Zápisnica – Február 2019 (12.2.2019)

Predseda Občianskej rady (OR) p. Marek Odaloš privítal všetkých zúčastnených, vrátane jej členov, poslancov  a hostí /viď prezenčnú listinu/ a oboznámil ich s programom zasadnutia:

PROGRAM:

  1. Súhlas členov OR so zverejnením svojich kontaktných údajov

Všetci členovia OR súhlasili so zverejnením svojich kontaktných údajov /meno, email, telefónne číslo/ na webovej stránke mestskej časti Podlavice-Skubín http://www.orpodlavice.sk/.  Členovia boli taktiež vyzvaní zaslať svoju fotografiu.

  1. Delegovanie administratívnych úloh

Uvedení členovia OR sa zhostili vykonávania nasledovných administratívnych úloh spojených s činnosťou OR:

Spracovanie, aktualizácia webovej stránky: Marek Odaloš, Jaroslav Huba

Spracovanie, aktualizácia informácií na sociálnych sieťach: Lucia Raffayová

Aktualizácia štyroch informačných tabúl :  Peter Papšo

Financovanie, vyúčtovanie, ekonomické záležitosti: Jozef Tomáš (predseda Občianskeho Združenia)

Zapisovateľka zápisníc: Jana Balážová, overovateľka zápisníc: Lucia Raffayová

  1. Miesto a čas zasadnutí občianskej rady

Členovia OR sa dohodli, že zasadnutia OR sa  budú uskutočňovať každý druhý utorok v mesiaci o 17.30 v priestoroch Základnej školy Gaštanová, ktorej mesto Banská Bystrica na tento účel poskytuje finančný príspevok do konca kalendárneho roka 2019. V diskusii o možnostiach uskutočnenia zasadnutí OR v priestoroch kultúrneho domu Podlavice sa bude pokračovať pred uplynutím tohto kalendárneho roka.

  1. Rámcový program akcií na rok 2019

Predseda OR informoval o schválení rámcového programu akcií na rok 2019 mestom Banská Bystrica /viď prílohu/. V nadväznosti naň sa detailnejšie diskutovalo o organizácii dvoch blížiacich sa akcií, t.j. Detského karnevalu /16.2.2019/ a Zabíjačky a Fašiangovej zábavy /2.3.2019/. U dvoch z ďalších akcií boli stanovené presné dátumy, ako napr. Tvorivé dielne /23.4/ či Detský majáles /8.6/. Ostatne termíny budú stanovené v najbližších dňoch.

  1. Detský karneval /16.2.2019, Kultúrny dom Podlavice/.

Organizátorky karnevalu vzniesli námietku ohľadne odovzdania kľúčov od priestoroch Podlavického kultúrneho domu /termín odovzdania určený na deň konania akcie, t.j. sobotu 16.2.2019 o 12.00 hod./. Stanovený termín bol považovaný za neskorý. Taktiež bol vznesený dotaz tykajúci sa vstupného,  ktorého výber nebol umožnený, avšak by veľmi napomohol k lepšiemu zvládnutiu akcie, nakoľko suma   vyhradená mestom /300 EUR/ je pre daný počet účastníkov /cca 150/ nedostačujúca.

Ako uviedol predseda OR, k predmetnej situácii došlo z dôvodu nedostatočnej komunikácie a koordinácie s mestom Banská Bystrica, ktoré má správu kultúrneho domu v kompetencii, ako i zvolením novej občianskej rady v januári t.r., ktorá ešte nemala možnosť naplno sa ujať svojho mandátu.

Uvedeným nedostatkom sa OR bude snažiť do budúcna predísť. V tejto súvislosti predseda OR prisľúbil, že požiada mesto Banská Bystrica, p. Mudroňa o zaslanie rozpisu akcii konajúcich sa v Kultúrnom dome Podlavice a tak zabezpečiť informovanosť na strane OR. Taktiež odznel návrh, aby sa obdobné akcie konali pod hlavičkou Občianskeho združenia mestskej časti, čo by umožňovalo i výber vstupného. Prípadne príjmy, pokiaľ by neboli minuté na danú akciu, by tak boli použité na aktivity slúžiace rozmachu života v mestskej časti čo je v súlade so stanovami Občianskeho združenia.

Čo sa týka riešenia pre tohtoročný detský karneval, organizátorky obdržia kľúče o čosi skôr a vstupné bude možné riešiť formou dobrovoľného vstupného a tomboly.

  1. Zabíjačka /2.3.2019 pred Lagunou/ a Fašiangová zábava /2.3.2019, Kultúrny dom Podlavice/.

V súvislosti so zabíjačkou živého prasaťa a následného spracovania, predaja a konzumácie zabíjačkových špecialít boli oslovení traja profesionálni mäsiari, medzi inými aj pán Fujka, miestny majiteľ mäsiarne. Ani jeden však nepotvrdil záujem čo možno odôvodniť aj sprísnením právnych predpisov z januára t.r. viažucich sa k danej činnosti. OR sa tak uzhodla upustiť od tradičnej zabíjačky a ponechať formát predaja a konzumácie zabíjačkových špecialít. V tejto súvislosti budú znovu oslovení profesionálni mäsiari /p. Fujka, p. Švec, p. Mikušiak/ ako i majiteľ GRILL Baru v Podlaviciach. Na základe ich stanoviska sa v najbližších dňoch dotiahnu detaily celej akcie, ktorá sa uskutoční dňa 2.3 od 9.00 h ráno pred Lagúnou. Propagácia akcie bude formou plagátu /za vyvesenie v informačných tabuliach mesta zodpovedný pán Papšo/ a prostredníctvom web stránky a sociálnych sietí.

Čo sa týka Fašiangovej zábavy, o úvodný tradičný tanec sa postará klub dôchodcov /kontaktná osoba pani Šupolová/, tiež zistia, či budú vedieť zabezpečiť aj pochovávanie basy. Klub dôchodcov taktiež prisľúbil pomoc i pri výbere vstupného /pani Beňová/,  príprave kapustnice /oslovený bude p. Bulla + pani Tomášová/ pampúšikov /pani Šúpolová/ a výzdobe sály. Moderovania sa ujme pán Papšo, hudbu tak ako po minulé roky zabezpečí DJ Boris, bufet zaobstará p. Filip Tomašovič. Tombolu budú tvoriť ceny z minulého roka ako i ceny poskytnuté jednotlivcami či miestnymi firmami /darčekové poukážky, fľaše, atď./. Ostáva doriešiť fotodokumentáciu. Propagačný plagát navrhne pani Janka Žabková. Koordináciu celej akcie prevzala pani Margita Zamiešalová. Koordinačné stretnutie k obom akciám /Zabíjačka a Fašiangová zábava/ sa uskutoční 19.2.2019 o 17.30 v priestoroch Základnej školy Gaštanová.

  1. Spravodaj – informačník o živote vo volebnom obvode

OR taktiež konzultovala vydávanie informačného Spravodaja pre celý volebný obvod, zahrňujúc Podlavice-Skubín, Jakub, Uľanka, Kostiviarska. Na tento účel bolo vyčlenených 1000 EUR z rozpočtu volebného obvodu. Mal by mať formát dvojhárok, zložený na A4. Keďže Podlavice-Skubín sú najväčšou mestskou časťou, v Spravodaji by jej mala byť vyhradená podstatná časť. Redaktorskú radu za mestskú časť Podlavice-Skubín budú reprezentovať pán Peter Papšo, Marek Odaloš a Mirko Kolimár. Členovia zvyšných mestských častí budú okomunikovaní po ich zvolení. Grafiku Spravodaja si zobral nastarosti p. Marek Odaloš.

  1. Priestor pre poslancov

Pani poslankyňa Katarína Čižmárová informovala o zasadnutí Komisie MsZ pre modernú samosprávu a mestské časti, ktorej cieľom je zefektívniť participáciu a komunikáciu občanov vo verejnej správe mestských častí.. V tejto súvislosti taktiež informovala o návrhu týkajúcom sa zmeny štatútu mesta, ktorý by umožnil širšie zastúpenie verejnosti vo Výbore mestských častí. V praxi by to znamenalo, že Výbor by okrem dvoch poslancov tvorili ďalší traja členovia a to predsedovia Občianskych rád mestských častí volebného obvodu. Návrh bude predložený dňa 13.2. Pani poslankyňa taktiež informovala o návrhu na investičné akcie na rok 2019, ktorý bol odovzdaný mestu Banská Bystrica na dňa 28.1. Na základe tohto návrhu mesto urobí nacenenie, na základe ktorého by OR prejednala ktoré zo schválených investičných akcii sa budú prioritne realizovať. Na uvedené je vyčlenených  60 000 EUR pre celý volebný obvod, t.j. Podlavice-Skubín, Jakub, Uľanka, Kostiviarska. V tejto súvislosti p. Papšo vzniesol návrh umiestnenia zrkadla na Podlavickej ceste a reguláciu rýchlosti v celej obytnej zóne mestskej časti Podlavice-Skubín. Bolo prisľúbené, že problematike dopravy sa bude bližšie bude venovať jedna z nadchádzajúcich občianskych rád za účasti kompetentných orgánov ako je Dopravný inšpektorát či Komisia MsZ pre dopravu. Pán poslanec MUDr. Jozef Baláž preverí termín disponibility zástupcov týchto inštitúcií a odkomunikuje to predsedovi OR p. Marekovi Odalošovi.

Pán poslanec MUDr. Jozef Baláž taktiež informoval o zasadnutí Komisie MsZ pre šport a mládež a výzvach, ktorým mesto čelí v tomto smere, hlavne čo sa týka financií. Do leta mesto hodlá vypracovať systém podpory pre mládež a do októbra budúceho roku bude možno žiadať financie na podporu tejto oblasti. Pán poslanec taktiež informoval o grantovej schéme spoločnosti DELL vo výške od 1000 do 5000 EUR, o ktorú je možné uchádzať napr.  na jednorazové podujatie najneskôr do 28.2. Pán poslanec sa taktiež zmienil o nadchádzajúcom umiestnení značky pred vstupom do mestskej časti Podlavice s označením POZOR PRECHOD PRE CHODCOV, ktorej účelom je  v predstihu pripraviť vodičov na zníženie rýchlosti.

Rôzne

Pán Fugger, hosť zasadnutia OR vzniesol podnet týkajúci sa pretrvávajúceho problému s odpratávaním snehu a údržby chodníka na Podlavickej ceste smerom k nemocnici. Napriek interpelácií zo strany oboch poslancov, zo strany mesta nedochádza k náprave. V tejto súvislosti pani poslankyňa Katarína Čižmárová informovala o zámere mesta vypísať nové výberové konanie na firmy zabezpečujúce túto činnosť. Mesto si od toho sľubuje zlepšenie situácie, nateraz však táto oblasť ostáva nedoriešenou a pre občanov frustrujúcou.

Prílohy: 3 /Prezenčná listina, Rámcový program aktivít OR pre mestskú časť Podlavice-Skubín na rok 2019, Návrh na investičné akcie na rok 2019/

Zapísal: Jana Balážová
Overil: Lucia Raffayová

ZÁPISNICA NA STIAHNUTIE

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *