Zápisnica – Október 2015 (13.10.2015)

Prítomní:            podľa prezenčnej listiny
Neprítomní:        Margita Zamiešalová (ospravedlnená),Daniel Bedi (ospravedlnený),PhDr. Ľubica Laššáková (poslankyňa – ospravedlnená), Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. (poslankyňa),

Zasadnutie otvoril a viedol predseda OR Ing. Jozef Tomáš. Na úvod privítal prítomných hostí a členov OR.

Program:

 1. Vyhodnotenie organizovaných akcií
 2. Informácie z Komisie pre RMČ
 3. Jubilanti
 4. Spravodaj
 5. Diskusia

BOD č.1:
Predseda OR Ing. Tomáš sa poďakoval všetkým zúčastneným ale aj organizátorom a pomocníkom s organizáciou za posledné podujatie ktoré OR organizovala a to Cibuľačku, ktorá prebehla podľa očakávaní a bez akýchkoľvek problémov.

BOD č.2:
Štatút Výborov v mestských častiach a občianskych rád:

 • do 25. 9. t.r. podávali k materiálu, hlavne k §-u 6, financovanie výborov v mestských častiach, občianske rady svoje pripomienky. Suma na občana je 1,50 €. Výbory v mestských častiach budú financované jednak formou dotácie a jednak priamo z rozpočtu odborných útvarov, ktoré budú mať naplánované financovanie akcií podľa požiadaviek VMČ, resp. ich plánu akcií na tzv. rozvoj územia,
 • 30 tis. € / VO, ktoré slúžia na financovanie opráv a údržby komunikácií, budú predmetom rokovania pred prípravou rozpočtu

BOD č.3:
Termín osláv tohtoročných jubilantov bol stanovený na 13.11.2015 od 16:30 hod. Padol návrh usporiadať oslavy v priestoroch kultúrneho domu, čo OR odsúhlasila.
Z organizačných vecí je zabezpečená hudba, stravu zabezpečí Ing. Tomáš (odhadovaná cena do 3 €/osoba). Potrebné zabezpečiť ešte taniere a darčeky pre jubilantov. Plánovaný je krátky program v podobe detského vystúpenia. Fotoreport z podujatia zabezpečí Marek Odaloš.
Predpokladaný počet hostí je 120 osôb. OR bude pozývať aj primátora pána Noska.

BOD č.4:
Nakoľko od predchádzajúceho zasadnutia OR bol zaslaný len jeden príspevok do Spravodaja (od Materského centra), bola tvorba obsahu rozdelená nasledovne:
Poslankyne      – príhovor poslankýň
Tomáš              – príhovor predsedu OR
Uhliar               – SNP
Šupolová          – rómska problematika, Cibuľačka, Annabál
Baláž                – komunitné centrum
Bedi                  – farnosť
Mat. centrum    – pozvánku a krátky opis plánovanej Vianočnej burzy
Odaloš              – prehľad účasti na zasadnutiach OR + spracovanie celého Spravodaja

Týmto žiadame o zaslanie príspevkov a fotografií do Spravodaja na mailovú adresu OR (or.podlaviceskubin@gmail.com) najneskôr do najbližšieho zasadnutia OR, ktoré sa bude konať 10.11.2015.

Predpokladaný termín vydania Spravodaja je koniec novembra 2015.

BOD č.5:
Pani Nemčeková sa v priebehu zasadnutia ospravedlnila že musí odísť a vyjadrila nespokojnosť a sklamanie z neúčasti poslankýň pani Laššákovej a pani Čižmárovej na zasadnutí OR, nakoľko mala pre ne pripravené otázky.

Na základe diskusie a podnetu pani Šupolovej, žiada OR poslankyne o vyriešenie hygienických problémov v rómskej osade a tiež prístupu k nej.

Pani Kánová vyjadrila obavy, či sa zo strany mesta aj niekto zaoberá zápisnicami z našich OR.
OR sa dohodla, že zápisnice budú po zverejnení zasielané aj priamo na mesto.

Pán Uhliar predniesol poznatky, ohľadne riešenia „čierneho domu“ v Skubíne:

 • bola vykonaná obhliadka aj s dokumentáciou stavebným úradom
 • bolo zistené že stavba stojí na pozemku neexistujúceho vlastníka
 • na uvedenom pozemku je zákaz výstavby
 • plánuje sa zasadnutie na riešenie tohto problému

Ďalej pán Uhliar predniesol zistenia, že obchvat Podlavíc nebol začlenený do aktuálneho geometrického plánu, že sa plánujú obhliadky kultúrneho domu na posúdenie stavu schodištia a strechy, oporného múru na Mlynskej a rómskej osady. Tiež bolo skonštatované, že KD je málo využívaný.

Pán Baláž požiadal, aby bol prevádzkovateľ MHD požiadaný o obnovenie autobusovej linky zo Skubína k Fakultnej nemocnici s pokračovaním  na Fončordu a do centra (podobne ako bol spoj č. 102 v minulosti).
Tiež požiadal, aby sa overila možnosť vybudovania  parkovacích miest na mestskom pozemku medzi Limbovou ulicou a Lúčičkami vedľa kruhových garáží (parcela č. 1527/44). Po otvorení reštauračného zariadenia na Limbovej ulici sú existujúce parkovacie miesta často plne obsadené.

OBČIANSKA RADA ŽIADA POSLANKYNE ZA VO č.2, ABY SA PRAVIDELNE ZÚČASTŇOVALI ZASADNUTÍ OBČIANSKEJ RADY. Navrhuje aby sa uskutočnilo stretnutie poslankýň za volebný obvod č.2 s občanmi Podlavíc a Skubína v rámci verejného decembrového zasadnutia OR dňa 8.12.2015 v Kultúrnom dome Podlavice.

Spracoval: Marek Odaloš

STIAHNÚŤ ZÁPISNICU V PDF

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *