Zápisnica – Jún 2017 (13.06.2017)

Prítomní:           podľa prezenčnej listiny
Neprítomní:      Lýdia Ivaničová (ospravedlnená), Daniel Bédi (ospravedlnený), MUDr. Jozef Baláž (ospravedlnený)

Zasadnutie otvoril a viedol predseda OR Ing. Jozef Tomáš. Na úvod privítal prítomných hostí a členov OR.

Program:

  • Úvod
  • Sťažnosť obyvateľov Pod Stráňou
  • Akcie
  • Informácie od poslankýň
  • Diskusia

Bod č.2:
Predsedovi OR Podlavice -Skubín bol tesne pred zasadnutím prostredníctvom pána Uhliara doručený  protestný list od pána Brummera. Predseda OR  by považoval za slušne od pána Brummera  doručiť mu list osobne (bol adresovaný na jeho meno) a pán Brummer by  ho mohol aj podpísať a podpísať sa aj v petícii keďže je jej autorom. V liste od pána Brummera obyvatelia ulice Pod Stráňou, nesúhlasia so zápisnicou z dňa 11.4.2017, obviňujú občiansku radu z krytia poslankýň pri protizákonnom konaní, nehájení záujmov občanov a samotné poslankyne z psychického útoku na občanov, že nie sú tolerantní k vodičom, ktorí touto ulicou prechádzajú. K listu bola pripojená podpísaná petícia obyvateľov ulice Pod Stráňou.

Voči vyjadrenia uvedeným v liste sa prudko ohradili obe prítomné poslankyne a tvrdenia o protizákonnom konaní a psychických útokoch striktne odmietajú.

OR tiež nesúhlasí s tvrdeniami uvedenými v liste. OR je poradným orgánom výboru mestských častí, ktorý tvoria poslanci volebných obvodov. Podľa VZN ZD 16/2015 je OR  len poradný orgán a nemá žiadne exekutívne právomoci a svoje požiadavky tlmočí v prvom rade na volených zástupcov – poslancov VO. Tvrdenie, že OR sa o daný problém nezaujíma, považujeme tak isto za klamlivé. Predseda OR Ing. Jozef Tomáš osobne z vlastnej iniciatívy spísal petíciu a zbieral podpisy ako podklad pre poslankyne a mesto k požiadavke spomínanej ulice, bolo aj zvolané verejné zasadnutie len k problematike ulice Pod Stráňou, na ktoré boli pozvaní a pozvanie prijali obaja viceprimátori mesta BB, zástupca DI a aj BBRSC. Žiadnej časti Podlavíc a Skubína nebolo venovanej toľko individuálnej pozornosti zo strany OR ako ulici Pod Stráňou a tak opätovne považujeme tvrdenia v liste za nepravdivé.

Vzhľadom k tomu, že všetci oslovení obyvatelia Ul. Pod stráňou sa s pobúrením dištancujú od sprievodného listu, ktorý bol priložený k petícii obyvateľov, poslankyne si overujú pravosť sprievodného listu k petícii na Ministerstve vnútra SR, na Odbore Všeobecnej vnútornej správy. Ak sa potvrdí zneužitie petície a podpisov obyvateľov na iný účel, budú o tomto prípade informovať všetkých dotknutých obyvateľov ul. Pod stráňou. Dovtedy sa petícia a sprievodný list  nebude zverejňovať. Zverejní sa po vyjasnení všetkých okolností.

Bod č.3:
MDD – ohlasy boli rôzne, časť bola spokojná, časť menej, do budúceho roka bude potrebné zlepšiť organizáciu a zapojiť aj iné záujmové organizácie

Najbližšie akcie:
Anna bál – bude sa konať 28.7.2017 od 19:00 hod v Kultúrnom dome v Podlaviciach
Cibulačka – bude sa konať 22.9.2017 v Kultúrnom dome v Podlaviciach

Bod č.4:
Válov by sa mal dostať už do majetku mesta a tak sa môže v blízkej dobe rekonštruovať.

Pani Laššáková informovala, že MC Podlavice nebolo uznaných k preplateniu z tvorivých dielní 100€, ktoré ona následne uhradila ako jej sponzorský dar aby ich nemuselo MC doplácať.

Bod č.5:
Predseda OR informoval o zmenách v rámcovom pláne akcií na druhý polrok 2017.

Pani Fíglová sa spýtala, či je možnosť zabezpečiť priestor na realizovanie projektov do ktorých sa zapájajú, ale pravidelne narážajú na problém, že ich nemajú kde realizovať.

  • p. Čižmárová odpovedala, že opätovne na sociálnej komisii pripomenula, že stále nemá odpoveď akým spôsobom sa bude riešiť komunitné centrum v Podlaviciach

Pán Uhliar informoval o postupe plánovanej rekonštrukcie kúrenia v KD, ktorá by mala byť hotová koncom septembra.

Tiež informoval, že každý záujemca o využívanie KD je potrebný si u pána Muroňa spísať zmluvu o prenájme.

  • Na prenájom reagoval predseda OR, že táto podmienka je v rozpore so zmluvou o prenájme KD, kde ho má OR a všetky organizácie ktoré organizujú podujatia v spolupráci s OR, na 8 x do mesiaca bezplatne. Názor predsedu je nemenný a trvá na tom, aby kultúrny dom slúžil občanom Podlavíc a Skubína bezplatne, nakoľko títo občania platia mestu dane

Pani Šupolová upozornila, že na cintoríne keď sa naplní kontajner a položí sa vrece vedľa kontajnera, nezoberú ho a nechávajú ho tam.

Pán Tomáš doplnil, že po kosení trávy, tiež nikto nič nepozbieral a pokosená tráva ostala rozhádzaná na trávnikoch.

Spracoval:          Marek Odaloš
Schválil:              Ing. Jozef Tomáš

STIAHNÚŤ ZÁPISNICU V PDF

Audio záznam zo zasadnutia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *