto podnetu požaduje OR Podlavice-Skubín neodkladné vyriešenie dopravnej situácie na tomto úseku.

Pán Haring tiež upozornil na odstránenie značky „Prejazd zakázaný“ na ulici Pod stráňou, hromadiaci sa nadrozmerný odpad a parkovanie na prechodoch pri škole.
Pani Čižmárová poznamenala k nadrozmernému odpadu, že problém je v nedisciplinovanosti ľudí, ktorí takýto odpad vynášajú aj mimo zberných termínov. Pán Koreň ako zástupca mestskej polície poznamenal, že občania majú možnosť nahlásiť kto takýto odpad vynáša na polícii, ktorá môže takéto správanie  pokutovať. K parkovaniu tiež poznamenal, že nakoľko nie je na sídlisku vybudovaný dostatočný počet parkovacích miest, je ťažké pokutovať takéto priestupky.

Marek Odaloš sa spýtal, na základe čoho bol osadená STOP-ka na vjazde na Povstaleckú ulicu v smere z Lipovej (pri mäsiarni). Pani Čižmárová odpovedala že kvôli prechodu pre chodcov a bezpečnosti detí ktoré z tade chodievajú do školy.

Spracoval: Marek Odaloš

STIAHNÚŤ ZÁPISNICU V PDF

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *