Zápisnica – Apríl 2019 (9.4.2019)

Prítomní: 9 členov OR + 2 poslanci viď prezenčná listina/

Program zasadnutia:

Predseda OR, Marek Odaloš privítal prítomných členov OR a poslancov a oboznámil ich s bodmi programu, ktoré boli vopred taktiež odkomunikované mailom:

1/            Priestor pre verejnosť :

Nakoľko nikto z verejnosti nebol zastúpený a preto sa prešlo k ďalšiemu bodu programu.

2/            Určenie miesta zasadnutí OR

Berúc do úvahy zistenia oboch poslancov ako i po dôkladnom zvážení všetkých argumentov pre a proti /viď zápisnice z predchádzajúcich zasadnutí/ sa OR hlasovaním prítomných členov uzhodla nasledovne:

Májové zasadnutie OR /14.05/ sa uskutoční v priestoroch Základnej školy.

Júnové zasadnutie OR /12.06/ sa uskutoční v priestoroch Kultúrneho domu Podlavice nakoľko pôjde o prvé z tematických zasadnutí otvorené pre širokú verejnosť.

Od nového školského roka, t.j. od septembra 2019, bude OR pre svoje zasadnutia /každú druhu stredu v mesiaci o 17.30/ využívať priestory Kultúrneho domu Podlavice.

Termíny a miesta zasadnutí OR:

14.05 /utorok/                     ZŠ JGT
12.06 /streda/                      KD Podlavice
11.09 /streda/                      KD Podlavice
09.10 /streda/                      KD Podlavice
13.11 /streda/                      KD Podlavice
11.12 /streda/                      KD Podlavice

ZA                             8
PROTI                     1
ZDRŽALO SA         0

V súvislosti s prejednávaním tohto bodu vzišla diskusia ohľadne dokončenia priestorov pod javiskom Kultúrneho domu, ktoré by taktiež mohli slúžiť pre zasadnutia OR. 

O ich využitie je pomerne veľký záujem od viacerých záujmových zoskupení pôsobiacich v našej mestskej časti. Predmetné priestory by sa dali taktiež využiť ako Komunitné centrum, ktorého založenie v podstatnej miere závisí od priestorových možností. Odhadovaná suma na dokončenie priestorov pod javiskom je 10 000 EUR.

V tejto súvislosti sa Občianska rada Podlavice-Skubín uzniesla nasledovne:

Občianska rada Podlavice – Skubín žiada Mesto Banská Bystrica o vyčlenenie sumy 10 000 € v rámci prerozdeľovania mestského prebytku.

ZA                    9
PROTI                    0
ZDRŽALO SA       0

Občianska rada Podlavice-Skubín taktiež vyjadrila záujem o poskytnutie súčinnosti pri dokončení predmetných priestorov.

3/            Určenie tematických OR

Na základe predchádzajúcich diskusií OR /viď zápisnice z predchádzajúcich zasadnutí/ sa OR dohodla na nasledovnom harmonograme a tematických okruhoch, ktoré budú predmetom jej zasadnutí do konca tohto kalendárneho roka:

12.06.    problematika parkovania
11.09.    problematika odpadu a čistoty sídliskovej časti Podlavice
13.11.    problematika zimnej údržby ciest a chodníkov

4/ Akcie

V máji by sa mal uskutočniť Stolnotenisový turnaj v KD Podlavice /termín sa ešte upresní/.
Zodpovední: A. Slabejova a M. Odaloš

8.6. sa uskutočnia Oslavy mestskej časti Podlavice-Skubín.

J. Balážová, koordinátorka akcie, stručne informovala o priebehu ich príprav, nakoľko v poradí už druhé koordinačné stretnutie sa uskutoční dňa 10.4 o 18.00 v priestoroch KD Podlavice .

Prítomným taktiež predstavila návrh oficiálnej pozvánky v mene Občianskeho združenia, Občianskej rady a oboch poslancov adresovanej primátorovi mesta p. Noskovi. V tejto súvislosti A. Slabejová informovala o preverovaní disponibility pána primátora a potrebe zaslania pozvánky minimálne mesiac pred samotnými oslavami. Za jej odoslanie zodpovedný: M. Odaloš

5/ Informácie od poslancov

Pán poslanec J. Baláž informoval o mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva týkajúceho sa využitia európskych fondov na revitalizáciu mestského parku. Na tomto zasadnutí sa taktiež otvorila téma hazardu v meste a to v súvislosti s novovzniknutou herňou v obchodnom centre POINT ako i úmysle otvoriť ďalšiu herňu v blízkosti reštaurácie McDonald.

Obaja poslanci informovali o kontakte so ZAaRESom a to v súvislosti s viacerými záležitosťami:

Pán poslanec Baláž informoval o výsadbe zelene, ktorá by sa mala vysadiť v okolí parkoviska COOP Jednota a Povstaleckej ulici a tým tak zabrániť prejazdu áut, ktoré dané priestory využívajú na prejazd cez chodník na Javorovú ulicu. Ako podotkli ostatní členovia OR, obdobná situácia s parkovaním na trávnatom poraste je i na iných miestach/uliciach sídliska. I táto situácia bude predmetom diskusie tematickej OR zameranej na problematiku parkovania, ktorá sa uskutoční 12.06.2019.

Pán poslanec taktiež informoval o preverovaní existencie zvodového dažďového zvodu za múrikom pod cintorínom. Pani poslankyňa K. Čižmárová informovala o zvode dažďovej vody na Čiertolí zarastajúcom rastlinstvom, ktorý sa stal dlhodobou, doposiaľ nevyriešenou záležitosťou a to z dôvodu   nedostatočnej koordinácie a komunikácie ZAaRESu s občanmi žijúcimi v tejto časti.

Pani poslankyňa K. Čižmárová taktiež informovala o kontaktovaní ZAaRES-u /p. Majlinga/ a to ohľadne fit ihriska. ZARES súhlasí s jeho odstránením a základnou úpravou priestoru /trávnaté porasty + 2 lavičky/.

So ZAaRES-om bola taktiež vnesená požiadavka týkajúceho sa biologického odpadu na stojisku separovaného odpadu Lučicky-Limbová. Ako ZAaRES informoval pani poslankyňu, pri bytovkách sa nádoba na biologický odpad umiestňuje len na základe žiadosti bytového družstva.

Odpadové stojisko pri Skubínskej krčme bolo taktiež prejednávané a to v súvislosti s dorobením zámkovej dlažby v jeho blízkosti /na pozemku patriacom mestu/.

Pani poslankyňa informovala o zasadnutí Komisie pre mestské časti, ktorej predmetom bolo uzavretie diskusie pre nominácie pre neposlancov, ktorými by sa mali stať len predsedovia Občianskych rád.  Pani poslankyňa sa taktiež zmienila o zasadnutí Komisie pre kultúru. Ako informovala, Banská Bystrica sa stane súčasťou Fugerovej cesty /cesty medi/. Okrajovo sa taktiež zmienila o problémoch volebného obvodu Jakub-Uľanka-Kostiviarska.

Marek Odaloš požiadal o urgovanie ZAaRESu, aby na detskom ihrisku vo vnútrobloku Podlavická – Povstalecká bola kvalitne opravená vstupná bránička, ktorej sa viac krát zasekol jazýček na zámke a tak nebolo možné vstúpiť na ihrisko. Táto porucha sa už opravovala viac krát a stále sa vracia.

Zapísala:    Jana Balážová
Overil:   Marek Odaloš

ZÁPISNICA NA STIAHNUTIE

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *