Zápisnica – December 2019 (11.12.2019)

Prítomní /viď prezenčná listina/.

Program zasadnutia:
Predseda OR, p. Marek Odaloš privítal prítomných a oboznámil ich s nasledovnými bodmi programu:

1/ Slovo pre verejnosť

Pán Uhliar informoval OR, že na trojkrálové stretnutie pozval p. Jána Iľanovského, priameho účastníka bojov SNP a tiež požiadal o zlúčenie akcií Traja králi a Oslavy SNP do jednej januárovej akcie.
O termíne konania akcie bude informovať.

Pani Jóbová informovala o krokoch ktoré realizovala od posledného októbrového zasadnutia OR na ktorom vystúpila s problematikou nebezpečného priechodu pre chodcov ku škôlke na Lúčkach.

 • zúčastnila sa na dopravnej komisii, ktorá si vyžiada od mesta návrh možného riešenia
 • p. Huba reagoval, že problém treba riešiť komplexne
 • p. Čižmárová informovala, že s problémom oslovila MsÚ a dostala odpoveď, že rozhľad na priechode je dostačujúci, so znížením rýchlosti nesúhlasia a problémom sú nelegálne parkujúce autá, ktoré stoja na mestskej zeleni
  OR s týmto tvrdením nesúhlasí a poverila p. poslankyňu Čižmárovú pozvaním zodpovedného pracovníka odboru dopravy na obhliadku predmetného priechodu a účasťou na najbližšom januárovom zasadnutí OR.
  Súbežne beží petícia za riešenie tohto priechodu ako aj celkovej dopravnej situácie v Podlaviciach.
  OR pri riešení problému zvolila nasledovný postup:
 • Oslovenie príslušného odboru dopravy na MsÚ s požiadavkou na obhliadku a vypracovanie návrhu riešenia
 • Konzultácia povereného odborného pracovníka MsÚ na najbližšej OR
 • V prípade, že predchádzajúce kroky nebudú úspešné, vystúpenie na februárovom MsZ s požiadavkou, ktorá sa bude opierať o petíciu a podporu OR

2/ Určenie predbežných termínov akcií na prvú polovicu 2020

OR určila predbežné termíny plánovaných akcií na prvý polrok 2020 nasledovne:
Traja králi – koniec januára (bude ešte upresnené)
Karneval OR a FR – 15.2.2020
Zabíjačka – fašiangová zábava – 22.2.2020
Stretnutie dôchodcov – DC Dúbrava – bude odkonzultované s KD Dúbrava
Stolnotenisový turnaj mládeže – bude odkonzultované so STKM Podlavice
Bežia celé Podlavice – bude odkonzultované so ZŠ JGT
Deň Podlavíc a Skubína – 6. alebo 13.6.2020

Predseda OR tiež informoval, že na poslednom MsZ bolo schválené navýšenie mestskej dotácie pre VMČ z pôvodných 1,50€ na obyvateľa na 2,00€ na obyvateľa, čo znamená pre Podlavice a Skubín navýšenie rozpočtu o 2070,50€ na celkovú hodnotu 8282,00€.
Predseda OZ p. Tomáš navrhol použiť tieto prostriedky na doplnenie vybavenia OR potrebného pri príprave a realizácii akcií s čím OR súhlasí.
Predseda OR p. Odaloš tiež navrhol, aby po vzore iných VMČ ponúkla OR možnosť verejnosti požiadať o spoluúčasť verejného podujatia podporujúceho rozvoj, alebo kultúru v našej mestskej časti.
Odsúhlasilo sa, že aktuálne sa navýšené prostriedky zaevidujú do rámcového plánu na prevádzkové náklady a po hlbšej debate a dohode sa rámcový plán upraví podľa aktuálnej požiadavky.

3/ Určenie tém a termínov tematických OR na rok 2020

OR navrhuje tematické zasadnutia na prvý polrok 2020 nasledovne:
Február – verejné stretnutie poslancov za VO č.4, primátora mesta, prednostu MsÚ, zástupcu BBSK a BBRSC
Apríl – Podpora, starostlivosť a udržateľnosť zelene v Podlaviciach a Skubíne
Jún – Problematika odpadového hospodárstva

4/ Informácie od poslancov

Pani Čižmárová vysvetlila, prečo sa zdržala pri hlasovaní o rozpočte mesta na rok 2020. Ako hlavné dôvody uviedla, že rozpočet nebol riadne odkomunikovaný, nebol vytvorený alternatívny rozpočet a zdôraznila, že zákon o obecnom zriadení je podľa nej zlý a bolo by ho treba zmeniť.

5/ Diskusia

Pani Slabejová namietala, prečo Podlavice nemajú Vianočný stromček na verejnom mieste ale na cirkevnom pozemku pri kostole a prečo sa Mikuláš robil pri kostole – údajne sa jej na to pýtalo viacero obyvateľov Podlavíc.

 • P. Čižmárová reagovala, že stromček pri škole sa nemá kde napojiť do elektrickej siete a Mikuláš pri škole sa tiež nedá organizovať, lebo priestor pred školou je momentálne využívaný ako parkovisko
 • P. Slabejová nesúhlasí, aby sa Mikuláš konal v priestoroch pred kostolom a navrhuje radšej priestory KD – k tomuto názoru sa prikláňa aj p. Kolimár
 • Ostatní prítomní členovia OR nevidia problém s organizovaním Mikuláša v priestoroch pred kostolom
 • P. Slabejová prejavila záujem organizovať Mikuláša v roku 2020

Pán Kolimár pripomenul potrebu osadenia zatrávňovacích panelov na mestských pozemkoch pri MŠ Lienka, rovnako ako aj zakreslenie čiar, ktoré budú vymedzovať parkovacie miesta.

 • P. Čižmárová reagovala, že zatrávňovacie panely mala doniesť firma MIS p. Smäda, ktorý to aj napriek viacerým požiadavkám do dnešného dňa nespravil
 • čiary budú namaľované na jar

Zapísal: Marek Odaloš Overil: Andrea Slabejová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *