Zápisnica – Apríl 2016 (12.04.2016)

Prítomní:           podľa prezenčnej listiny
Neprítomní:      Anna Kánová (ospravedlnená), Lýdia Ivaničová (ospravedlnená), Damiel Bedi (ospravedlneny)

Zasadnutie otvoril a viedol predseda OR Ing. Jozef Tomáš. Na úvod privítal prítomných hostí a členov OR.

Program:

 1. Úvod
 2. Riešenie podnetov z predchádzajúcich zasadnutí
 3. Akcie
 4. Informácie z KRMČ
 5. Diskusia

BOD č.2:
Predseda OR konštatoval, že nakoľko sa všetky podnety či už od členov OR alebo občanov len prednesú ale reálne neriešia, spíše OR zoznam týchto požiadaviek, ktorý bude zverejnený na webe OR a bude poskytnutý aj poslankyniam na ďalšie riešenie s mestom.

BOD č.3:
Na mesiac apríl nie je plánovaná žiada akcia. Najbližšie akcie sú v máji a to „Bežia celé Podlavice“ ktorú organizuje škola a zatiaľ o tejto akcii nemáme žiadne informácie a v júny MDD + Deň rodiny. Predseda OR navrhol spraviť túto akciu ako vlani a to v piatok by sa spravilo vystúpenie detí zo škôlok v KD a v sobotu tradičný guľáš v Malej Kynclovej.
Predsedu tiež oslovilo ochotnícke divadlo, či by v rámci piatkovej časti akcie nemohli vystúpiť so svojim predstavením.
Bližšie info o predstavení predloží predseda na najbližšom zasadnutí OR.
Pani Čižmárová konštatovala, že podujatia sú málo propagované a väčšina ľudí o nich nevie.

Pán Baláž pripomenul požiadavku na organizovanie MDD priamo v centre Podlavíc, kde by bola akcia jednak prístupnejšia mamičkám s kočíkmi a aj lepšie viditeľná pre občanov.

 • Pán Uhliar reagoval, že MDD sa bude robiť tam kde do teraz, je to osvedčená lokalita a ľudia sú zvyknutý, je to v prírode…
 • Pani Laššáková doplnila, že nemôžeme naprostred sídliska variť guľáš

BOD č.4:
Predseda OR sa zúčastnil poslednej KRMČ ktorej zápis si môžete prečítať tu: http://www.banskabystrica.sk/download_file_f.php?id=700809
Pán Uhliar navrhol doplniť k rekonštrukcii kanalizácií v meste aj ulicu Lúčičky, priestor pred poštou a na Skubínskej ceste 44-46.

BOD č.5:
Pani Šupolová oznámila, že na meste vôbec neevidujú list, ktorý OR posielala primátorovi.
Poslankyne prisľúbili, že preveria prečo na list nebolo odpovedané.

Ďalej p. Šupolová predniesla požiadavku občanov, či by nebolo možné umiestniť na poštu stoličku, alebo lavičku, nakoľko starší ľudia majú pri dlhšom čakaní problém stáť.

Pani Laššáková odprezentovala riešenia niekoľkých podnetov, ktoré boli v minulosti prednesené na zasadnutiach OR:

 • Kábel na venčovisku – je odstránený
 • Strom na cintoríne – odpílený
 • Prístupová cesta na Bukovú ulicu – bude vybudovaná zo zlomkového asfaltu – 3 000 €
 • Stolný tenis – zabezpečené 2 stoly, ktoré budú majetkom mesta, ale plne k dispozícii na aktivity stolnotenisového klubu
 • Hydro-geologický prieskum Podlavice
  • Pod rómskou osadou – 2 300 €
 • Menšie investičné akcie
  • Lokálne opravy prepadnutých miest cesty Podlavická pred garážami (10 000 €)

Spomínané investície budú financované z dotácie pre VO (30 000 €) + tento rok bolo pridelených ďalších 30 000 € všetkým VO.

Pani Laššáková navrhla použiť čas peňazí na rekonštrukciu Mlynskej (zábradlie, atď…).

Obnova oplotenia na cintoríne bude realizovaná v súčinnosti so ZAaRES-om.

Pani Čižmárová priblížila zámery mesta pri riešení parkovania v meste. Pôvodný návrh počítal s výstavbou parkovacieho domu na mieste, ktoré je vyčlenené momentálne pre škôlku. Od tohto návrhu sa však upustilo a momentálne sa rokuje s majiteľom rozostavanej budovy ktorá mala byť v minulosti parkovací dom na zmenu stavby na pôvodný stav – poschodové garáže.

Prehodnotia sa tiež všetky existujúce parkovacie miesta.

Stále je v rokovaní aj spevnenie okrajov novovybudovanej cesty na Javorovej ulici, pri ktorej sa tvoria jamy plné blata, ktoré špiní komunikáciu. Návrhom OR je osadenie aspoň zatrávňovacích panelov pozdĺž tejto cesty.

OR sa spýtala poslankýň, prečo v Podlaviciach nie je verejné prerokovanie plánovaného riešenia parkovania, ako v ostatných mestských častiach. Pani Čižmárová reagovala že sa na to pýtala a dostala odpoveď, od p. Gajdošíka, že tu už boli a je to vyriešené.

Na základe vyššie spomenutého žiada OR Podlavice – Skubín Mesto Banská Bystrica o verejné prerokovanie plánovaného riešenia problémov s parkovaním aj v mestskej časti Podlavice.

Spracoval:      Marek Odaloš
Schválil:          Ing. Jozef Tomáš

STIAHNÚŤ ZÁPISNICU V PDF

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *