Zápisnica – Marec 2019 (12.3.2019)

Prítomní /viď prezenčná listina/.

Program zasadnutia:

Predseda OR, p. Marek Odaloš privítal prítomných a oboznámil ich s nasledovnými bodmi programu:

1/ Vyhodnotenie Fašiangovej zábavy z 2/3/2019

Z dôvodov spomenutých na predchádzajúcom zasadnutí OR /vid zápisnicu OR z februára t.r./ sa upustilo od pôvodného formátu fašiangovej zábavy /zabíjačka + fašiangová zábava/ a ponechala sa len organizácia  večernej fašiangovej zábavy, ktorá dopadla ku všeobecnej spokojnosti. Bola to tímová akcia všetkých zúčastnených strán, t.j. členov Občianskej rady, Občianskeho združenia a Denného Centra Dúbrava. Všetkým, ktorí sa na príprave a aj samotnej organizácii  podieľali, predseda OR poďakoval za fantasticky zvládnutú prácu.

2/ Plán kultúrno – spoločenských akcií

Predseda OR informoval, že podľa dohody z predchádzajúceho zasadnutia OR, predbežne rezervoval KD pre potreby aktivít OR na prvý polrok 2019 v nasledovných termínoch:

23.03.2019 – Materské centrum – tvorivé dielne

10.05.2019 – Stretnutie dôchodcov – DC Dúbrava

18.05.2019 – Materské centrum – detský majáles

08.06.2019 – Deň Podlavíc

3/ Priestory pre zasadnutia Občianskej Rady – stanovisko riaditeľa Základnej školy JGT

Opätovne sa otvorila téma miesta a konania zasadnutí Občianskej rady a to v súvislosti s mailom zaslaným riaditeľom ZŠ Jozefa Gregora Tajovského, Podlavice, Mgr. Milanom Papáyom predsedovi OR Marekovi Ondalošovi. V uvedenom emali pán riaditeľ Papáy 1/ požaduje, aby zasadnutia OR začínali o pol hodinu skôr / t.j. o 17.00/  maximálne však do 19.00 hod., prípadne, aby sa uskutočňovali v priestoroch KD Podlavice a 2/ dotazuje sa informácií týkajúcich sa Občianskou radou  schválenej spolupráce so Základnou školou JGT na najbližšie obdobie.

Čo sa týka časového obmedzenia využitia priestorov pre zasadnutia OR, pán riaditeľ to zdôvodňuje  pracovnou dobou upratovačiek. Avšak skoršie zasadnutia OR nie každému vyhovujú a časové ohraničenie do 19.00 nie vždy umožňuje prediskutovať všetky body programu zasadnutia OR.

OR požiadala poslancov mestskej časti preveriť akým spôsobom  a na základe akého právneho titulu je poskytovanie priestorov školou na zasadnutia OR upravené.  V tejto súvislosti, pani poslankyňa Čižmárova informovala, že v predmetnej záležitosti už kontaktovala p. Adamca, prednostu Mestského úradu Banská Bystrica a o jeho odpovedi bude OR čím skôr informovať.

Na základe týchto zistení a berúc do úvahu i alternatívnu možnosť, ktorú opätovne predložil predseda Občianskeho združenia p. Jozef Tomáš /t.j. využitie priestorov Kultúrneho domu Podlavice na predmetné zasadnutia OR, čo, ako potvrdil, umožňuje i nájomná zmluva o prenájme priestorov Kultúrneho domu Podlavice uzatvorená medzi Občianskym združením a mestom Banská Bystrica / sa Občianska Rada definitívne rozhodne a následne bude informovať pána riaditeľa Základnej školy, taktiež čo sa týka spolupráce OR na najbližšie obdobie.

Zodpovední:  K. Čižmárová a J. Baláž, poslanci a  M. Odaloš, predseda OR

4/ Informácie od poslancov

Poslanci informovali o  sfinalizovaní spripomienkovaného návrhu na investičné akcie na rok pre celý velebený obvod Podlavice-Skubín, Jakub, Uľanka, Kostiviarska, ktorý bude prejednaný na najbližšom VMČ. Členom občianskej rady sa poďakovali za všetky pripomienky.

Pani poslankyňa Čižmárová taktiež informovala o výzvach financovania mestskej časti Uľanka, spadajúcej do  volebného obvodu.

Jarné upratovanie  je naplánované na 29. – 30. marca. Mesto bude čoskoro rozposielať informačné letáky. V tejto súvislosti sa uvažovalo o využití tejto príležitosti i na svojpomocné opravy či nátery či už príslušenstva detských ihrísk /hojdačiek, preliezok/ alebo lavičiek. 

5/ Tématické OR

Pán poslanec Baláž opätovne predložil návrh tematicky založených občianskych rád. Predsedu OR M. Odaloša požiadal o rozpis takýchto OR, ktoré by sa zaoberali pálčivými problémami mestskej časti Podlavice-Skubín, či už ide o problémy s parkovaním, bezpečnosťou, ochranou verejného či súkromného majetku, dopravy, opráv, cestnej údržby, atď. Predbežný rozpis poskytne OR poslancom do najbližšieho zasadnutia OR.

Zodpovedný: predseda M. Odaloš, predseda OR,  J. Baláž a K. Čižmárová, poslanci

6/ Parkovanie v sídliskovej časti

V tejto súvislosti pán poslanec J. Baláž spomenul problém s parkovaním v sídliskovej časti, ktorý nadobúda na rozmeroch a stáva sa čo raz viac akútnejším. S víziou jeho riešenia do budúcnosti, pán poslanec Baláž navrhol pripraviť analýzu súčasného stavu, ktorá by slúžila i pre lepšiu argumentáciu s mestom, prečo je dôležité začať sa týmto problémom zaoberať. Táto analýza by v sebe zahrňovala sčítanie zaparkovaných áut, porovnanie so súčasným stavom parkovacích miest a návrhy možných riešení. Členovia OR, ktorí by vedeli byť nápomocní pri fyzickom sčítavaní zaparkovaných áut boli vyzvaní skontaktovať priamo pána poslanca ohľadne dohodnutia si ďalšieho postupu.

Pani poslankyňa K. Čižmárová spomenula, že jedným z možných riešení o ktorom mesto uvažuje je výstavba parkovacieho domu. V tejto súvislosti sa spomenula i rozostavaná stavba v súkromnom vlastníctve na Gaštanovej ulici, ktorá bola pôvodne stavaná za týmto účelom, ale po úmrtí jeho vlastníka a nadobudnutí stavby iným/inými vlastníkmi sú kompetencie mestskej časti/respektíve mesta s finalizovaním tejto stavby obmedzené. Obaja poslanci prisľúbili obnoviť diskusiu s mestom ohľadne tohto objektu.

Zodpovední:  K. Čižmárová a J. Baláž, poslanci a  M. Odaloš, predseda OR

7/ Ochrana súkromného a verejného majetku

Jedným z ďalších tém, ktoré odzneli bola ochrana verejného či súkromného majetku, Tento problém taktiež naberá na rozmeroch /napr. poškodzovanie pneumatík na autách/. Odznel návrh riešiť to kamerovým systémom. V tejto súvislosti pani poslankyňa Čižmárová informovala o umiestnení kamier v nadchádzajúcom období. Ich počet, miesta a čas ich rozmiestnenia zatiaľ nie sú známe.

8/ Revitalizácia sídliskového vnútrobloku Gaštanová-Limbová

Občianska rada sa jednomyseľne uzniesla na revitalizácii sídliskového vnútrobloku Gaštanová-Limbová a to odstránením out-door fit ihriska a navrhla ho nahradiť relaxačno-odpočinkovou zónou, ktorá by pozostávala z vysadenia kríkov a porastov a umiestnenia lavičiek. Za týmto účelom OR navrhla skontaktovať spoločnosť ZAaRES a zistiť možnosti realizácie takejto zóny.

Zodpovedná: poslankyňa K. Čižmárová

9/ Spravodaj

Redakčná rada, pozostávajúca z vybraných členov Občianskych rád celého volebného obvodu sa uzhodla na nasledovnom formáte nadchádzajúceho Spravodaja: bude mať formu farebného dvojhárku, bude pre celý volebný obvod, z toho dôvodu priestor pre mestskú časť Podlavice bude obmedzený. V úvode sa bude nachádzať príhovor predsedov Občianskych rad, predstavenie členov Občianskych rád a dvoch poslancov. Taktiež bude zahŕňať zoznam investičných akcií pre celý volebný obvod v objeme 60 000 EUR, rozpis kultúrno-spoločenských akcií, zhodnotenie doposiaľ uskutočnených akcií, ako napr. fašiangová zábava v Podlaviciach, rozpis zasadnutí občianskych rád a poslanecké okienko, kde obaja poslanci dostanú priestor na zodpovedanie otázok zo strany občanov. Výzva na zaslanie otázok pre poslancov bola zverejnená na web stránke OR a sociálnych sieťach do 17/3. Poslankyňa Čižmárová vzniesla podnet zahrnúť do Spravodaja taktiež upozornenie pre občanov týkajúce sa  nakladania s odpadom a jeho umiestňovaním do odpadových košov a nie mimo nich, čo samozrejme súvisí aj s uvedomelosťou občanov a ich správaním.

Zodpovední:  M. Odaloš, predseda a P. Papšo, podpredseda OR

9/ Rôzne

Najbližšou veľkou kultúrno-spoločensko-športovou akciou je Deň Podlavíc, naplánovaný na 8/6/2019. Celodenný program bude pozostávať z viacero aktivít pre rôzne cieľové skupiny, od najmenších až po seniorov. Akcia je v prípravnom štádiu. V priebehu dvoch týždňov sa uskutoční ďalšie stretnutie OR, ktoré bude venované len príprave tejto akcie.

Zodpovedná: J. Balážová, člen OR

Členka OR, pani Margita Zamiešalová vzniesla požiadavku upratania/úpravy miestnosti v KD Podlavice, ktorá slúži ako úložný priestor pre akcie Občianskej rady. Prítomní členovia OR vyjadrili súčinnosť po stanovení/dohodnutí si termínu.

Zodpovední: M. Odaloš, predseda OR a J. Tomáš, predseda OZ

Zapísala: Jana Balážová, člen OR
Overil: Marek Odaloš, predseda OR

ZÁPISNICA NA STIAHNUTIE

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *