Zápisnica – Marec 2017 (14.03.2017)

Prítomní:           podľa prezenčnej listiny
Neprítomní:      Anna Kánová (ospravedlnená), Daniel Bédi (ospravedlnený)

Zasadnutie otvoril a viedol predseda OR Ing. Jozef Tomáš. Na úvod privítal prítomných hostí a členov OR.

Program:

  1. Úvod
  2. Požiadavky obyvateľov Pod Stráňou
  3. Akcie
  4. Spravodaj
  5. Informácie od poslankýň
  6. Diskusia

Bod č.2:
Pán Ďuriančík v mene obyvateľov ulice Pod Stráňou, predniesol OR a prítomným poslankyniam informácie ohľadne krokov, ktoré poskytli a plánujú poskytnúť obyvatelia tejto ulice ohľadne neriešeného problému s dopravou.
Bola podaná sťažnosť voči zamietavému rozhodnutiu dopravného inšpektorátu na ministerstvo vnútra, nakoľko mesto s návrhom osadenia dopravného značenia „zákaz vjazdu okrem dopravnej obsluhy“ súhlasilo.
Tiež požiadali poslankyne o pomoc s týmto problémom.
V prípade, že sa problém aj naďalej nebude riešiť, sú obyvatelia uvedenej ulice ochotní pristúpiť aj ku krajným riešenia od protestov až po blokádu komunikácie.

Na návrh predsedu OR Ing. Tomáša, sa prítomní zhodli, že na najbližšej OR prednesú poslankyne možné riešenia problému a podľa toho sa rozhodne o ďalšom postupe.

Bod č.3:
Tvorivé dielne – akcia sa koná 6.4.2017 v KD Podlavice od 16:30 hod. Organizuje Materské centrum Podlavice.

Dotácia na akcie bola 1 250 €, konkrétne:
Try krále – plánovaných 200 €, reálne 203 €
Krňačkové preteky – plánovaných 150 €, reálne 149,17 €
Fašiangy – plánovaných 600 €, reálne 847 €
Karneval (fara) – reálne 101 €

Akcie sú na meste vyúčtované a podpísané zástupcami OR a poslankyňami.

Bod č.4:
Na zasadnutie bol prinesený aj návrh Spravodaja k náhľadu členom OR. Po prejdení jazykovej korekcie a odsúhlasení redakčnou radou, môže ísť do tlač.

Bod č.5:
Pani Laššáková informovala, že prvá fáza opráv ciest sa začne po 21.4.2017.

Pani Čižmárová opätovne informovala, že rekonštrukcia „válova“ bude možná až po pripísaní objektu do majetku mesta, na čom sa už pracuje.

Bod č.6:
Ohľadne komunitného centra stále prichádza do úvahy len kultúrny dom, nakoľko podľa posledných noriem musí mať KC minimálne 120 m2 a škola taký priestor podľa ich slov nemá.
Pani Čižmárová preverí ešte situáciu u p. Gajdošovej a bude informovať.

Pán Uhliar upozornil, že z oporného múru na Mlynskej ulici, padajú skaly, ktoré ohrozujú bezpečnosť ľudí a áut.

Pán Baláž navrhol využívať aplikáciu odkazprestarostu.sk na zverejnenie podnetov a podporu ich riešení. OR aj poslankyne súhlasili a tak verejný profil na ktorom budú priebežne zverejňované podnety je https://www.odkazprestarostu.sk/ludia/5552

Spracoval:           Marek Odaloš
Schválil:              Ing. Jozef Tomáš

STIAHNÚŤ ZÁPISNICU V PDF

Audio záznam zo zasadnutia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *