Zápisnica – Máj 2017 (09.05.2017)

Prítomní:           podľa prezenčnej listiny
Neprítomní:       Anna Kánová (ospravedlnená), MUDr. Jozef Baláž (ospravedlnený)

Zasadnutie otvoril a viedol predseda OR Ing. Jozef Tomáš. Na úvod privítal prítomných hostí a členov OR.

Program:

 1. Úvod
 2. Informácie ohľadne problému ulice Pod Stráňou
 3. Akcie
 4. Informácie od poslankýň
 5. Diskusia

Bod č.2:
Predseda OR p. Tomáš zhodnotil posledné zasadnutie venované výhradne problému obyvateľov ulice Pod Stráňou ako neúspešné. OR zabezpečila na toto zasadnutie zástupcov všetkých kompetentných inštitúcií, ktorých sa problém môže dotýkať, prítomní obyvatelia sa vôbec nezhodli a nedohodli na svojich požiadavkách a hlavne ich jednotnému tlmočeniu, ale miesto toho vznikla v sále nekontrolovaná diskusia kde sa ľudia prekrikovali, skákali si do rečí a nerešpektovali pokyny moderátora diskusie, ktorým bol predseda OR.

Pán Ďuriančík sa spýtal, či je nejaký progres ohľadne bodov, ktoré ostali z poslednej rady a či mesto vykonalo prisľúbené merania a tiež sa spýtal na osadenie retardérov, nakoľko miesto kde boli pôvodne je opravené, ale nové retardéry neboli osadené.

 • p. Čižmárová odpovedala, že ohľadne retardérov nemá momentálne žiadne informácie a na merania mesto zabezpečuje firmu ktorá ich vykoná

Ivan Beňo požiadal o osadenie retardérov aj na Pestovateľskú ulicu.

Bod č.3:
Tvorivé dielne – akcia sa konala 6.4.2017 v KD Podlavice od 16:30 hod. Organizovalo Materské centrum Podlavice.
Tlač Spravodaja – Spravodaj bol vytlačený a distribuovaný do domácností v Podlaviciach a Skubíne, náklady boli vyúčtované

MDD a Deň rodiny – akcia sa bude konať 3.6.2017 v spolupráci s podnikom Grill Bar Podlavice. Začiatok podujatia je približne o 9:00 hod. pri reštaurácii Grill Bar.
Športový deň – presúva sa na september

Bod č.4:
Pani Čižmárová informovala, že vyčlenené peniaze na rekonštrukciu cintorína sú nedostačujúce a preto sa musí čerpať aj z investičných peňazí nášho obvodu a nacenená bude komplet rekonštrukcia.
Ohľadne rekonštrukcie parkoviska na Povstaleckej, ktorá sa mala začať v 2/2017 je stav taký, že celá dokumentácia išla na Okresný úrad, ten ju posunul na posudky vodárňam, ktoré nedali súhlasné stanovisko, nakoľko projekt nie je v súlade s ich požiadavkami. Tento rok by sa však malo s rekonštrukciou určite začať.

 • aj na základe vyššie uvedeného a minulých informácií, že rekonštrukcia bude prebiehať podľa nákresu z roku 2014, poprosil p. Odaloš pani Čižmárovú o zabezpečenie prerábaného projektu k pripomienkovaniu, nakoľko v poslednom nákrese je zaznačených len 31 parkovacích miest, ale aktuálne tam parkuje vyše 50 áut

Pani Čižmárová tiež prisľúbila, že pripraví uznesenie na osadenie zatrávňovacích panelov na Javorovej ulici, čím sa spevní okraj novej vozovky.

Bod č.5:
Pani Ivaničová sa spýtala, kto má na starosti cintoríny, nakoľko sa ľudia chodia za ňou informovať na pridelenie miesta. OR žiada mesto o určenie zodpovednej osoby.

Pani Šupolová opätovne už niekoľký krát požiadal o dobudovanie tých pár chýbajúcich metrov chodníka smerom k družstvu, nakoľko sa teda nedá chodiť.

 • p. Čižmárová prisľúbila, že sa pôjde na tento úsek informovať za p. Lukom

Pán Ďuriančík, sa spýtal, či prechody, ktoré boli na poslednom zasadnutí spomínané boli už aj namaľované.

 • p. Čižmárová odpovedala že prechod pri osade už bol namaľovaný a prechod pod nemocnicou bude namaľovaný po vyznačení zastávky MHD

Pán Odaloš sa spýtal, prečo nebol vypílený strom na Podlavickej ceste, ktorého výrub bol už dávnejšie odsúhlasený a mal sa vykonať do začiatku vegetačného obdobia. Tento strom je poškodený a v minulosti už spôsobil pri zlomení našťastie len majetkovú škodu. Zároveň tiež požiadal poslankyne, či by na tomto úseku nebolo možné vysadiť nové kríky alebo menšie dreviny vo forme živého plotu, ako kompenzáciu za vyrúbaný strom. Tento živý plot by mal okrem estetickej aj funkčnú úlohu, nakoľko by znižoval hluk a prašnosť od hlavného ťahu cez Podlavice.

Pán Odaloš tiež požiadal poslankyne, či by vo vnútrobloku Podlavická – Povstalecká – Gaštanová nebolo možné osadiť pozdĺž chodníka ktorý vedie stredom vnútrobloku lavičky. Jedná sa o peknú zelenú oddychovú zónu, ale človek nemá možnosť si tu nikde sadnúť a oddýchnuť.

Pán Uhliar upozornil na to, že po rekonštrukcii Mlynskej ulice sú všetky šachty „utopené“ cca 8 cm.

Spracoval:          Marek Odaloš
Schválil:              Ing. Jozef Tomáš

STIAHNÚŤ ZÁPISNICU V PDF

Audio záznam zo zasadnutia:

2 thoughts on “Zápisnica – Máj 2017 (09.05.2017)

 1. Váž. pán Tomáš. Vaše zhodnotenie zasadnutia venovanému ul. Pod Stráňou nie je kompletné a pravdivé. V prvom rade treba uviesť, že hneď na začiatku p.Planieta zástupca ODI BB odmietol možnosť osadenia dopravného značenia navrhnutého mestom Banská Bystrica – čím by došlo k obmedzeniu tranzitujúcej dopravy a tým aj zníženiu počtu prechádzajúcich vozidiel. Toto bola a ostáva jediná požiadavka obyvateľov ulice Pod Stráňou na ktorej sme sa dohodli. Takže tvrdenie o nejednotnosti nie je pravda. Nekontrolovaná diskusia vznikla až počas prejavu p.Planietu, kde tlmočil nemenné stanovisko ODI BB, ktoré je v rozpore s požiadavkou obyvateľov ulice Pod Stráňou.

  • Vážený pán Ďuriančik,
   vo vašej reakcii sa odvolávate na zhromaždenie ktoré sa konalo v mesiaci apríl v KD Podlavice a následne bolo zhodnotené na májovom zasadnutí OR a je zhrnuté v zápisnici. Snahou OR aj naďalej zostáva obmedziť tranzit na vašej ulici a zlepšiť životné podmienky ich obyvateľov. Keď pán Planieta ako zástupca ODI Banská Bystrica odmietol za súčasných podmienok osadenie navrhnutého dopravného značenia začali si obyvatelia vašej ulice riešiť a presadzovať vlastné požiadavky na úpravu dopravného značenia. Takže si myslím, že to nie je jednotnosť a tak som sa aj vyjadril na zasadnutí OR 9.5.2017. Radšej nekomentujem vyjadrenia časti obyvateľov vašej ulice smerom k pozvaným hosťom. Snahou hostí bolo a je nájsť riešenie ako by sa dal tento problém aspoň s časti vyriešiť k vašej spokojnosti.
   V čom je moje zhodnotenie nepravdivé neviem, len som uviedol ako to prebiehalo. A o kompletnosti môjho zhodnotenia môžem tiež s vami polemizovať lebo celé zasadnutie v KD trvalo tri hodiny a bolo len chvíľu konštruktívne. Kto to zapríčinil vieme. Hľadajme a spoločne presadzujme riešenia, ktoré aspoň s časti pomôžu obyvateľom ulice Pod Stráňou aj keď prvoradým riešením je riešenie navrhnuté MsÚ.
   Ostávam s pozdravom.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *