Zápisnica – November 2018 (11.9.2018)

Prítomní:      podľa prezenčnej listiny
Neprítomní:  Anna Kánová (ospravedlnená), Margita Zamiešalová (ospravedlnená)

Zasadnutie otvoril a viedol predseda OR Ing. Jozef Tomáš. Na úvod privítal prítomných hostí a členov OR.

Program:

 • Úvod
 • Zhodnotenie akcie „Jubilanti 2018“
 • Príprava akcie „Mikuláš Podlavice a Skubín“
 • Príprava akcie „Vianočná kapustnica OR Podlavice – Skubín a Uľanka“
 • Informácie od predsedu VMČ a predsedu OR o príprave Rámcového plánu akcií na rok 2019
 • Rôzne
 • Záver

 1. Privítanie hostí a gratulácia novozvoleným poslancom na volebné obdobie 2018 – 2020.
 1. Akcia „Jubilanti 2018 prebehla podľa plánu a bola hosťami vysoko ohodnotená.
 1. Akcia „Mikuláš Podlavice – Skubín“ sa bude konať 8.12.2018 o 11,00 hod. v priestoroch Fary Podlavice a 16,00 hod. bude pokračovať v priestoroch KD Podlavice, kde MC Podlavice pripraví pre deti tvorivé dielne. Akcie sú organizované podľa Rámcového plánu akcií na rok 2018.
 1. Akcia „Vianočná kapustnica OR Podlavice – Skubín a Uľanka“ sa bude konať 14.12.2018 o 17,00 hod. v KD Podlavice.
 1. Predseda VMČ č.2 a predseda OR Podlavice – Skubín informoval členov OR o príprave Rámcového plánu akcií na rok 2019.
 1. Od januára 2019 sa bude klub dôchodcov DC Dúbrava stretávať každú stredu v KD Podlavice.
 • Janka Žabková: pýtala sa na prístup na ihrisko ZŠ Podlavice či prístup bude zabezpečený aj pre verejnosť. Odpoveď: áno.
 • Lýdia Ivaničová: poukázala na absenciu umývania ulice Buková (časť vozovky k MŠ), mali by to zabezpečiť pracovníci MIS.
 • Jozef Baláž: navrhol aby pri panelovej krajnici na Javorovej cesty boli vysadené kríky alebo osadené zábrany zo skál aby motorové vozidlá neparkovali na zeleni.
 1. Nasledujúce zasadnutie OR je plánované dňa 11.12.2018

Spracoval: Jozef Tomáš

STIAHNÚŤ ZÁPISNICU V PDF

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *