Zápisnica – Apríl 2017 (11.04.2017)

Prítomní:            podľa prezenčnej listiny
Neprítomní:

Zasadnutie otvoril a viedol predseda OR Ing. Jozef Tomáš. Na úvod privítal prítomných hostí a členov OR.
Nakoľko predmetom zasadnutia bolo riešenie problematiky obyvateľov ulice Pod Stráňou, a zasadnutia sa zúčastnilo väčšie množstvo hostí, zasadnutie bolo premiestnené do kultúrneho domu.
Na zasadnutie boli prizvaní okrem obyvateľov uvedenej ulice aj obaja viceprimátori p. Gajdošík a p. Turčan, ale aj zástupca dopravného inšpektorátu p. Planieta a riaditeľ BBRSC p. Luka.

Program:

  1. Úvod
  2. Požiadavky obyvateľov Pod Stráňou

Bod č.2:
Nakoľko celá diskusia trvala vyše 2 hodín, zhrnutie hlavných požiadaviek a návrhov riešení je nasledovné:

Obyvatelia ulice Pod Stráňou už dlhodobo žiadajú, aby dopravný inšpektorát prijal súhlasné stanovisko Mesta Banská Bystrica k ich návrhu na osadenie dopravného značenia „Zákaz vjazdu okrem dopravnej obsluhy“. Táto požiadavka vyplýva z dlhodobo neudržateľnej situácie, kedy je táto ulica používaná ako obchádzková pre vodičov, ktorí sa chcú vyhnúť kruhovému objazdu pri obchode Lidl a vo večerných hodinách si tade skracujú cestu taxíky. Cesta nebola na takúto záťaž stavaná, nachádzajú sa pod ňou inžinierske siete a svojou šírkou nespĺňa podmienky na obojsmernú premávku aká tam je teraz a výrazne ohrozuje bezpečnosť obyvateľov tejto ulice.
Na vyššie uvedené reagoval p. Planieta (DI) a oboznámil prítomných občanov, že predmetná cesta je verejná komunikácia a aktuálny právny stav je taký, že sa jedná o jednosmernú komunikáciu v smere od THK do Skubína. To, že na tejto ceste nie je osadené príslušné dopravné značenie je zodpovednosť mesta. Dopravný inšpektorát pri svojich rozhodnutiach musí myslieť v širšom spektre aby zabezpečil plynulosť a bezpečnosť na všetkých aj okolitých komunikáciách.
K téme sa vyjadril aj p. Gajdošík a po zhodnotení diskusie navrhol vykonať nasledovné opatrenia:

  • Zmerať vyťaženosť ulíc Pod Stráňou a Pestovateľská
  • Zhodnotiť kvalitu podložia vozovky oboch spomínaných ulíc a určiť, ktorá je vhodnejšia na vyššiu záťaž
  • Zmerať výjazdový uhol z Pestovateľskej do Podlavíc
  • Zmerať šírku ulice Pod Stráňou a určiť, či je na nej možné vybudovať chodník

Vyššie spomenuté opatrenia majú za úlohu zvýšiť bezpečnosť na ulici Pod Stráňou a zhodnotiť, ktorá z dvoch ulíc, ktoré slúžia ako jednosmerky do a z Podlavíc je vhodnejšia na vyššiu prejazdovú záťaž. V prípade, že merania určia ako vyhovujúcejšiu ulicu na vyššiu záťaž Pestovateľskú, mesto a DI sa budú zaoberať možnosťou výmeny zjednosmernenia týchto dvoch ulíc.

K uvedenému problému sa vyjadril aj p. Luka (BBRSC), nakoľko jedným z hlavných dôvodov vzniknutej situácie je problémový prejazd v špičke cez kruhový objazd pri predajni Lidl. Tento kruhový objazd dlhodobo nezvláda objem áut, ktoré cez neho v špičke prechádzajú, ale aj tak to je momentálne najideálnejšie riešenie. Akýkoľvek iný typ križovatky by dopravnú situáciu na tomto mieste skomplikoval ešte viac. Ako podporné opatrenie bude v smere od Dixonu osadené dopravné značenie „Striedavé radenie“, čo rozloží vznikajúcu kolónu do oboch pruhov, ktoré sa v tomto smere nachádzajú.
Ďalším výrazným opatrením tohto problému by bol bypass v smere od R1 k nemocnici popod SAŽP, čo by výrazne odbremenilo záťaž a zrýchlilo premávku, avšak jedná sa o finančne veľmi náročný projekt, ktorý nie je možné realizovať len z rozpočtu a nakoľko má BBSK ako správca BBRSC pozastavené čerpanie eurofondov, nie je to možné financovať ani takýmto spôsobom. Ďalším problémom pri realizácii tohto projektu sú nevysporiadané pozemky na úseku, ktorý by bol potrebný pre realizáciu tohto projektu.
Pán Luka tiež vyzdvihol aktivitu p. Čižmárovej pri riešení chýbajúcich prechodov pri rómskej osade a pod nemocnicou. Aj na základe týchto podnetov budú na týchto dvoch miestach vyznačené prechody pre chodcov, čím sa zvýši ich bezpečnosť.

Spracoval:          Marek Odaloš
Schválil:              Ing. Jozef Tomáš

STIAHNÚŤ ZÁPISNICU V PDF

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *