Zápisnica – Január 2016 (12.01.2016)

Prítomní:            podľa prezenčnej listiny
Neprítomní:      Ing. Jozef Tomáš (ospravedlnený), Anna Kánová (ospravedlnená), PhDr. Ľubica Laššáková (poslankyňa), Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. (poslankyňa)

Zasadnutie otvoril a viedol podpredseda OR pán Danko Uhliar. Na úvod privítal prítomných hostí a členov OR.

Program:

  1. Úvod
  2. Zabezpečenie zabíjačky a fašiangov
  3. Diskusia a riešenie problémov obyvateľov

BOD č.2:
Tohtoročná zabíjačka sa bude konať 6.2.2016 pri Modrej lagúne. OR zhrnula rozdelenie organizátorských úloh a skonštatovala, že je všetko zabezpečené. MsP zabezpečí hliadku na kontrolu dodržiavania poriadku a bezpečnosti.
Vstupné na fašiangovú zábavu bude 4 €, pre členov Klubu dôchodcov 2 €.

BOD č.3:
Pani Nemčeková vyjadrila nepokojnosť, že p. Čižmárová nepodala sľúbenú interpeláciu ohľadne problematiky ulice Pod Stráňou, tak ako sľúbila na verejnom zasadnutí OR v 12/2015.
Pán Uhliar k problému poznamenal, že navštívil p. Brumera a dohodli sa, že všetky kroky na vyriešenie tohto problému podniknú spolu.
O problém sa zaujímal aj p. Pôbiš, ktorý sa neskôr predstavil ako redaktor Priekopníka. S problémom ho oboznámila p. Nemčeková.

Pán Kýpeť vyjadril nespokojnosť, že na zasadnutí nie sú prítomné aj poslankyne, nakoľko má už 5 rokov neriešený problém.
Svoj problém v krátkosti opísal ako neochotu mesta vysporiadať pozemky na ulici Na Čiertolí kde je 3,5 m pozemku od cesty popred radovku a 40 cm mestského pozemku od cesty popred domy. Pozemky pred radovkou mesto odpredalo, ale 40 cm pred domami nechce odpredať. Potom sa napr. v zimnom období stáva, že všetok nasolený sneh zhŕňa údržba ciest k plotu pred domami a ten následne zateká aj s posypom do záhrad.
Pán Kýpeť poznamenal, že už si dohodol s predsedom OR stretnutie a problém mu detailne opíše priamo na mieste.
Tiež pochválil článok p. Šupolovej z posledného vydania Spravodaja, kde písala o rómskej problematike a stotožňuje sa s myšlienkou, že tento problém treba riešiť a mal by byť pravidelne prezentovaný na zasadnutiach OR a v každom zápise.

Pán Fugger aj na základe vlastnej skúsenosti s fungovaním samosprávy v zahraničí poznamenal, že je veľkým problémom, keď tolerujeme postoje poslancov a úradníkov a nevieme sa ohradiť voči ich konaniu, na čo sme doplatili napríklad pri nedávnej rekonštrukcii chodníkov v Podlaviciach s ktorou je všeobecná nespokojnosť.
Preto navrhol aby MÚ vždy oznámil plánovanú rekonštrukciu v danej mestskej časti a aby mala OR vždy zástupcu na preberaní ukončenej investičnej akcie, alebo rekonštrukcie.

Nakoľko túto požiadavku už v minulosti OR uviedla na svojich zasadnutiach a bola aj v zápise, navrhol p. Baláž, aby OR napísala list priamo primátorovi v ktorom by bola požiadavka na riešenie aspoň dvoch dlhodobých systémových problémov a to:

  • Kontrola kvality vykonaných prác
  • Riešenie hygienických problémov v rómskej osade

Občianska rada jednohlasne schválila návrh napísania listu primátorovi s vyššie uvedenými požiadavkami.

Pán Tomáš oboznámil občanov, že 23. januára sú plánová krňačkové preteky za predpokladu, že bude sneh.

Pán Odaloš na základe podnetov občanov z Podlavickej cesty 23 požiadal OR o zaradenie do plánu opráv úsek Povstaleckej cesty v rozsahu od COOP Jednoty, popred garáže (medzi garážami a panelákmi) až po stojisko kontajnerov na strete Povstaleckej a Podlavickej cesty. Aj na priloženej foto dokumentácii ktorú priniesol je vidieť, že tento úsek, ktorý tvorí príjazdovú cestu ku garážam pre obyvateľov až 13 vchodov, je značne rozbitý a pred stojiskom kontajnerov na strete týchto dvoch ulíc, kde pravidelne chodí aj ťažké nákladné auto smetiarov a otáčajú sa tam všetky autá z týchto dvoch ulíc, sa tvorí pomerne veľká a hlboká jama. Predložený návrh spolu s fotodokumentáciou, tvorí prílohu č. 1 tohto zápisu. (prílohu spolu so zápisom v PDF si môžete stiahnúť na linku nižšie)

Spracoval:      Marek Odaloš
Schválil:          Ing. Jozef Tomáš

STIAHNÚŤ ZÁPISNICU V PDF

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *