Zápisnica – Február 2016 (09.02.2016)

Prítomní:           podľa prezenčnej listiny
Neprítomní:      nikto

Zasadnutie otvoril a viedol predseda OR Ing. Jozef Tomáš. Na úvod privítal prítomných hostí a členov OR.

Program:

  1. Úvod
  2. Kultúrno spoločenské akcie
  3. Spravodaj
  4. Diskusia

BOD č.2:
Zabíjačka a fašiangová zábava prebehla bez problémov a aj tento rok sa tešila veľkému záujmu obyvateľov. Predseda poďakoval všetkým občanom za účasť a tiež všetkým, ktorí sa podieľali na organizovaní tohto podujatia.
Na mesiac marec je plánované v rozpočte podujatie Materského centra Podlavice, ktoré prejavilo záujem opätovne zorganizovať v Kultúrnom dome Veľkonočnú akciu (hand made výrobky, tvorivé dielne, veľkonočné varenie a pečenie). Navrhnutý termín je na 12.3.2016.
Predseda OR preverí dostupnosť tohto termínu.

BOD č.3:
Najbližšie vydanie Spravodaja je naplánované na apríl.
Všetky príspevky do Spravodaja je potrebné zaslať elektronicky na mailovú adresu OR (or.podlaviceskubin@gmail.com) najneskôr do 8.3.2016 do 17:00 hod. Nakoľko posledné decembrové číslo bolo vydané s oneskorením a chybou v zalomení na čo poukázala p. Laššáková, sa rozhodla OR prijať nasledovné uznesenie:

V prípade, že do stanoveného termínu nebudú zaslané všetky príspevky do Spravodaja a ten nebude po spracovaní jednohlasne odsúhlasený redakčnou radou, Spravodaj nebude vydaný.

OR jednohlasne schválila toto uznesenie.

Na základe vyššie uvedeného uznesenia, OR následne zvolila aktuálnu redakčnú radu v nasledovnom zložení:

Ing. Jozef Tomáš, Marek Odaloš, Ján Beňo, Elena Šúpolová, Danko Uhliar, MUDr. Jozef Baláž

BOD č.4:
Predseda OR oznámil prítomným, že list adresovaný primátorovi, ktorý navrhla a schválila OR napísať a podať, bol podaný. List tvorí prílohu č. 1 tohto zápisu.

Pán Lehoťan na poďakoval OR za spomienky, ktoré venuje OR jeho zosnulému otcovi, ktorý bol členom OR a aktívne sa zapájal do diania v Podlavicicach a Skubíne. Tiež poďakoval že sa robota jeho otca ako je Spravodaj alebo web OR udržiava a rozvíja ďalej na prospech občanom.
OR sa taktiež poďakovala za prínos p. Lehoťana k rozvoju komunitného života v našej mestskej časti.

Pán Kýpeť si dovolil aj na základe prítomnosti p. Lehoťana, navrhnúť ho za člena OR aby mohol pokračovať v práci svojho otca, nakoľko územie v blízkosti ulice Na Čiertolí nemá v súčasnej dobe svojho pomyselného zástupcu v OR.
Pán Lehoťan sa poďakoval za návrh a prejavenú dôveru, ale nakoľko už nie je obyvateľom Podlavíc a momentálne žije na Fončorde, nemohol túto ponuku prijať.

Ďalším bodom diskusie boli otázky rodičov a zástupcov materských škôl (ďalej len MŠ) na objasnenie pripravovanej transformácie MŠ.
Slova sa ujala p. Čižmárová, nakoľko je priamo členkou mestskej školskej rady.
Mestský školský úrad už dlhodobo plánuje reorganizáciu MŠ ohľadne právnej subjektivity. Znamená to, že MŠ dostanú presne taký počet financií, ako im pridelí štát a s tým budú hospodáriť.
Nakoľko v prvej fáze, ktorá má začať platiť od 1.9.2017 by bol problém pretransformovať naraz všetkých 27 MŠ ktoré Banská Bystrica momentálne má, urobil školský úrad rajonizáciu a vytvoril 3 rajóny – ZÁPAD, SEVER a CENTRUM.
V každom z týchto rajónov, vytipovali po jednej MŠ, ktorá má centrálnu polohu a ktorej bude na najbližšom zastupiteľstve schválená právna subjektivita. Tieto tri MŠ budú plniť úlohu pomyselného generálneho riaditeľa a budú rozdeľovať pridelené financie MŠ vo svojom rajóne. Tiež budú mať na starosti realizovať centrálne všetky verejné obstarávania pre všetky MŠ. MŠ ako objekt a s ním spojená údržba, bude aj naďalej patriť mestu. MŠ v našom volebnom obvode, budú patriť pod MŠ Družby.

Pani Laššáková doplnila, že momentálne je všetko v štádiu príprav a je tu priestor minimálne 1,5 roka na precízne spracovanie všetkých postupov.
Ako zatiaľ jedinú výraznejšiu zmenu vidí v presťahovaní MŠ na Bukovej ulici do priestorov detského centra Jonathan Puding čo prítomný občania označili za hlavný problém. Pani Čižmárová k tomu podotkla, že do 1.9.2017 sa nič meniť nebude.

Za prítomných rodičov padla otázka, či sa vie aké náklady majú jednotlivé MŠ a či tento model prinesie úsporu.
Pani Čižmárová reagovala, že sa pýtali či tento model prinesie nejakú úsporu nákladov, ale mesto nemá vôbec žiadne podklady a vôbec sa nevie, či sa ušetrí, alebo neušetrí.
Pod otázka k uvedenému bola, či riaditeľky 3 centrálnych MŠ nemajú strach z toho, že či vôbec budú vedieť „vyžiť“ z prideleného finančného balíka, nakoľko vôbec nepoznajú náklady jednotlivých MŠ ktoré budú spravovať.
Pani Čižmárová reagovala, že strach majú, ale to je momentálne riziko tohto modelu a bude potrebné prijať ekonóma, lebo riaditeľky pravdepodobne sami nebudú zvládať menežovanie takého veľkého objemu.

Rodičia vôbec nevidia problém s prechodom MŠ na právnu subjektivitu, v niektorých mestách to už funguje úspešne niekoľko rokov, ale problém vidia v rajonizácii, nakoľko sa tento model neosvedčil v praxi. Najviac osvedčený model je jedna MŠ ako právny subjekt, čo nie je u nás veľmi praktické, lebo máme viacero malých MŠ, alebo potom 2-3 MŠ, ktoré budú navzájom spolupracovať. Tento model je osvedčený napríklad aj v susednom Zvolene.
Pani Čižmárová reagovala, že toto je len prvý krok a jedná sa o proces, ktorý sa bude vyvíjať.

Pani Miková poznamenala, že je za právnu subjektivitu, ale na transformáciu bol vybraný nešťastný model, ktorý v sebe skrýva hneď niekoľko „časovaných bômb“ ako napr.:

  • Riaditeľka centrálnej MŠ, ktorá bude mať pod sebou 8-9 MŠ nemá šancu ustriehnuť ekonomiku ak nemá ekonomické vzdelanie
  • Nedoriešený model stravovacej činnosti

Problém tiež vidia v situácii, keď finančné prostriedky nebudú postačujúce, že sa niektorá z MŠ zruší, resp. budú sa preferovať pri investíciách centrálne MŠ.
Pani Čižmárová reagovala, že ak by sa niektorá MŠ zrušila, rajón dostane o to menej finančných prostriedkov a ohľadne rekonštrukcií budov, za tie bude stále zodpovedné mesto, ktoré je majiteľom budovy. Tiež poznamenala, že mesto má vyčlenené prostriedky na rekonštrukciu MŠ.

Pani Fíglová položila poslankyniam otázku:
Na základe čoho sa Vy ako poslankyne rozhodnete že zahlasujete za tento model?

  • Pani Laššáková: Na základe toho, že pôjdeme do každej jednej škôlky.
  • Pani Čižmárová: Na základe efektu.

Pani Miková poznamenala, že aj keď sa najbližšie 2 roky nič konkrétne robiť nebude, legislatívny proces ktorý bude prebiehať cez toto obdobie je nastavený na model, ktorý nefunguje a tu vidí chybu že sa neprediskutuje tento model s tými čo už majú skúsenosti a nevyberie sa efektívnejší model.
Pani Čižmárová predložila aj na školskej komisii návrh, ktorý uviedla na príklade Podlavíc a Skubína, kde sú dve MŠ a ZŠ ktoré by mohli spoločne fungovať.

Rodičia majú obavu z postavenia riaditeliek centrálnych MŠ, ktoré budú postavené do úlohy podnikateľa, ktorý bude musieť vyjsť z prostriedkov, ktoré získa bez toho aby mal akúkoľvek predstavu o výdavkoch.
Pani Čižmárová poznamenala, že ak nebudú financie stačiť, pomôže mesto.

Predseda OR ukončil diskusiu ohľadne MŠ a navrhol bližší kontakt pri riešení spomínaných problémov priamo s poslankyňami.

Pán Tomáš sa vrátil k decembrovému zasadnutiu, kde bol prednesený problém obyvateľov Pod Stráňou, ktorí požadovali obmedziť prejazd cez túto ulicu, tak ako to bolo v minulosti.
Problém riešila p. Čižmárova hneď po zasadnutí priamo s p. Hláčikovou. Podnet bol podaný na dopravný inšpektorát, lebo len polícia a DI môže rozhodnúť o zmene dopravného režimu, značky, rýchlosti atď.
DI tento návrh obyvateľov zamietol, ale navrhol zjednosmernenie tejto komunikácie smerom do Podlavíc, čo sa zatiaľ javí ako riešenie ktoré by malo byť aplikované. Tiež sa plánuje oprava tejto komunikácie, ale momentálne len formou „plátania“ dier, nový koberec sa zatiaľ neplánuje.

Predseda OR predniesol požiadavku od pána Bobra, ktorý býva v uličke nad Bukovou ulicou a majú problém s prístupovou cestou, ktorej časť leží na súkromnom majetku a z tohto dôvodu im mesto zamietlo vybudovanie prístupovej cesty. Problém je v tom, že reálna prístupová cesta k týmto domom, neexistuje a je to len nespevnená štrková cesta, ktorá sa v daždivých podmienkach mení na jednu veľkú kaluž blata, kde sa v prípade potreby nedostane ani sanitka.
Pani Šupolova doplnila, že ona tento problém už v minulosti riešila a okrem chýbajúcej prístupovej cesty tam je problém aj s chýbajúcim osvetlením a tiež s odvozom smetí, ktoré musia znášať pomerne ďaleko od domu, aby ich smetiari odniesli. Pritom platia tak ako každý iný občan mestu dane a aj za odvoz smetí.
Pani Laššáková poznamenala, že podobné prípady boli riešené výstavbou prístupovej cesty samotným majiteľom.
Predseda OR požiadal poslankyne o zistenie možností riešenia tohto problému.

Predseda OR ďalej predniesol problém s vytekajúcou kanalizáciou uprostred cesty pri dome p. Fujku ktorá mu zateká až do pivnice. Pán Fujka posielal sťažnosť 30.8.2015 na mestský úrad, ktorý poslal pracovníkov na obhliadku, ale nedostal naspäť žiadnu odpoveď.
Poslankyne prisľúbili, že zistia, v akom štádiu je riešenie tohto problému.

Pán Bédi predniesol podnet ohľadne parkovania na Lipovej.
Pani Dósová reagovala, že v Podlaviciach nie je takmer žiadna ulica, ktoré by vyhovovala predpisom obojsmernej premávky. MsP sa aj z tohto dôvodu snaží pôsobiť skôr napomínaním vodičov, aby sa v čo najväčšej miere snažili dodržiavať predpisy pri parkovaní. Každý podnet od občanov sú povinný preveriť a v prípade závažnejšieho alebo opakovaného porušenia predpisov, môže byť udelená už aj pokuta.
Pani Čižmárová doplnila, že veľkou pomocou, by bolo vyznačenie parkovacích miest, čím sa môže získať tak ako na Gaštanovej ulici niekoľko ďalších parkovacích miest.

Predseda OR sa tiež spýtal ako to je s výrubom stromov, ktoré boli v priebehu minulého roka súčasťou viacerých podnetov od občanov, že sú nebezpečné, alebo už spôsobili nejakú škodu.

Pani Zamiešalová bola oslovená občanmi ohľadne novostavieb na ulici Na Lúčkach ktoré by mali mať údajne napojenú kanalizáciu do potoka. OR poznamenala že sa bude jednať pravdepodobne o zvod dažďovej vody a nie o odpadovú vodu, ale podnet preverí.
Tiež sa spýtala na podaný podnet p. Odaloša z predchádzajúceho zasadnutia OR ohľadne rekonštrukcie cesty na Povstaleckej ulici od COOP Jednoty popred garáže až po stojisko kontajnerov, že v akom štádiu je riešenie tohto podnetu.

Predseda OR pripomenul blížiaci sa termín plánovanej rekonštrukcie plota na cintoríne a s tým spojené zabezpečenie tejto rekonštrukcie, ktorou by sa už bolo treba začať zaoberať.

Pani Šupolová spomenula, že v kultúrnom dome miznú čistiace prostriedky a pomôcky ktoré sú príležitostne kupované na udržiavanie čistoty KD. OR sa zhodla, že bude treba preventívne vymeniť zámky k verejne neprístupným priestorom KD.

Pán Jančiar sa spýtal OR a poslankýň v akom štádiu je prisľúbená podpora stolnotenisového klubu, ktorému bola prisľúbená možnosť využívať priestory KD na tréningy, poprípade turnaje a súťažné zápasy.
Pani Laššáková reagovala, že sa bude snažiť zabezpečiť financie aj na zakúpenie stola a iných pomôcok a momentálne nevidí problém v užívaní priestorov, ak si má klub z kade zabezpečiť stoly a vie sa dohodnúť na rozpise užívania KD.

Pán Kýpeť reagoval na zápis z posledného zasadnutia OR kde bolo uvedené že vyslovil nespokojnosť s neúčasťou poslankýň. Poznamenal že toto tvrdenie nebolo len jeho názorom, ale bolo to spomenuté aj inými zúčastnenými občanmi na zasadnutí. Tiež poukázal na zle sformulovanú časť zápisu týkajúcu sa jeho dlhodobo neriešeného problému a požiadal o nápravu pri nasledovných častiach zápisu v znení:

  1. veta – p.Kýpeť sa vyjadril: Je škoda, že na zasadnutí sa nezúčastňujú poslankyne za náš VO, lebo chcel informovať OR /na základe podnetu predrečníčky pani Nemčekovej a pána Fuggera/, že aj on má už 5 rokov neriešený problém – rozdielny postup pri odpredaji majetku mesta. S uvedeným problémom sa obrátil aj na naše poslankyne, ktorých prístup k riešeniu bol odlišný /u jednej ústretový so snahou reálne pomôcť a u druhej postoj nedôveryhodný/. Keďže poslankyne neboli prítomné na OR nechcel pán Kýpeť ani na základe výzvy predsedajúceho OR bližšie špecifikovať daný problém.
  1. veta – Pozemok na konci radovky /pôvodnú otočku/ na pravej strane ulice mesto odpredalo, ale 40 cm pás popri jeho pozemku /záhrady/ nechce odpredať.

Ako autor zápisu sa p. Kýpeťovi ospravedlňujem za zle uvedené informácie z predchádzajúceho zápisu (Marek Odaloš)

Pán Fugger upozornil, že na venčovisku trčí zo zeme elektrický kábel, ktorý tam z hľadiska bezpečnosti nemá čo robiť a požiadal o jeho odstránenie.

Spracoval:      Marek Odaloš
Schválil:       Ing. Jozef Tomáš

STIAHNÚŤ ZÁPISNICU V PDF

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *