Zápisnica – November 2011 (08.11.2011)

Zápis 08/11/2011
zo zasadnutia občianskej rady Podlavice- Skubín 8.novembra 2011

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny
Predsedajúci: Ing. Kreutz,  úvodom privítal všetkých prítomných ako aj  hosti  za Mlynskú ulicu a zástupcov MsP Podlavice.

Program rokovania:

  1. Príprava akcií v tomto týždni :

·         O organizačnom zabezpečení stretnutia jubilantov v piatok 11.11.2011 o 17,00 hod v jedálni ZŠ v Podlaviciach, informovala pani Šupolová. Všetkých jubilantov bola pozvať osobne pani Šupolová, ktorí jej prisľúbili účasť. Zástupcovia MsÚ s poslanci za náš obvod boli pozvaní pozvánkou. Oboznámila prítomných  s programom. Ing.Kreutz predložil vytlačený pamätný list ,ktorý sa bude odovzdávať pre jubilantov.

  1. Spravodaj

·         O zabezpečení tlače informoval Ing. Kreutz. Konštatoval, že podľa dohovoru a pripomienok návrh a grafickú upravu vypracoval Ing.Lehoťan a  na vytlačenie sa podujal člen OR Ján Beňo. Prvé výtlačky budú vo štvrtok 10.11.
·         Do spravodaja prispeli : Šupolová, Tribulová, Uhliar, Kreutz, Lehoťan, Laššáková, Čižmárová, I.Beňo,Papay.
·         Úlohy na roznos výtlačkov zabezpečí pani Šúpolová.

  1. Rôzne

·         Fugger: Problematika Mlynskej pri úprave zvážnice. Poďakoval OR za snahu riešiť problematiku, ale zároveň vyjadril požiadavku, aby aj konečná Mlynskej bola riešená ako súčasť Mlynskej ulice. Predložil OR kópiue- mailu, ktorá je prílohou zápisu.
·         Tomáš : navrhuje zachovať  tradíciu usporiadania krnačkových pretekov na Mlynskej. Organizačne je schopný to zabezpečiť, ale požaduje pomoc pri občerstvení a cenách.
·         Šupolová: upozornila, že na akciu je potrebné predložiť návrh rozpočtu, čo pán Tomáš zároveň prisľúbil.
·         Kreutz: požiadavka bude  prerokovaná  na najbližšom zasadnutí OR.
·         Oboňa : objasnil spôsob financovania v ďalšom období.
·         Zástupcovia MsP informovali o riešení pripomienok vznesených na predchádzajúcej OR. (parkovanie pri záložni KD, plechová búda, križovatka Mlynská-Priehrada) , s tým, že sa vo svojej činnosti budú pripomienkami občanov Podlavíc a Skubína intenzívne zaoberať . MsP v Podlaviciach má svoju e-mailovú adresu podlavice@msp-bb.sk , kde je možné uplatniť svoje pripomienky a návrhy.
·         Tribulová odporúča žiadať príslušné útvary MsÚ o umiestnenie dodatkových tabúľ k dopravným značkám pri materskej škole na ulici Na  Lúčkach z dôvodu zvýšenia bezpečnosti detí.
·         Triblová: požaduje riešiť možnosť zrušenia DZ  zákaz zastavenia gaštanová – Javorová. Uhliar odporúča  počkať na ďalšie návrhy občanov na základe výzvy v spravodaji.  Kreutz  odporúča k tejto problematike prizvať na zasadnutie OR zodpovedných pracovníkov MsÚ. Cesta do Skubínskeho cintorína si vyžaduje vybudovať zábradlie. Požiadala o možnosť usporiadať v  KD štefanskú zábavu v spolupráci s OR.
·         Šupolová: konštatuje, že   chodník do Skubína je už spravený a upravený je aj chodník pri Podlavickom cintoríne. Požaduje konečne doriešiť prístup k pošte. Ako sa bude riešiť Mikulášsky večierok?
·         Uhliar – oboznámil s doručenýme-mailom ohľadne osvetlenia. (príloha zápisu)
·         Pápay –požaduje  osvetlenie pred školou.  Informoval o pripravovanej kultúrno športovej akcii v budúcom roku pre občanov Podlavíc a Skubín. Na akciu bude potrebné pripraviť rozpočet.
·         Kánová: požaduje dobudovať zábradlie strmých schodov, ktoré si vyžadujú zábradlie. K výrubu stromov pri cintoríne, kde by bolo potrebné pokračovať. Čo sa uvažuje s priestorom pod bytovkou družstva, ktorý je už oplotený. Čo je so sťažnosťou k výstavbe chodníka a hlavne kanalizácie, na ktorú neprišla z MsÚ odpoveď.
·         Ing.Kreutz požiadal členov OR o predloženie návrhov na akcie v roku 2012 do najbližšieho zasadnutia OR
·         Lehoťan – pripomienka  k novovybudovanému chodníku od fakulty do Podlavic. Pekný vydláždený povrch. Lahodné osvetlenie, ale chodník v úrovni  zástavky pri nemocnici nie je zabezpečený proti pádu do rigolu cca hĺbky 80 cm. Svahové panely uložené neodborne a neesteticky. Kto takúto robotu prevzal?

Zapísal: Ing. Ľubomír Lehoťan

STIAHNÚŤ ZÁPISNICU V PDF

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *