Zápisnica – Október 2019 (8.10.2019)

Prítomní: /viď prezenčná listina/

Program zasadnutia:

            Predseda OR, Marek Odaloš privítal prítomných členov OR, poslancov a zástupcov občanov a oboznámil ich s bodmi programu:

1. Slovo pre verejnosť

            Pani Jóbová predniesla podnet ohľadne nebezpečného a neprehľadného prechodu pre chodcov smerom ku MŠ Lúčky. Požiadavku o zabezpečenie bezpečného a prehľadného prechodu riešila už aj s mestom, alebo bez výsledku. Nakoľko podľa informácií od poslankyne p. Čižmárovej už tento podnet bol viac krát prednesený na mesto a do dnešného dňa sa nevyriešil, p. Papšo navrhol spísať petíciu, ktorej tvorbu si za OR berie na zodpovednosť. Občianska rada podporuje petíciu – prechod od Jednoty k MŠ Lúčky – zvýšenie bezpečnosti chodcov.

– p. Fugger:

Navrhol OR zakúpenie projektora, kde by bolo možné konkrétne ukázať miesta, o ktorých sa na konkrétnom zasadnutí hovorí. Ako riešenie bezpečnosti, najmä v ranných hodinách, na prechodoch na sídlisku navrhuje buď semafor pre chodcov alebo asistenciu mestskej polície.

Autobusová zastávka na konečnej na Mlynskej ulici má úspech, avšak je tam veľa nedostatkov (rozbité obrubníky, prístup na zastávku nie je bezbariérový). V súvislosti s tým bol daný návrh o kontrolu vykonanej práce, pokiaľ ide o investičné akcie v Podlaviciach – Skubíne, aj členmi občianskej rady.

Ďalším problémom v našej mestskej časti je v zimnom období neudržiavaný chodník pod nemocnicou, až po rómsku osadu. Pani poslankyňa Čižmárová odpovedala, že tento úsek nie je oficiálne vedený ako chodník, nakoľko ide len o prekrytie rigolu. Jeho šírka nie je štandardná, takže ho nie je možné čistiť strojom, len manuálne – verejnopropešné práce. Plán zimnej údržby bude schválený na novembrovom zastupiteľstve. Občianska rada ním bude oboznámená decembri.

– p. Šúpolová:

Pripomenula, že je potrebné urgovať výrub jaseňa vedľa kontajnera na cintoríne, ktorý treba realizovať najneskôr do 1. novembra 2019.

– p. Kolimár:

Navrhol, aby dozor na prechodoch robila hliadka, ktorá by bola vyškolená.

Preberanie prác – poslanci by mali tlačiť, aby bolo prevzatie urobené dobre.

Je potrebné riešiť osvetlenie na uliciach Lipová a Javorová.

– p. Uhliar:

Upozornil na nedokončené investičné akcie z minulého roka. Stále nie sú orezané kríky na prístupovej ceste na cintorín – kto to má na starosti a kedy sa to zrealizuje?

Navrhol zapojiť a vyškoliť z ľudí z rómskej osady na hliadku na prechody.

2. Schvaľovanie rozpočtu akcií

– predseda OR predložil rámcový plán akcií, ktorý bol následne členmi schválený.

Koordinátorkou kultúrnych akcií organizovaných občianskou radou bola navrhnutá p. Zamiešalová, ktorá súhlasila a členovia OR toto odsúhlasili.

– členovia OR sa zhodli, že konkrétne akcie budú delegované na existujúce združenia – klub dôchodcov, materské centrum…, čo bude koordinovať p. Zamiešalová, samozrejme členovia OR budú nápomocní pri ich realizácii.

– pani Čižmárová všetkých oboznámila s tým, že návrh pána Baláža – grantová výzva – nie je možné zrealizovať z dotácie na kultúrne akcie. Predseda OR argumentoval, že ak podujatia ostanú pod hlavičkou OZ a OR a verejnosť sa bude len zapájať do príprav, bude to možné. V rámci našej mestskej časti je možné vyzvať občanov na predloženie návrhov na akcie, čo je možné zrealizovať v roku 2020, aby bola aj verejnosť zapojená do plánovania akcií. Bude potrebné spracovať postup, akým zapojiť verejnosť do tvorby verejných podujatí.

3. Diskusia

– p. Zamiešalová navrhla podať žiadosť na SAD Zvolen o väčšie autobusy č. 34 najmä ráno a večer z dôvodu veľkého počtu študentov. Ďalej požiadala o nádoby na odpad z prevádzok na Povstaleckej ulici.

OR jednohlasne schválila uznesenie, podľa ktorého člen OR, ktorý sa 3x po sebe nezúčastní zasadnutia OR, stráca členstvo v OR.

Zapísala:        Janka Žabková
Overil:           Marek Odaloš

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *