Zápisnica – Máj 2019 (14.5.2019)

Prítomní: /viď prezenčná listina/

Program zasadnutia:

Predseda OR, Marek Odaloš privítal prítomných členov OR, poslancov a zástupcov občanov a oboznámil ich s bodmi programu, ktoré boli vopred taktiež odkomunikované mailom:

1. Informácie a diskusia k prevádzkovaniu ihriska pri ZŠ

Na stretnutie OR prijal pozvanie riaditeľ ZŠ JGT p. Papáy, ktorý informoval zúčastnených o plánoch súvisiacich so sprístupnením, využitím a prevádzkovaním novovybudovaného ihriska, ktorým zriaďovateľom je mesto Banská Bystrica a škola JGT je jej správcom.

Pán riaditeľ Papáy informoval o stále prebiehajúcich úpravách, ktoré by mali byť hotové najneskôr do dvoch týždňov. Po ich ukončení by sa malo ihrisko sprístupniť i verejnosti. V tejto súvislosti p. riaditeľ zdôraznil, že momentálne hľadá najoptimálnejší model jeho prevádzkovania tak aby ho prioritne mohli využívať žiaci školy, ale i verejnosť a to takým spôsobom, aby si ihrisko taktiež dokázalo zarobiť na prevádzkové náklady spojené s jeho užívaním. Na začiatku by malo byť ihrisko sprístupnené verejnosti každú sobotu od 10.00-19.30.

Zúčastnení z radov občanov, ako i poslancov s naliehavosťou p. riaditeľa Papáya žiadali, aby ihrisko bolo verejnosti sprístupnené v čo najväčšej možnej miere, počas pracovného týždňa ako i víkendov a školských prázdnin. Ako uviedol pán riaditeľ, počiatočný model bude treba otestovať a len čas ukáže ako ho bude treba adaptovať/pozmeniť, čomu sa on nebráni. Diskusia, ktorá bude súvisieť s odskúšaním si počiatočného modelu, fungovania ihriska sa uskutoční v októbri t.r. na jednom zo zasadnutí Občianskej rady, kde účasť prisľúbil aj pán riaditeľ Papáy.

Pán riaditeľ taktiež informoval o nadchádzajúcej prestavbe ZŠ (rekonštrukcia schodišťa, nadstavba moderného prírodovedného centra), na ktorú mesto Banská Bystrica vyčlenilo nemalé investície. V tejto súvislosti, bola vznesená požiadavka, aby bolo možné sprístupniť jeho využívanie i širšou verejnosťou.

2. Najbližšie kultúrno-spoločenské akcie

Najbližšou kultúrno-spoločenskou akciou budú oslavy mestskej časti Podlavice – Skubín, plánovanej na 8/6/2019. Bližšie stretnutie k tejto akcii sa uskutoční deň po zasadnutí Občianskej rady, dňa 15/5/2019.

3. Príprava na prvé tematické zasadnutie OR (12.6. v KD – téma parkovanie)

V nadväznosti na predchádzajúce zasadnutia OR, kde bola vznesená téma parkovania ako akútna záležitosť mestskej časti, ktorú je treba riešiť sa dňa 12/6/2019 uskutoční tematické zasadnutie venované tejto problematike. Pán poslanec Baláž, ktorý už v tejto súvislosti už podnikol určité kroky, ako je sčítanie zaparkovaných áut v sídliskovej časti, informoval, že na toto stretnutie boli prizvaní predseda Dopravnej komisie mesta BB ako i zástupca Dopravného Inšpektorátu. Pán poslanec Baláž taktiež vyzval k ďalšiemu sčítaniu zaparkovaných áut, slúžiace na porovnanie s tým predchádzajúcim, ktoré bude súčasťou podkladových materiálov. K tejto problematike sa vyjadril aj prítomný zástupca Mestskej polície, ktorý mimo iného uviedol, že parkovanie je pálčivým problémom nielen mestskej časti Podlavice-Skubín, ale i iných mestských častí. Do istej miery sa dá situácia zlepšiť odstránením zaparkovaných vrakov, ale i v tomto smere má mestská polícia svoje limity.

4. Informácie od poslancov

Pani poslankyňa Čižmárová informovala o schválení financií / investičného plánu mestom Banská Bystrica. Taktiež informovala o tom, že na zasadnutí Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 30/4/2019 a zaoberalo sa odpredajom dvoch položiek nachádzajúcich sa v našej mestskej časti (budova bývalej ZŠ a pozemkov na Mlynskej ulici) nepodporila návrh na odpredanie bývalej školy, ktorý naopak podporil pán poslanec Baláž. Budova školy sa dostala na zoznam neupotrebiteľného majetku.

Pani poslankyňa Čižmárová vyjadrila poľutovanie, že pán poslanec Baláž nepodporil jej stanovisko. Pán poslanec Baláž svoju voľbu odôvodnil chátrajúcim stavom uvedenej budovy a nedostatkom financií zo strany mesta na jej obnovu. Taktiež uviedol, že sa bude zasadzovať za to, aby finančné prostriedky získané z jej odpredaja sa prinavrátili spať na rozvoj mestskej časti. V tejto súvislosti taktiež spomenul, že oba návrhy na odpredaj vopred konzultoval mailom s členmi OR ako i pani poslankyňou, na ktorý reflektovali len dvaja členovia OR a tí odpredaj podporili.

Pani poslankyňa Čižmárová ďalej informovala o stretnutí s p. viceprimátorom Gajdošíkom na tému rekonštrukcie priestorov pod javiskom v Kultúrnom dome. Ako uviedla, mesto považuje za viac vyhovujúcejšie priestory vo vonkajšej časti KD (a nie pod javiskom, i z dôvodu svetla). Tie však patria súkromnej osobe. V tejto súvislosti v dohľadnej dobe bude iniciované stretnutie s p. Simanovou, vlastníčkou týchto priestorov.

5. Slovo pre verejnosť

Pani Šúpolová, bývalá členka Občianskej rady vzniesla sťažnosť, že viacerým občanom mestskej časti (predovšetkým seniorom v rodinných domoch) nebolo doručené aprílové číslo Spravodaja, ktoré bolo vydané pre celý volebný obvod. Taktiež vzniesla dotazy týkajúce sa formy doručenia (prostredníctvom Slovenskej pošty a nie osobne, ako to bolo robené po minulé roky), veľkosti písma ako i kvalitu papiera na ktorom bol Spravodaj vydaný. Pán M. Odaloš, predseda OR zodpovedajúci za obsah, formu a distribúciu Spravodaja pani Šúpolovej zodpovedal na všetky vznesené dotazy. Uznal, že zo strany Slovenskej pošty mohlo dôjsť k zlyhaniu, avšak väčšina nákladu Spravodaja bola distribuovaná. Čo sa týka nákladov súvisiacich s vydaním aprílového čísla, tie boli o 120 EUR nižšie v porovnaní s plánovanými vydaniami.

Pán Križan požiadal poslancov o vznesenie interpelácie na Mestskom zastupiteľstve týkajúcej sa zosilovača umiestneného na kopci nad Mlynskou ulicou, nakoľko sa domnieva, že jeho umiestnenie je príčinou ochorenia rakoviny u mnohých spoluobčanov žijúcich na Mlynskej ulici.

6. Diskusia

Tento bod v sebe zahrnul predchádzajúci bod ”Slovo pre verejnosť”

Zapísala: Jana Balážová
Overil: Marek Odaloš

ZÁPISNICA NA STIAHNUTIE

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *