Zápisnica – Marec 2016 (08.03.2016)

Prítomní:           podľa prezenčnej listiny
Neprítomní:      Ján Beňo

Zasadnutie otvoril a viedol predseda OR Ing. Jozef Tomáš. Na úvod privítal prítomných hostí a členov OR.

Program:

  1. Úvod
  2. Stav riešenia problémov
  3. Kultúrno spoločenské akcie
  4. Spravodaj
  5. Diskusia


BOD č.2:
Nakoľko sa obe poslankyne z tohto zasadnutia vopred ospravedlnili, OR nemala možnosť získať aktuálne informácie o stave riešenia nahlásených problémov nie len z posledného zasadnutia, ale aj z minulosti.

BOD č.3:
V mesiaci marec je plánovaná v KD akcia Materského centra Podlavice pod názvom JAR JE TU (hand made burza), ktorá sa uskutočnila 12.3.2016.

BOD č.4:
Do stanoveného termínu (8.3.2016), ktorý OR určila na poslednom zasadnutí, boli do Spravodaja zaslané len 4 články. Na základe tohto zistenia bol OR predložený návrh, aby bol Spravodaj vydaný až začiatkom Júla, nakoľko by mohol obsahovať články aj z nadchádzajúcich akcií, ktoré sa budú v najbližších mesiacoch konať.
Nový najneskorší termín na zaslanie článkov je 14.6.2016 do 17:00 hod.
OR tento návrh jednohlase odsúhlasila.

BOD č.5:
Predseda OR zisťoval u p. Laššákovej možnosť, či by stolnotenisový klub mohol fungovať aj pod OZ Podlavice – Skubín. Odpoveď zatiaľ nedostal.
Z rozpočtu je pre tento klub vyčlenených 200 € na organizáciu turnaja.
Pán Uhliar pripomenul, že je potrebné predložiť požadovaný rozpis užívania KD.

Pán Uhliar zodpovedal na otázku ohľadne rúry do Tajovky, jedná sa o dažďovú/povrchovú vodu z viacerých domov, nie je to žiadna kanalizácia.

Pani Nemčeková prezentovala, že navrhované riešenie aby na ulici Pod Stráňou bola vytvorená jednosmerka od THK smerom do Skubína, ich problém nerieši, lebo aj tak všetky autá od Skubína nevyužívajú túto cestu, ale chodia cez Pestovateľskú. Na ďalší postup riešenia sa chcela informovať u p. Čižmárovej, ktorá tento problém riešila na MU.

Pán Fugger predniesol nasledovné otázky a pripomienky:

  • V auguste 2015 bolo na otočke na Mlynskej ulici umiestnene prenosné dopravné značenie upozorňujúce na jednu v najväčších jám. Postupne bolo zrušené. Obnovovali ho MP a občania. Značenie tam už definitívne nie je. Jama ostala a aj ostatne jamy. Zaoberal sa niekto z poslancov alebo MU touto mojou pripomienkou z roku 2015 ?
  • Dal som na OR požiadavku na autobusovú zastávku na otočke Mlynskej ulice. Dal som aj pomerne silné argumenty, teda, že zastávka by slúžila širšiemu využitiu došlo by k určitej synergii cieľov. Zastávka by súčasne slúžila pre obyvateľov Mlynskej ulice, pre záhradkárov z mesta, pre cestujúcich z prímestskej dopravy z Kordík, Králik, Tajova či Riečky. V neposlednom rade pre bežkárov, cyklistov a turistov ako úkryt pred nečasom a na oddych. Preniesol niekto z poslancov tuto požiadavku na príslušné oddelenie MU? Alebo zaoberal sa niekto touto požiadavkou a vyjadri svoj názor?
  • Nakoľko od roku 2008 počúvam na OR rôzne interpretácie majetkových vzťahov, práv a povinností vo vzťahu k cintorínu v Podlaviciach tak som zistil nasledovné: parcela Podlavického cintorína je na mestskom pozemku. VZN MU BB od 2007 prideľuje starostlivosť o cintorín v Podlaviciach správe cintorínov. Bolo by preto dobré keby OR navštívil kompetentný a zodpovedný funkcionár mesta a vysvetlil prečo je cintorín roky tak zanedbaný. Tam by sme mali začať.

Predseda OR na základe vyššie spomenutého konštatoval, že OR mala iniciatívu a zvolala verejné zasadnutie koncom minulého roka, na ktoré boli pozvaní aj zástupcovia MU spolu s primátorom, no žiaľ okrem p. Suchého sa nikto z mesta nedostavil. Tiež väčšina predložených podnetov, ktoré občania alebo OR predložia mestu, dostávajú odpoveď zamietnuté, bez akéhokoľvek ponúknutého náhradného riešenia problému. Tiež OR písala priamo primátorovi list, ktorý bol osobne podaný na podateľni MU a už po viac ako 30 dňoch stále nemáme akúkoľvek odpoveď.

Aj na základe toho, že problémy Podlavíc nie sú dlhodobo riešené a zo strany mesta ignorované, sa OR jednohlasne rozhodla, že ich bude publikovať a medializovať v lokálnych médiách.

Pán Kýpeť tlmočil požiadavku obyvateľov ulíc NA ČIERTOLÍ a NA ÚBOČÍ aby mesto  zabezpečilo smerové tabule týchto ulíc a osadilo ich na ulici MLYNSKÁ  medzi RD číslo 54 a 56 na mieste kde je vyznačená  značka slepá ulica. Pripomenul, že ulica NA ČIERTOLÍ nemá už dlhšie označenie názvu ako jediná ulica v celom meste. Túto tabuľu už zabezpečil a po dohode so susedmi – majiteľmi  bude umiestnená na viditeľnom mieste – na plote.

Spracoval:      Marek Odaloš
Schválil:          Ing. Jozef Tomáš

STIAHNÚŤ ZÁPISNICU V PDF

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *