Zápisnica – Jún 2015 (09.06.2015)

Prítomní:            podľa prezenčnej listiny
Neprítomní:       Anna Kánová, PhDr. Ľubica Laššáková (poslankyňa)

Zasadnutie otvoril a viedol predseda OR Ing. Jozef Tomáš. Na úvod privítal prítomných hostí, členov OR a poslankyňu za VO č.2.

Program:

  1. Vyhodnotenie organizovaných akcií
  2. Informácie z Komisie pre RMČ
  3. Annabál
  4. Diskusia
  5. Záver


BOD č.1:
Predseda OR Ing. Tomáš sa poďakoval všetkým zúčastneným ale aj organizátorom a pomocníkom s organizáciou za posledné dve podujatia ktoré OR organizovala a to Deň rodiny a MDD.
Dňa rodiny sa zúčastnilo približne 250 ľudí a MDD približne 150 ľudí.
 
BOD č.2:
MsÚ pripravuje webovú stránku, ktorá by mala poukazovať na problémy v jednotlivých lokalitách mesta.
Z dotácie vlády SR pre mesto Banská Bystrica by sa malá uskutočniť  (podľa návrhu) rekonštrukcia chodníka Javorová (od Gaštanovej po Povstaleckú + 1-7) a rekonštrukcia miestnej komunikácie Gaštanová popred ZŠ a chodníka od Javorovej po Lipovú.

BOD č.3:
Termín Annabálu bol stanovený na 24. júla 2015.
Ďalšie organizačné záležitosti bude OR riešiť na neoficiálnom stretnutí.

BOD č.4:
Pán Beňo žiada o úpravu lipy vo vnútrobloku Javorová – Povstalecká

Pán Uhliar sa spýtal koľko je záruka na vybudovanie zastávky, pani Čižmárová odpovedala že zastávka pred školou sa bude renovovať. K myšlienke skúsiť práce na zastávke reklamovať sa priklonil aj pán Baláž.

Pani Šúpolová žiada vybudovanie chodníka za rómskou osadou, kde sa chodia v noci otáčať autá a spôsobuje to nadmerný hluk.

Pani Žabková v tejto súvislosti poznamenala, že na vstupe do Podlavíc od Tajova chýba značka upravujúca rýchlosť na 40 km/h.

Pani Žabková sa ďalej predstavila ako nová štatutárka Materského centra, predstavila jeho činnosť, vízie do budúcna a požiadala OR a prítomnú poslankyňu, či by nebolo možné poskytnúť na činnosť materského centra priestory.

Pani Čižmárová pripomenula, že je v záujme mesta nájsť možnosť ako vypovedať zmluvu skautom a tieto priestory použiť na zriadenie komunitného centra, ktoré by sa dalo všestranne používať.

Pán Baláž k problematike poznamenal že skautský oddiel dostal tieto priestory do prenájmu na 10, resp. 30 rokov. Cieľom skautov však bolo priestory zrenovovať, čo sa z časti aj podarilo  (kúrenie, voda a sociálne zariadenia sú už k dispozícii) a ďalej používať všeobecne, podľa požiadaviek zoskupení pôsobiacich v Podlaviciach a Skubíne.
Pán Baláž navrhol obhliadku priestorov a ich stavu na 24.6.2015 o 17:00h.

V tejto súvislosti žiada OR všetky zoskupenia pôsobiace v Podlaviciach a Skubíne, ktoré by mali záujem o využívanie týchto priestorov na stretávanie, diskusie, prednášky, atď., aby sa prihlásili na mail OR or.podlaviceskubin@gmail.com kde napíšu názov svojho zoskupenia, kontaktnú osobu a kontakt (telefón a mail).
 

Občianska rada následne predloží mestu žiadosť o realizáciu komunitného centra v spomínaných priestoroch, kde bude uvedený zoznam zoskupení ktoré by tieto priestory mali záujem využívať.

Pán Baláž tiež požiadal o dosypanie a ohradenie pieskovísk, nakoľko sa piesok nadmerne vynáša mimo pieskoviska.

Pani Zamiešalová sa spýtala či môže mestská polícia kontrolovať a pokutovať venčenie psov a mačiek na detských ihriskách.

Zástupkyňa mestskej polície odpovedala, že takáto kontrola je vykonávaná pravidelne a psy nemôžu chodiť na ihriská, ale každý kto zbadá uniformovaného človeka, psa ku ihrisku nepustí. Tiež poznamenala, že zákon pojednáva len psoch, za venčenie mačiek nie je stanovený žiadny postih ani zmienka v zákone.

Padla tiež otázka, ako sa postupuje pri opravách nahlásených poškodení ihrísk.

Pani Čižmárová odpovedala, že opravy sa vykonávajú podľa závažnosti poškodenia a samozrejme pridelenému rozpočtu.

Navrhnuté bolo aj pani Žabkovou využitie priestoru pri outdoorovom ihrisku na korčuľovanie, alebo vybudovanie dopravného ihriska

Spracoval: Marek Odaloš

STIAHNÚŤ ZÁPISNICU V PDF

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *